De almene boligafdelingers udgifter til energi 2014-20

I 2020 var de gennemsnitlige udgifter til energiforbrug i de almene boligafdelinger 12,8 kr. pr. kvadratmeter. Herudover udgjorde afdelingernes udgifter til måleraflæsning mv. ca. 5 kr. pr. kvadratmeter.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2014-20. Statistikken giver et overblik over udviklingen i udgifter til energi i de almene boligafdelinger og hvordan udgifterne varier mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv. Herudover opgøres boligafdelingernes udgifter til energi ved forskellige fællesfaciliteter, som f.eks. fællesvaskeri, elevatorer mv.

Udgifterne til energiforbrug er faldet med ca. 25 % fra 2014 - 2020 i løbende priser og ca. 16 % i faste priser. Afdelingernes udgifter til energiforbrug afhænger især af fællesarealernes størrelse samt evt. fællesfaciliteter. Det betyder, at udgifterne er væsentlig højere i ældreboliger end i de øvrige boligtyper. Udgifterne til energiforbrug ved et fællesvaskeri udgør knap 4 kr. pr. kvadratmeter i gennemsnit, mens elevatorer og fælleslokaler øger udgifterne med ca. 1 kr. pr. kvadratmeter.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.