Beboerstatistik 2012

”Beboere i den almene boligsektor 2012” indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser, geografi, etnicitet, arbejdsmarkedstilknytning, bruttoindkomst og flytninger.

Publikationen indledes med en gennemgang af Datagrundlag for tabeller og figurer. Derefter kommer en sammenfatning, som samler hovedpunkterne fra tabeller og figurer i hele publikationen.

Del 1 er underopdelt i 5 afsnit om henholdsvis husstande, beboersammensætning, arbejdsmarkeds- tilknytning, tilflyttere og fraflyttere samt indkomstforhold. I starten af hvert afsnit findes en kort tekst- gennemgang samt en tabel- og figuroversigt.

Del 2 indeholder to temaer som sætter fokus på henholdsvis Børn i den almene sektor og Ældre i den almene sektor. Temaerne er valgt for at belyse disse grupper i større detalje, da de samlet udgør 41 pct. af beboerne i den almene boligsektor.

Del 3 sammenligninger store og små afdelinger. En stor afdeling har mindst 100 beboere og 50 husstande, mens en lille afdeling har færre. Denne grænse mellem små og store afdelinger er valgt på baggrund af Danmarks Statistiks diskretioneringspolitik. Landsbyggefonden har fuld adgang til data om afdelinger med mindst 100 personer og mindst 50 husstande, mens afdelinger under disse grænser diskretioneres, så den enkelte afdeling ikke kan genkendes.

Del 4 indeholder tabeller og figurer, der belyser udvikling i beboersammensætningen. Her præsenteres 5- års tidsserier for de områder, som behandles i del 2. Til sidst findes noterne.

Publikationen er baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks Forskningsservice på baggrund af adresse- oplysninger fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Landsbyggefondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

 

Hent pdf'en øverst på siden, for at læse hele statistikken.

Se også

Beboerstatistik 2013

Skrevet d. 21-11-2014

Læs mere