Pligtmæssige bidrag (A- og G-indskud)

Pligtmæssige bidrag sker efter vurdering (A-indskud) og efter areal (G-indskud). Udsatte boligorganisationer kan opnå fritagelse for visse dele af bidraget.

Pligtmæssige bidrag

Landsbyggefonden modtager forskellige typer bidrag fra de almene boligorganisationer.

  • A-indskud (fast årligt beløb) hidrører fra afdelinger taget i brug før 1963.
  • G-indskud (arealbidrag - reguleres årligt) hidrører fra afdelinger taget i brug før 1970.

Der kan opkræves bidrag fra afdelinger taget i brug efter 1969 og som ikke er omfattet af Byggeskadefondene.

Yderligere information

Mere om pligtmæssige bidrag

A-indskud

A-indskud er bidrag, som hidrører fra afdelinger, der er taget i brug før 1.1.1963.

Bidragsordningen blev indført som led i boligforliget fra 1966. Bidragene (normaliserings-/vurderingsforhøjelser) er fastsat på grundlag af den lejevurdering, der fandt sted pr. 1.4.1967. Bidragene blev beregnet på grundlag af forskellen mellem den faktiske leje og den vurderede boligafgift. Bidragene blev fastsat til 70% af denne forskel og blev optrappet over en 8-årige periode fra 1967/68 til 1974/75, hvorefter bidraget var oppe på det fulde beløb. Bidraget er i årenes løb derefter blevet opkrævet med samme nominelle beløb.

Bidraget udgør ca. 68 mill. kr. pr. år.

G-indskud

Ved 1974-boligforliget blev der gennemført en ny lov om boligbyggeri, som trådte i kraft den 1.4.1975. Denne lov krævede øgede midler fra Landsbyggefonden til udlån til nybyggeri og dermed nye bidrag fra ældre almene boligafdelinger.

Udover de oprindelige bidrag (A-indskud) skulle afdelinger, der var taget i brug før 1.1.1965, betale nye bidrag (G-indskud).

Fra 1.1.1983 blev afdelinger, der var taget i brug i perioden 1.1.1965 - 31.12.1969, ligeledes pålagt et bidrag til Landsbyggefonden.

Ændringen af lov om boligbyggeri i 1979 medførte at G-bidragene fremover ville blive reguleret hvert år 1. januar på basis af den konstaterede udvikling i byggeomkostningsindekset for montagebyggeri (fra den 1. januar 1991 i henhold til reguleringsindekset for boligbyggeri). Fra den 1. januar 2005 sker reguleringen i henhold til "byggeomkostningsindekset for boliger i alt".

Bidraget ydes alene på grundlag af boligarealets størrelse.

Bidrag pr. m² pr. år

Boligafdelinger (byggeafsnit) taget i brug før 1965:
2003: 45,60 kr.
2004: 46,75 kr.
2005: 47,30 kr.
2006: 48,45 kr.
2007: 50,65 kr.
2008: 54,05 kr.
2009: 55,65 kr.
2010: 55,65 kr.
2011: 56,00 kr.
2012: 58,20 kr.
2013: 59,70 kr.
2014: 60,60 kr.
2015: 61,40 kr.
2016: 62,85 kr.
2017: 63,75 kr.
2018: 64,10 kr.
2019: 65,40 kr.
2020: 65,90 kr.
2021: 66,50 kr.
2022: 68,50 kr.
2023: 75,25 kr.
2024: 79,40 kr.

Boligafdelinger (byggeafsnit) taget i brug 1.1.1965 - 31.12.1969 eller som inden 1. januar 1983 af kommunalbestyrelsen har fået bevilget hel eller delvis fritagelse for hidtidige bidrag:
2003: 20,40 kr.
2004: 20,90 kr.
2005: 21,15 kr.
2006: 21,65 kr.
2007: 22,65 kr.
2008: 24,15 kr.
2009: 24,90 kr.
2010: 24,90 kr.
2011: 25,00 kr.
2012: 26,00 kr.
2013: 26,70 kr.
2014: 27,10 kr.
2015: 27,45 kr.
2016: 28,10 kr.
2017: 28,50 kr.
2018: 28,70 kr.
2019: 29,30 kr.
2020: 29,50 kr.
2021: 29,75 kr.
2022: 30,65 kr.
2023: 33,65 kr.
2024: 35,50 kr.

Landsbyggefonden kan bevilge fritagelse for indbetaling af den del af bidragene, der overstiger de i 1982 betalte bidrag, dvs. overstiger 12,30 kr. pr. m², til afdelinger der i de seneste 3 år har modtaget driftsstøtte fra fonden, samt til afdelinger der modtager tilskud fra fonden, kommunen eller staten til nedbringelse af huslejen.

Er det nødvendigt til dækning af Landsbyggefondens udgifter kan fondens bestyrelse beslutte at opkræve et løbende bidrag fra afdelinger, som er taget i brug fra den 1.1.1970. Afdelinger med boliger omfattet af Byggeskadefonden eller Byggeskadefonden for byfornyelsesforanstaltninger kan dog ikke pålignes bidrag. Bidraget kan ikke overstige de bidrag som opkræves for afdelinger taget i brug i perioden 1.1.1965 - 31.12.1969.

Ibrugtagelsesår

Selvejende institutioner omdannet til afdelinger af almene boligorganisationer får ibrugtagelsesår registreret efter skæringsdato ved det offentlige støttetilsagn.

I forbindelse med store renoveringer/ombygninger til “moderne” boliger af nybyggeristandard kan der ansøges om ændring af ibrugtagelsesår til skæringsår for overgangen fra ombygning til drift.

