facaderenovering.jpg

Rapport om støttede renoveringer er et overflødighedshorn af dos and don’ts om vellykkede renoveringer

SBi's forskerhold har gennemgravet en halv snes aktuelle renoveringer og uddestillere en række fællestræk og anbefalinger. Og læs mere om, hvorfor en tempereret og skridtvis tilgang til renoveringsprocesser ofte er en fornuftig vej at slå ind på.

Rapporten _xs

SBi har foretaget 10 evalueringer af renoveringer gennemført med støtte fra Landsbyggefonden. En gruppe forskere har gennemgravet erfaringerne fra projekterne og formidler i rapporten en lang række erfaringer omkring forskellige aspekter af en vellykket renovering. Læs rapporten, inden du kaster dig ud i dit renoveringsprojekt.

Rapporten er til boligafdelingerne og til praktikerne inden for feltet af almene boliger – altså både til arkitekter og planlæggere, til kommuner og til boligforeningerne.

Bestil eller download rapporten

 

Rapportens hovedtemaer

Hovedtemaerne for rapporten ’Renovering af almene bebyggelser’ er:

Arkitektonisk kvalitet og boligkvalitet

Først i rapporten kortlægges forskellige arkitektoniske tilgange, der har kunnet spores i de renoveringer, der har fundet sted i almene bebyggelser gennem de seneste årtier. Det påpeges, at der har været skiftende holdninger til forstæderne og deres bebyggelser, og at det har givet sig udslag i forskellige arkitektoniske tilgange til at renovere de almene bebyggelser. Rapporten peger på, at forstædernes boligområder skal udvikles til karakterfulde steder med en stærk identitet, og det kan i den forbindelse være en fordel at bygge videre på de eksisterende forhold i udviklingen af de enkelte områder i stedet for at starte på en frisk.

Brobygning mellem isolerede øer

I kapitlet 'Brobygning mellem isolerede øer' fokuseres der på de indsatser, der i flere boligafdelinger gennemføres med henblik på at integrere de almene bebyggelser bedre i det omkringliggende bykvarter. En stor del af efterkrigstidens forstadsområder er præget af strukturel og funktionel opdeling. Disse opdelinger har potentielt en række problematiske bivirkninger – eksempelvis gående mod en social slagside og mod dannelse af monokulturer. Det handler blandt andet om at gøre op med disse funktionelle og strukturelle opdelinger og om at integrere bebyggelserne bedre i det omkringliggende bykvarter. Rapporten fortæller om, hvordan forskellige former for fysiske og infrastrukturelle forandringer gennemføres med henblik på at forbedre de fysiske og sociale sammenhænge på tværs af forstædernes boligområder.

 

Billede - Renoveringsbillede
Facaderenovering i Brønderslev

Nedrivning, ændring af lejemål og genhusning

Temaet 'Nedrivning, ændring af lejemål og genhusning' fokuserer på de gennemførte nedrivninger, deres baggrund og effekten af dem, på nedlæggelse og oprettelse af nye lejemål samt på spørgsmålet om genhusning. I de 10 evaluerede bebyggelser er antallet af boliger i forbindelse med den fysiske omdannelse blevet reduceret fra 2.303 lejemål til 2.065. Rapporten bemærker her, at der i flere tilfælde blandt de evaluerede foreninger er eksempler på, at mindre lejligheder nedlægges, mens der etableres større lejligheder på over 70m2. Det rejser spørgsmålet, i hvilket omfang den enkelte boligforenings intentioner om at skabe et velfungerende boligområde harmonerer med den almene boligsektors sociale opgave med at tilbyde boliger også til de svage beboergrupper?

Tilgængelighed

Under dette tema vurderes den enorme indsats, der er gjort for at skabe øget tilgængelighed i de ti bebyggelser, og det konstateres, at der de fleste stede er nået en meget høj kvalitet på tilgængelighedsområdet. Disse anerkendes fuldt ud i rapporten, men rapporten påpeger også, at tilgængelighedsforanstaltninger (fx elevatortårne) kan risikere at betyde voldsomme ændringer i de oprindelige bebyggelser.

 

Billede - Graf
I renoveringsstøtteordningen fra 2003-2013 er der anvendt ca. 4,5 mia. kr. til tilgængelige boliger, hvilket gør ca. 7.000 renoverede boliger tilgængelige.
"I stedet for at lægge sig fast på en løsning og så bare tordne løs på alle foreningens blokke kunne det være en ide med en prøveblok og blive klog på den først."

Claus Bech-Danielsen, professor, leder af Center for Boligforskning og medforfatter.

Start med et pilotprojekt

Et væsentligt tema for hele rapporten er en grundlæggende erfaringsopsamling. Dels fra tidligere renoveringsprojekter – dels inden for det enkelte renoveringsprojekt.

”Et af vores budskaber er, at man kan prøve at gå mere trinvis frem i en renoveringsproces. I stedet for at lægge sig fast på en løsning og så bare tordne løs på alle foreningens blokke kunne det være en ide med en prøveblok og blive klog på den først – og derefter justere den samlede renovering ind efter erfaringerne herfra.”