De almene boligafdelingers udgifter til renovation 2014-2020

I 2020 er de almene boligafdelingers gennemsnitlige renovationsudgift 28,9 kr. pr. m2. Det svarer til en stigning på knap 12% siden 2014. Boligafdelingerne i Region Sjælland har de højeste renovationsudgifter, mens renovationsudgifterne er lavest i Region Midtjylland.

Der er store forskelle i udgiftsniveauet for renovation lokalt. De gennemsnitlige renovationsudgifter er lavere i boligafdelingerne i Region Midtjylland end i afdelingerne i de øvrige regioner. Der er ligeledes store variationer på kommuneniveau, fra 17,1 og 18,4 kr. pr. m2 i boligafdelinger i Morsø og Aarhus kommuner til 44,9 og 51,6 kr. pr. m2 i Halsnæs og Samsø kommuner.

Temastatistikken er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase og opgør de almene boligafdelingers udgifter til renovation (konto 109) i regnskabsårene 2014-2020. Kommunale forskelle på serviceniveau, sorteringskrav, takster m.v. indenfor affaldsområdet behandles ikke særskilt i temastatistikken. Det samme gælder eventuelle lokale beslutninger om f. eks. hyppigere tømningsinterval eller affaldsbeholderstørrelser, der også kan påvirke renovationsudgifterne.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.