Nye Redskaber 1

Nye redskaber til mere effektive og bæredygtige renoveringer

Himmerland Boligforening har været med i et storstilet projekt, hvor alle parter i byggeriets værdikæde i fællesskab har bidraget til udviklingen af en stribe konkrete nye arbejdsmetoder. Fokus for redskaberne i REBUS-projektets værktøjskasse er 1960’erne og ’70’ernes elementbyggeri. Sammen skal de være med til at sikre hurtigere, billigere og mere miljøvenlige renoveringer - og velsmurte samarbejder.

Af Regner Hansen, foto: Lars Just

Magisterparken sydøst for Aalborgs centrum består af et antal treetagersbygninger samt et højhus, som med sine 13 etager rager op i mængden. Højhuset er et typisk montagebyggeri af beton fra 1964.

I 2013-2015 blev der gennemført en renovering af højhuset, efter at det længe havde haft betonskader og problemer med indtrængen af fugt, kuldebroer og manglende isolering. Hertil kom behovet for at modernisere boligerne.

 

Konkrete erfaringer er omsat til generelle redskaber

Renoveringen blev en anledning for Himmerland Boligforening, som Magisterparken hører under, til at gøre sig erfaringer med facadekoncepter. Der blev sat en facade af præfabrikerede elementer uden på den eksisterende facade i stedet for på traditionel vis at foretage efterisolering.

Elin Torp Jensen bor på ottende etage. Hun er formand for Magisterparkens afdelingsbestyrelse. Hun viser, hvordan altangangen er forvandlet fra en udendørs gang til en indendørs gang med en inddækning af glas.

”Før gik man ude i vind og vejr fra lejligheden til elevatoren. Nu er gangen et rart sted, og der er lavet flere karnapper, hvor vi som beboere kan mødes og opholde os,” siger Elin Torp Jensen.

Boligorganisationens erfaringer er indgået i udviklingen af en række løsninger under den fælles overskrift REBUS, der skal understøtte en effektiv og ressourcebevidst renoveringsproces i den almene sektor.

De fem rebus-løsninger

REBUS-projektet har udviklet og demonstreret følgende fem løsninger og værktøjer:

Facadekoncepter: Præfabrikerede facader til renoveringer, der kan designes på basis af en konfigurator og et katalog.

Totalværdiberegning: En beregning, der medtager afledte værdier fra renoveringer i hele bygningens levetid.

IK-kompas: Et redskab til at lave en samlet vurdering af indeklimaforhold i boliger i forbindelse med en renovering.

REBUS Connect: En metode til at forudsige en bygnings faktiske ydeevne med hensyn til varmeforbrug.

Strategisk partnerskab: Et langsigtet, tillidsbaseret samarbejde om byggeopgaver mellem bygherre og rådgivere/entreprenører.

Billede 1 + Brødtekst
Ellen Torp Jensen bor på ottende etage i Magisterparken. Hun betegner den nye facade baseret på et facadekoncept som et bedre værn mod vind og vejr.

REBUS-projektet er et partnerskab med deltagelse af hele værdikæden i byggeriet, der skal udvikle redskaber og metoder til mere bæredygtige og effektive renoveringer.

Partnerne er rådgivere, entreprenører, producenter, vidensinstitutioner samt to almene boligorganisationer – foruden Himmerland Boligforening er det Frederikshavn Boligforening.

Rebus-partnerne

Partnerne i REBUS er: Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Henning Larsen, COWI, Saint-Gobain, Enemærke & Petersen, Himmerland Boligforening og Frederikshavn Boligforening.

REBUS-projektet har et samlet budget på 81 millioner kroner. Størstedelen af beløbet skyldes bidrag fra Innovationsfonden, Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Resten er finansieret af REBUS-partnerne.

Innovationsprojekt skal skabe øget fokusering og mindre tidsspilde

Martha Katrine Sørensen er sektionsleder på Teknologisk Institut. Hun er projektleder for REBUS:

”REBUS er et forsøg på at imødekomme typiske udfordringer i byggeriet - uklare målsætninger, et vagt beslutningsgrundlag og en manglende baseline.”

”Det er alle forhold, som giver risiko for, at man glemmer fokusområder i samarbejdet, og at projekteringstiden trækker ud,” siger Martha Katrine Sørensen.

