De almene boligafdelingers vedligeholdelsesudgifter 2011-2015

Ny temastatistik fra Landsbyggefonden viser, at i 2015 var de samlede gennemsnitlige udgifter til vedligeholdelse i de almene boligafdelinger 137 kr. pr. m2 og fordelte sig på henholdsvis 105 kr. pr. m2 til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser og 32 kr. til almindelig vedligeholdelse.

Temastatistikken giver et overblik over udviklingen i udgifterne til almindelig vedligeholdelse i de almene boligafdelinger, herunder hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype.

I 2015 var de samlede gennemsnitlige udgifter til vedligeholdelse i de almene boligafdelinger 137 kr. pr. m2 og fordelte sig på henholdsvis 105 kr. pr. m2 til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser og 32 kr. til almindelig vedligeholdelse.

De samlede vedligeholdelsesudgifter er steget med 5 % fra 2011-2015. Vedligeholdelsesudgifterne varierer både i forhold til afdelingernes beliggenhed og alder. Vedligeholdelsesudgifterne er højst i Region Hovedstaden og lavest i Region Nordjylland. Udgifterne er højere i ældre end nyere boligafdelinger og i etageboliger.

Temastatistikkerne er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2011-15.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.