Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser en ny opgørelse fra Landsbyggefonden. Gentofte og Samsø kommuner har de relativt mindste andele af almene boliger. Her ser det ud til, at den lokale efterspørgsel efter almene boliger bliver stillet i nabokommunerne.

Landsbyggefondens nye temastatistik opgør omfanget af den almene boligsektor i de danske kommuner. Sektorens størrelse defineres som antallet af almene boliger i den enkelte kommune i procent af kommunens samlede boligmasse.   

På landsplan udgør den almene boligsektor 20,5 % af den samlede boligmasse. Der er dog en betydelig kommunal variation. Kommunerne med relativt færrest almene bolig­er, har dog mindst én nabokommune, hvor den almene boligsektor er væsentligt større end landsgennemsnittet.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. Landbyggefondens stamdatabase og Danmarks Statistiks statistikbank og viser omfanget af den almene boligsektor pr. 1. januar 2015. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over den enkelte kommunes andel af almene boliger i procent af den samlede boligmasse.