Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2014 og 2019

De almene boligafdelingers opsparede henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig er steget fra 2014 til 2019. De opsparede henlæggelser udgør i 2019 i gennemsnit 44.300 kr. pr. bolig og er højest i boligafdelinger med familieboliger.

Temastatistikken viser udviklingen i de opsparede henlæggelser pr. bolig fra 2014 til 2019. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over opsparede henlæggelser pr. bolig i de enkelte kommuner.

Der er stor geografisk spredning. De almene boligafdelingers opsparede henlæggelser pr. bolig er højst i Region Midtjylland og lavest i Region Syddanmark. Af de 10 kommuner med den højeste andel af almene boliger, har boligafdelingerne i Albertslund Kommune de højest opsparede henlæggelser til vedligeholdelse og boligafdelingerne i Ishøj Kommune de laveste.

Oplysninger om de opsparede henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig indgår som centralt nøgletal og benchmarkes med sammenlignelige afdelingsgrupper i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. I styringsdialogen for 2020 skiller særligt afdelinger i etagebyggeri med boliger under 51 m2 sig ud ved at have de laveste opsparede henlæggelser pr. bolig, mens de højeste opsparede henlæggelser pr. bolig er i afdelinger med boliger over 90 m2 i tæt/lavt byggeri ibrugtaget før 1960.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. IT-platformen Almenstyringsdialog.dk og Landsbyggefondens regnskabsdatabase og stamdata.