Statistik Soehusene Ridersborgparken Nakskov 05
Kapitel 9

Statistik over udlejning

Om ledige boliger

Ledige boliger defineres som boliger, der påfører afdelingen/boligorganisationen økonomiske tab. Boliger der midlertidigt står tomme, fordi de er under istandsættelse, renovering eller hvor kommunen råder over boligerne eller leje dækkes af fraflytter som følge af opsigelsesbestemmelserne, anses ikke for ledige.

Overblik over antallet af ledige boliger

Landsbyggefonden opgør efter aftale med KL (Kommunernes Landsforening) antallet af ledige boliger i byggeri tilhørende almene boligorganisationer.

Opgørelsen udarbejdes på grundlag af boligorganisationernes indberetninger til fonden, – fra efteråret 2015 med data fra boligportalen/huslejeregistret. Informationerne om ledige boliger kan løbende findes på fondens hjemmeside.

Ny webbaseret ledighedsstatistik

Landsbyggefonden har i 2015 udviklet en ny webbaseret ledighedsstatistik, som indeholder en lang række muligheder for at se og danne ledighedsstatistik, og giver en hurtig og nem adgang til en lang række data om ledige boliger i den almene boligsektor. Den webbaserede ledighedsstatistik vil fra januar 2016 erstatte de månedligt udsendte opgørelser over ledige boliger.

Anvendelse af oplysningerne

Det er overladt til den enkelte kommunalbestyrelse at foretage beregningen af det samlede antal ledige almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger.

Den eventuelle ledighed af almene boliger indgår som en del af kommunalbestyrelsens opgørelse af ledigheden. Besvarelserne fra den enkelte boligorganisation bidrager således til kommunalbestyrelsens samlede opgørelse.
Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger mv. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dens afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er genstand for de gældende forvaltningsmæssige regler.

Særlige opgørelser vedrørende driftsstøtteafdelinger og udlejningssituation

Fonden modtager kvartalsrapporter om udviklingen i afdelinger, der tidligere har været støttet efter omprioriteringsloven og reglerne for landsdispositionsfonden. Oplysningerne om udlejningssituationen indgår også i disse rapporter. I forbindelse med afviklingen af den særlige indberetning af ledige boliger ophører denne kvartalsrapportering med udgangen af 2015. I tilknytning hertil har fonden udgivet en temastatistik om udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005-2015.

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.