Anvendelse af A- og G- indskud

A- og G-indskud indbetales kvartalsvis bagud inden en måned efter kvartalets udgang og indsættes på en konto i Landsbyggefonden. Hver boligorganisation har sin egen konto, hvor 60% af selskabets indbetaling indsættes til brug ved udbetaling af tilskud efter trækningsrettens bestemmelser (før 1.1.1997 75%).

Fra 1.1.1982 anvendes de pligtmæssige bidrag udelukkende som tilskud til delvis finansiering af afdelingernes forbedringsarbejder m.v. samt til byggeskadeudbedring m.v. eller særlig driftsstøtte.

Der er udstedt indskudsbeviser for de indbetalte A- og G-indskud, som er indgået i fonden indtil 31.12.1981 og som er anvendt til finansiering af nybyggeri.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Skæringsdato

Tidspunkt for et byggeris overgang fra anlæg til drift.

Eksempler på ansøgning om fritagelse for pligtmæssige bidrag (G-indskud)

Afdeling ibrugtaget før 1.1.1965:

Afdeling NAVN
Ansøgning om fritagelse for pligtmæssige bidrag

Fonden har den ddmmåå givet tilsagn til afdeling navn om støtte i henhold til Lov om almene boliger m.v. § 92, stk. 1, Landsdispositionfonden, sag sagsnr.

Afdelingen omfatter X boliger med et boligetageareal på X kvm. og er ibrugtaget 19xx.

Under henvisning til lovens § 80, stk. 4 skal boligorganisationen hermed ansøge om fritagelse for pligtmæssige bidrag (G-indskud).

Afdeling ibrugtaget efter 31.12.1964:

Afdeling NAVN

Ansøgning om delvis fritagelse for pligtmæssige bidrag

Fonden har den ddmmåå givet tilsagn til afdeling navn om støtte i henhold til Lov om almene boliger m.v. § 92, stk. 1, Landsdispositionfonden, sag sagsnr.

Afdelingen omfatter X boliger med et boligetageareal på X kvm. og er ibrugtaget 196x.

Under henvisning til lovens § 80, stk. 4 skal boligorganisationen hermed ansøge om fritagelse for den del af det pligtmæssige bidrag (G-indskud), der overstiger de i 1982 betalte bidrag.

Forretningsgange

Opkrævning af pligtmæssige bidrag (A- og G-indskud)

Opkrævning sker på grundlag af kapitel 6 i almenboligloven.

I lovens § 79 er anført bestemmelser omkring A-indskud (vurderingsforhøjelser) og vedrører boligafdelinger, der er taget i brug før 1. januar 1963. Bidraget pristalsreguleres ikke og har i alt andraget ca. 68 mio.kr. p.a.

I lovens § 80 er anført bestemmelser omkring G-indskud (m2-bidrag), som betales af afdelinger, der er taget i brug før 1. januar 1970. En bidragssats pr. m2 bruttoetageareal er fastsat for afdelinger, der er taget i brug før 1. januar 1965. For afdelinger, der er taget i brug i perioden 1. januar 1965 – 31. december 1969 er fastsat et lavere bidrag pr. m2 bruttoetageareal. Det lave bidrag er også gældende for afdelinger, der inden 1. januar 1983 har fået bevilliget hel eller delvis fritagelse af kommunen for hidtidige bidrag.

Bidragene reguleres en gang årligt på basis af den konstaterede udvikling i byggeomkostnings- indekset for boliger ialt for 2. kvartal. Landsbyggefonden kan bevilge fritagelse for indbetaling af den del af bidragene, der overstiger de i 1982 betalte bidrag, til afdelinger der i de seneste 3 år har modtaget driftsstøtte fra fonden, samt til afdelinger, der modtager tilskud fra kommune eller staten til nedbringelse af huslejen (f.eks. bygningsskader i h.t. almenboligloven § 91 eller renovering af ungdomsboliger i h.t. § 100).

I september måned fremsendes en beregning af de pligtmæssige bidrag for det efterfølgende år for den enkelte bidragspligtige afdeling. Faktura udsendes i april måned i forbindelse med opkrævning for 1. kvartal.

Opkrævning sker kvartalsvis bagud. Landsbyggefonden opkræver hos de respektive boligorganisationer (PBS/giro). Udsendelsen sker ca. 14 dage før seneste indbetalingsdato og indbetaling skal ske inden den 3. i den anden måned efter kvartalets udløb. Ved for sen indbetaling beregnes morarenter, der er fastsat i lov om renter ved forsinket indbetaling. Rentebeløbet udregnes automatisk på grundlag af antal dage.

Ved indbetaling fra boligorganisationer overføres p.t. 60 % til de enkelte boligorganisationers trækningsretkonti i fondens bogholderi.

Væsentlige ændringer af m2 bruttoetagearealet, som danner grundlag for beregning, sker en gang årligt pr. 1. januar i stamdata.

Opkrævning af forskelsleje (”merleje”).

Afdelingens indtægt ved boligtagernes betaling af den del af lejen, hvormed denne hidtil har været nedsat som følge af kapitaltilskuddet (”merlejen”) skal indbetales til Landsbyggefonden. Merlejen skal indgå som en del af fondens ”frie midler” og anvendes bl.a. til fondens drift og støtte til afdelinger med økonomiske vanskeligheder.

Indbetalingen til fonden skal ske en gang årligt senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning og være bilagt en af boligorganisationens revisor attesteret opgørelse over beløbets beregning. Såfremt afdelingen ikke mere yder tilskud, men skal indbetale det fulde beløb, kan revisorattest undlades og der fremsendes fra Landsbyggefonden opkrævning på beløbet.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.