Almenanalyse Tvillingevaerktoejet I En Moedesituation Foto Af Lars Just 2

Om Almen Analyse

Center for Almen Analyse varetager området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang samt vejledning om regnskabsmæssige forhold i forbindelse med de ca. 9.000 regnskaber, som de almene boligorganisationer årligt indberetter til Landsbyggefonden.

Herudover har centret i 2015 haft fokus på at udarbejde statistikker, nøgletal og analyser af almene boligorganisationers anlæg og drift på baggrund af de indberettede regnskabstal, data fra Huslejeregisteret samt data fra blandt andre Danmarks Statistik. Almen Analyse har endvidere udviklet en række webbaserede løsninger, herunder tvillingeværktøj, nøgletalskatalog og ledighedsstatistik til brug for effektivitetsmålinger, benchmarking og sammenligninger mv.

Almen Analyse bruges til at styrke opbygningen af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger og effektivitetsmålinger samt understøtte budgetlægningen og styringsdialogen i den almene boligsektor. Almen Analyse foretager endvidere en lang række kontrol- og beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. I 2015 har beregnings- og kontrolarbejdet bl.a. omfattet effektivitetssimuleringer af udvalgte driftsudgifter i den almene boligsektor, frikøb af de såkaldte tilbagekøbsdeklarationer og genberegninger af rentesikringssager med udløbne rentetilpasningslån.

Ordforklaringer

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.