De almene boligafdelingers udgifter til særlige aktiviteter 2014-2020

I 2020 har 70,4 % af de almene boligafdelinger udgifter til særlige aktiviteter og de samlede udgifter hertil er 481,8 mio. kr. Over halvdelen af udgifterne til særlige aktiviteter vedrører drift af fælles vaskeri, medens resten fordeles næsten ligeligt mellem drift af fællesfaciliteter og drift af møde- og selskabslokaler.

I denne temastatistik opgøres de almene boligafdelingers samlede udgifter til særlige aktiviteter (konto 118) baseret på udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden 2014-2020.

Udgifterne til særlige aktiviteter omfatter udgifter til drift af fællesvaskeri, andel i fællesfaciliteters drift samt drift af møde- og selskabslokaler.

Den samlede gennemsnitlige udgift til særlige aktiviteter var i 2020 12,6 kr. pr. m2, hvilket er næsten uændret i forhold til 2014. Den gennemsnitlige udgift til drift af fællesvaskeri udgør 7,9 kr. pr. m2, udgiften til drift af fællesfaciliteter 7,3 kr. pr. m2 og udgiften til drift af møde- og selskabslokaler 3,5 kr. pr. m2 blandt de almene boligafdelinger med udgifter hertil.

Basistabeller til temastatistikken kan hentes nedenfor i Excelformat.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.