Organisering

Organiseringen bliver varetaget af et eksternt sekretariat, der er nedsat til denne opgave. Sekretariatet vil forberede og facilitere møderne i de to Review Boards. Det er også sekretariatets opgave at samle op på møderne og videreformidle de idéer og indsigter, der kommer ud af diskussionerne Review Boards.

Tre møder afholdes i 2021

Det første år afholdes i alt tre møder i Landsbyggefondens Review Boards.

De to første møder vil være individuelle møder i de to respektive Review Boards, mens det tredje møde vil være et fælles møde med det formål at tænke indsigter på tværs af de to sagsområder.

Det første og tredje møde afholdes hos Landsbyggefonden, mens det andet møde afholdes lokalt i et alment boligområde med det formål at komme tættere på og forstå den lokale virkelighed for hhv. den fysiske og den sociale indsats.

På det første møde vil der være en generel introduktion til Landsbyggefondens arbejde og rammer. Hvert møde vil desuden bestå af korte indlæg og præsentationer af cases fra udvalgte medarbejdere i Landsbyggefonden samt evt. eksterne.

Disse præsentationer vil tjene som udgangspunkt for en bredere diskussion.

Det første år afsluttes med en intern evaluering

Som afslutning på det første år vil der blive foretaget en intern evaluering af arbejdet med mulighed for at tilpasse og justere form og indhold.

Perspektiver fra Review Board arbejdet vil indgå i sekretariatets indstilling til Landsbyggefonden, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med det bystrategiske perspektiv - både internt i fonde og eksternt.

Arbejdet i de to Review Boards vil blive formidlet på Landsbyggefondens bystrategiske konferencer, der afholdes to gang om året under overskriften: Bystrategisk Udsyn.

Review Boards og Bystrategiske konferencer