A- og B-vedligeholdelsesordninger i den almene boligsektor 2012-16

I ca. 85 % af de almene boligafdelinger anvendes A-vedligeholdelsesordningen. I disse er de gennemsnitlige udgifter til istandsættelse ved fraflytning 13 kr. pr. m2 i 2016. Det er knap 1/3 lavere end i 2012. Afdelingernes henlæggelser til fraflytningsudgifterne har været konstante siden 2012. Det medfører stigende opsparede henlæggelser i de almene boligafdelinger. I afdelinger med B-ordning er tendenserne de samme.

Temastatistikken opgør de almene boligafdelingers anvendelse af henholdsvis A- og B-vedligeholdelsesordningerne i 2016. Desuden opgøres afdelingernes afholdte udgifter samt årlige og opsparede henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning mv., dvs. konto 117.1, 121-122 samt 402-404 i perioden 2012 til 2016. Udgiftsniveauer og henlæggelser opgøres separat for de to ordninger, da ordningerne ikke er direkte sammenlignelige.

A-vedligeholdelsesordningen anvendes i ca. 85 % af de almene boligafdelinger, hvor de gennemsnitlige udgifter til istandsættelse ved fraflytning var 13 kr. pr. m2 i 2016. Det er knap 1/3 lavere end i 2012. Afdelingernes henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning har været konstante siden 2012. Det medfører stigende opsparede henlæggelser i de almene boligafdelinger.

I afdelinger med B-ordning er tendenserne de samme, dvs. faldende udgifter og stigende opsparede henlæggelser. I 2016 har de almene beboere i gennemsnit 11.000 kr. på deres individuelle vedligeholdelseskonto.

Opgørelsen er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens Regnskabsdatabase.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.