REBUS-metoderne er udviklet med henblik på at opfylde tre overordnede mål:

  • 50 procent lavere energiforbrug efter renoveringen, og her handler det ifølge Martha Katrine Sørensen om at reducere behovet for energi gennem isolering og andre tiltag, men også om at kunne adskille bygninger og beboeradfærd med hensyn til energiforbrug.

  • 30 procent lavere ressourceforbrug under renoveringen, og her er det centrale at øge graden af industrialisering for at mindske spild i produktionen og på byggepladsen.

  • 20 procent øget produktivitet, og her er der ifølge Martha Katrine Sørensen fokus på en effektiv organisering af byggeteams, hvor strategiske partnerskaber kan være et middel.

 

Input til hurtigere facaderenoveringer

Himmerland Boligforening har gennem de seneste 10 år eksperimenteret med at udskifte eksisterende ikke-bærende facadeelementer ved renoveringer.

”Vi har som led i REBUS-dialoger om facaderenoveringer givet andre partnere lejlighed til at se vores byggeplaner og budgetter,” fortæller Sven Buch, udviklingsdirektør i Himmerland Boligforening.

Fakta om Himmerland Boligforening

Himmerland Boligforening råder over flere end 7.000 almene boliger i Aalborg og Himmerland.

Himmerland Boligforening blev stiftet i 1944 og har nu 70 afdelinger. Det er en af de største almene boligorganisationer i Jylland.

Himmerland Boligforening vedtog i 2016 en politik om bæredygtighed, der blandt andet indeholder et mål om at reducere varme- og elforbruget i bygningerne med 30 procent frem mod 2030.

Himmerland Boligforening har desuden forpligtet sig på, at alle renoveringer og omlægninger af driften skal have miljømæssige, sociale og økonomiske fordele, svarende til bæredygtighedsbegrebets tre grundlæggende aspekter.

billede 3 + brødtekst
Facadekoncepter giver en hurtigere og mindre indgribende byggeproces, vurderer Sven Buch, udviklingsdirektør i Himmerland Boligforening.

Sven Buch vurderer, at det vil give en mere rationel byggeproces at benytte præfabrikerede facader. Det vil være nemmere at fastsættestarten på byggeaktiviteter, og aktiviteterne kan gennemføres hurtigere.

”Det meste af en renovering foregår inde i en bygning. Hvis man bruger facadekoncepter, kan man hurtigt åbne bygningen og få materialer ind og ud og derefter lukke den,” siger Sven Buch.

Et andet plus ved færdige facader er efter hans opfattelse, at de kan medvirke til ventilation i stedet for, at der på traditionel vis skal laves rørsystemer i bygningen til ventilation.

Martha Katrine Sørensen siger, at REBUS-facadekoncepterne er en ny tilgang til facaderenovering. Målgruppen er elementbyggeri fra 1960’erne og 1970’erne, hvor det lader sig gøre at sætte lette facader uden på de eksisterende. Første skridt er at lave en bygningsmodel ved hjælp af relevante data.

”Vi har udviklet en konfigurator med et facadekatalog, som allerede i en forberedende fase giver bygherre mulighed for at se produktet og foretage en række valg i forhold til facadeudtryk, energi/indeklima, ressourcer/bæredygtighed og pris. Disse vigtige data kan også bruges i den tidlige dialog med myndigheder og beboere,” siger Martha Katrine Sørensen.

 

Værdien i bygningens levetid gøres op

Et andet REBUS-redskab, hvor Himmerland Boligforening har bidraget til udformningen, er en metode til totalværdiberegning. Totalværdi er en samlet opgørelse over en renovering, der medtager omkostninger og indtægter i hele bygningens levetid.

billede 4 + brødtekt
Himmerland Boligforening har hjulpet forskere med tal fra en faktisk boligorganisation til at udarbejde en metode til totalværdiberegning, oplyser Sven Buch.

”Vores rolle har været at forklare forskere fra Aalborg Universitet, hvordan vi som praktikere arbejder med vores egen model. De har bygget vores små, hjemmelavede værktøjer – Excel-ark og andet – ind i den store model,” oplyser Sven Buch.

I en totalværdiberegning er fokus flyttet fra anlægsøkonomi i forbindelse med renoveringsaktiviteter til en fastsættelse af værdier i et langt perspektiv.

