20190130MBR6336

»Spark hinandens døre ind!«

Den boligsociale faglighed og metode er en central del af løsningen, når fremtidens velfærd skal sikres. Løsningerne på de komplekse sociale problemstillinger forudsætter et stærkt samarbejde mellem mange aktører, og derfor er det væsentligt, at de boligsociale indsatser står som synlige og spilbare aktører. Det gælder ikke mindst i et stadigt tættere samarbejde med landets kommuner, fremhæver kommissionsformand Nina Smith.

Klik her for at se explaineren om de boligsociale indsatser.

Den fyndige formulering i overskriften blev leveret fra scenen, da Boligsocialnet tidligere på sensommeren afholdt Boligsocial Konference 2022.

Ordene kom fra Gunvor Christensen, projektchef i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd.
Hun var ved at afrunde og skarpvinkle sit oplæg om det boligsociale bidrag til løsning af fremtidens velfærdsudfordringer – og her stod dørene mellem kommune og boligsociale indsatser for skud.


Når fremtidens velfærd skal løftes, skal der løftes i flok

Innovative samarbejder på tværs af fagskel er nemlig en del af løsningen, når nogle af velfærdens tungeste og mest komplekse udfordringer skal tackles.

Nina Smith, der er økonomiprofessor og formand for Reformkommissionen, peger blandt andet i retning af den almene sektor – og de boligsociale kræfter – der som velfærdslaboratorier kan udvikle og afprøve løsninger på dagens og morgendagens udfordringer.

Løsningerne bliver oftest til i et samarbejde med landets kommuner, som kan komme i mål med at skabe tilbud, der rummer både sund økonomi og vidtrækkende perspektiv.

I de mange forskellige samarbejdsrelationer kan den boligsociale faglighed og metode være den fællesnævner, der skal tilføres, når der i fremtiden tages livtag med nogle af den klassiske velfærds tungeste agendaer.


Kommissionsformand: Kommunerne skal lave forpligtende samarbejder

Reformkommissionens opgave er at finde løsninger på komplekse problemer i samfundet – blandt andet yderlige indsatser for at nå de godt 200.000 voksne danskere, der stadig befinder sig langt væk fra arbejdsmarkedet og de 45.000 unge, som hverken er i gang med en uddannelse eller i arbejde.

Under overskriften ”Det bliver sindssyg dyrt, hvis vi tror, det offentlige kan løse problemerne alene”, slår Nina Smith i en artikel, der blev bragt i Mandag Morgen i august 2022, til lyd for flere forpligtende samarbejder, der rækker ud over sektorer.

Nina Smith fremhæver de mange forpligtende partnerskaber kommunerne laver med store almene boligselskaber, hvor der bor mange af de udsatte mennesker med komplekse problemer. En række af landets kommuner som Fredericia, Aarhus, Viborg og Randers har gode erfaringer med deres såkaldte boligsociale helhedsplaner. Disse planer er ifølge økonomiprofessoren et slags velfærdslaboratorium, der afprøver nye løsninger i de enkelte boligområder. De er en ’ufortalt succes.’

Kommissionen arbejder på en række anbefalinger, der skal søge at adressere en række af samfundets helt tunge dagsordener – ud fra den præmis, at de lavthængende frugter typisk er plukket, og kommende reformforslag skal grave et spadestik dybere.

En af disse tunge dagsordner er den udbredte arbejdsløshed i landets udsatte områder, der trods mange forsøg og strategier har vist sig at være en ulykkelig konstant.

Her kan de lokale boligsociale kræfter – nu og i fremtiden – være med til at udvikle løsninger i samarbejde med en kreds af andre aktører, der tilsammen når hele vejen rundt om den enkelte beboers liv.

Dekorativt billede

 

De boligsociale succeser findes mange steder – og skal frem i lyset!

Betydningen af de boligsociale helhedsplaner fremhæves af professoren som en vigtig løftestang i opgaveløsningen.

Landsbyggefonden yder støtte til de boligsociale helhedsplaner med 140 mio. kr. årligt frem til og med 2026. August 2022 er der 50 boligsociale helhedsplaner i gang fordelt på 36 kommuner. Indsatserne indbefatter 200.000 borgere i almene boligafdelinger.

Med Landsbyggefondens mellemkomst ses landet over eksempler på, hvordan opgør med vane og silotænkning er med til at videreudvikle den borgernære velfærd – typisk i et samarbejde med den lokale kommune.

 

Her er to aktuelle eksempler på velfærdsinnovation i et samarbejde med blandt andet boligorganisationer og kommuner:

Sociale effektinvesteringer

I Kolding har man eksempelvis taget et nyt redskab i brug for at løse en af velfærdssamfundets grundlæggende opgaver: Nogle udsatte borger synes permanent blokeret i forsøget på at komme ind på arbejdsmarkedet. Men hvordan skubbes disse forhindringer af vejen?

En del af løsningen kan findes i vores magasin i artiklen ’sociale effektinvesteringer’ – hvor både offentlige og private aktører er gået sammen i en nyskabende konstellation, der skaber værdi for både kommune, boligområde og den enkelte.

Klik her for at læse mere

Bydækkende indsatser

Succes med den boligsociale indsats i Fredericia har fået boligorganisationer og kommune til at tænke større. I den fremtidige boligsociale indsats supplerer de Landsbyggefondens boligsociale bevilling med flere lokale midler, særligt fra kommunen, i en større bydækkende helhedsplan, der skal løfte og fastholde udviklingen i byens udsatte almene boligområder.

Både kommune og boligorganisation ser nemlig, at indsatserne bon’er ud både socialt og økonomisk.

Du kan læse mere om dette i vores magasin under artiklen 'De gode erfaringer skal op i stor skala'

Ordforklaringer

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Som Nina Smith er inde på i ovenstående interview med Mandag Morgen, er de boligsociale helhedsplaner langt hen ad vejen en ufortalt succes. På Landsbyggefondens hjemmeside er der en række ressourcer til rådighed for at fortælle mere om de boligsociale aktiviteter:


Deltag i en bystrategisk konference og prisfest

En anden mulighed for at tanke og udveksle viden er ved at deltage i den kommende udgave af Bystrategisk Udsyn.

I fællesskab med ledere og medarbejdere på tværs af boligsektoren sætter vi i Landsbyggefonden nemlig rammerne og retningen for samarbejde og innovation, når vi inviterer til konference og prisfest d. 21. november 2022 i København. 

Vi ønsker her at hylde de projekter, der skaber succesfulde blandede byer. Derfor uddeler vi “Blandet By Prisen”.

Prisen tildeles et nyt eller transformeret boligområde, der med succes har skabt en attraktiv, blandet by med et aktivt fællesskab på tværs af beboergrupper.

Den nye pris ses i lyset af, at udviklingen i Danmark i de seneste år har været præget af øget opsplitning mellem land og by, og med prisen ønsker vi at sætte en ny retning for samarbejde og innovation på tværs af sektoren.

Vær med, når vi sammen sætter retningen for fremtidens boligsektor. 

Bystrategisk Udsyn: Sammen om de gode løsninger - med Blandet By Prisen