Tilskud Version2

Sådan virker trækningsretten

Andel af pligtmæssige bidrag

Af de pligtmæssige bidrag overføres en andel til særlige konti med fortrinsrettigheder for de enkelte boligorganisationer. Det betyder, at de enkelte boligorganisationer i princippet indbetaler en andel til egen konto i Landsbyggefonden, hvorved de erhverver en trækningsret til at tage midlerne tilbage, når der skal foretages større forbedrings- og opretningsarbejder i en eller flere afdelinger.

427-trækningsretskonti

En andel på 60 % af de pligtmæssige bidrag, svarende til ca. 516 mio. kr. i 2015, er overført til 427-konti. De er her reserveret som en trækningsret for de enkelte boligorganisationer.

Hvis en boligorganisation ansøger om tilskud, vil fonden kunne bevilge det. Det forudsætter, at det er i overensstemmelse med gældende lov og regulativ.
Tilsagn om tilskud er kun gældende i det omfang, der er indestående på de nævnte konti, når udbetaling skal finde sted. Udbetaling finder sted efter arbejdets fuldførelse, og efter der er indsendt et regnskab, der er attesteret af en revisor.

Ved udgangen af 2015 er der meddelt tilsagn om tilskud samt foretaget berigtigelse, men ikke færdigudbetaling af tilskud, på i alt 1.504 mio. kr.

Det står der på kontoen

Ved udgangen af 2015 står der 1.767 mio. kr. på de 427 trækningsretskonti, som der ikke er disponeret over.

Der er forskel på, hvordan boligorganisationer bruger trækningsmulighederne. Et antal organisationer har anvendt muligheden for at disponere indtil fem år frem over de pligtmæssige bidrag, mens andre sparer op, inden de iværksætter forbedrings- og opretningsarbejder.

Et antal boligorganisationer har oplyst over for fonden, at de har udarbejdet langtidsplanlægning med hensyn til anvendelse af trækningsretten.

Forrentning

Trækningsretskontiene er forrentet med en rente, der svarer til Nationalbankens diskonto.

Renten tilskrives hvert kvartal de enkelte boligorganisationers trækningsretskonti. I 2015 har diskontoen været 0 procentpoint. Hvis fondens driftsresultat tillader det, tages der en gang årligt stilling til muligheden for eventuel supplerende rentetilskrivning.

Tilskudsprocent og ansøgning

Det er boligorganisationerne selv, som beslutter ikke i alle tilfælde at udnytte tilskuddet på 66,7 %. I sager, hvor det ansøgte beløb er langt mindre end det maksimale tilskud, er både anskaffelsessum og tilskud udeladt af beregningen.

Landsbyggefondens bestyrelse har i 2015 meddelt tilsagn til 15 projekter, hvor arbejdet var igangsat før tilsagn. Afvigelserne fra fondens regulativ er vedtaget mod afkortning i både tilskud og egetbidrag fra boligorganisationen. Af administrative hensyn henstiller fonden, at boligorganisationer først indsender ansøgninger, når projekterne er konkret udformet.

Forhøjelse af oprindeligt tilskud

I 2013 godkendte ministeriet et nyt regulativ om tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder. Regulativet har gjort det muligt for boligorganisationerne at ansøge om en forhøjelse af oprindelige tilskud efter fondens nærmere bestemmelser, hvis de forventede driftsbesparelser ikke bliver opnået.
Beregningerne skal være foretaget efter totaløkonomiske principper. Ansøgning skal ske senest fem år efter færdiggørelse af de tilskudsberettigede arbejder.

Digitalisering af ansøgningsprocessen

I begyndelsen af 2015 digitaliserede Landsbyggefonden ansøgningsprocessen til trækningsretten. Via en ny selvbetjeningsløsning på www.lbf.dk er det nu muligt at udfylde ansøgningsskemaet og indsende det digitalt efter signering med NemID. Løsningen har integration til Landbyggefondens interne sagssystemer. I en overgangsperiode vil det fortsat være muligt at indsende papirudgaven af ansøgningsskemaet. Indsendelse af papirudgaven forventes lukket ned i løbet af 2016.

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Tabel 5. Bevægelserne i trækningsretsmidlerne i perioden 2010-2015, mio. kr.
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsvar (bogført saldo), primo 2.344 2.398 2.527 2.699 2.938 3.096
Trækningsret overført 493 493 506 511 513 516
Tilskrevne renter 39 48 32 26 0 30
I alt 2.876 2.939 3.065 3.236 3.451 3.642
Udbetalt tilskud -478 -412 -366 -298 -355 -371
Tilsvar (bogført saldo), ultimo 2.398 2.527 2.699 2.938 3.096 3.271
Meddelte, ikke udbetalte tilsagn i alt -859 -831 -912 -1.065 -1.320 -1.504
Ikke disponeret saldo 1.539 1.696 1.787 1.873 1.776 1767

Anm.: Det bemærkes, at sidste kvartal af trækningsretsandelen først indbetales i februar måned året efter.

Tabel 6. Udviklingen i trækningsrettens udvikling i årene 2010-2015
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 I alt
Forbedrings- og opretningsarbejder i alt i mio. kr. 1.708 1.403 1.507 1.556 1.680 1.711 9.565
Tilskud i mio. kr. 399 386 346 415 493 486 2.525
Tilskud i % af anskaffelsessum i alt 23 28 23 27 29 28 26