”I planlægningsfasen beslutter man sig til, hvilke værdier man gerne vil nå frem til med renoveringen af en afdelings bygninger. På den måde kan man screene mulighederne og lave renoveringsscenarier, og man kan således beslutte, hvilke aktiviteter man vil satse på hvornår. For eksempel om vinduerne skal udskiftes nu eller om fem år?” siger Martha Katrine Sørensen.

Værdierne i totalværdimetoden er blandt andet følgende: Sundhed, attraktiv bolig, tryghed, bæredygtighed, image og fleksibilitet.

billede 4 + brødtekst
Et redskab til indeklimavurdering kan være nyttigt, når man vil matche forudsætningerne i en bygning med beboernes ønsker, mener Sven Buch.

Sven Buch siger, at Himmerland Boligforening er meget parat til at bruge totalværdiberegningen, når redskabet er færdigudviklet. I øjeblikket findes det i en betaversion.

”Det skal selvfølgelig lige indarbejdes,” smiler han.

 

Redskab til indeklimavurdering og -mærkning ligger også i værktøjskassen

Himmerland Boligforening har desuden hjulpet med udviklingen af et REBUS-redskab, der kan give et klart indtryk af boligers indeklima. IK-kompas hedder redskabet.

IK-kompas giver mulighed for at vurdere indeklimaet i en bygning før en renovering ud fra en række oplysninger om bygningens konstruktioner og installationer. Vurderingen kombineres med en besigtigelse på stedet, hvor der er fokus på forhold, der vedrører lys, varme, luft og lyd: Hvordan er ventilationen? Hvad fungerer emhætten i køkkenet og aftrækket på badeværelset? Er der sprækker eller utætheder ved vinduer/døre?

Der bliver også lavet en vurdering af udsyn og indblik (”kan andre kigge ind til dig”), som er nye faktorer i en indeklimadefinition.

Værktøjet leverer et bud på, hvordan renoveringen kan forbedre indeklimaet, og det kan bruges i dialogen mellem bygherre, beboere og myndigheder.

Mere viden og konkrete løsninger

Almene boligorganisationer kan få mere generel viden om REBUS-løsninger på REBUS-projektets hjemmeside:
http://rebus.nu/

Hvis man tilmelder sig REBUS’ nyhedsbrev, får man nye informationer om redskaberne i takt med, at de offentliggøres:
http://rebus.nu/nyhedsbrev/

Her er der konkrete oplysninger om indeklimaværktøjet IK-kompas:
http://indeklimakvalitet.dk
https://sbi.dk/ik-kompas

REBUS har udgivet flere publikationer om strategiske partnerskaber, blandt andet denne konkrete guide.

Flere beskrivelser af konkrete REBUS-løsninger er på vej.

AlmenNet har gennemført webinarer om REBUS-løsninger:
https://almennet.dk/

 

”Det er potentialet for indeklimaet, der vises,” siger Martha Katrine Sørensen og tilføjer, at indeklimavurderingen kan sidestilles med den eksisterende energivurdering i forbindelse med et energimærke. Indeklimaet får karakter på en skala fra A til G på samme måde som ved energimærkningen.

IK-kompas suppleres af en spørgeskemaundersøgelse, hvor beboerne gengiver deres oplevelse af indeklimaet før og efter en renovering.

”Hensigten er at koble det vurderede indeklima med det oplevede indeklima og således få input om indeklimaet fra flere vinkler,” siger Martha Katrine Sørensen.

Elin Torp Jensen i Magisterparken har sammen med andre beboere i Himmerlands Boligforening og beboere i Frederikshavn Boligforening svaret på skemaets spørgsmål, der er relateret til beboernes indvirkning på indeklimaet gennem deres adfærd.

 

Billede 5 + brødtekst
Ellen Torp Jensen viser, hvordan ventilationen i bygningen efter renoveringen blandt andet foregår gennem ventiler i vinduesrammerne.

”Spørgeskemaundersøgelsen giver mulighed for at tage højde for beboernes behov allerede i planlægningen af en renovering. Alle bliver spurgt. Vi er således blevet opmærksomme på, hvor meget støj betyder for beboernes komfort,” siger Sven Buch.

Han oplyser, at Himmerland Boligforening har været med til at udarbejde spørgeskemaet, og at skemaet efterfølgende er blevet anvendt i 10 afdelinger. Desuden har teknisk personale fra boligforeningen forsynet Aalborg Universitet med data under udformningen af redskabet.