Beboerstatistikker: Her kan du komme helt tæt på beboerne i den almene sektor

Der var en tid, før Landsbyggefonden lavede en statistik om beboerne i den almene sektor, og den husker Peter Abbas. Han er konsulent i den almene organisation KAB, som administrerer op mod 50.000 lejeboliger i hovedstadsområdet.

»Før kunne vi hente tal fra Danmarks Statistik, og ofte var det vanskeligt at få et overblik over en samlet udvikling for hele landet,« siger Peter Abbas.

Landsbyggefondens beboerstatistik er en sammenfatning af tal fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens egen stamdatabase. Sidstnævnte indeholder tal, som de almene boligorganisationer selv har indrapporteret.

»Beboerstatistikken er en stor hjælp, når vi vil holde os op mod hele den øvrige sektor, for eksempel når vi skal udarbejde en boligsocial helhedsplan og vil sætte et mål. Det er ofte det første sted, vi kigger,« siger Peter Abbas.

Ordforklaringer

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Et redskab i den løbende planlægning

Beboerstatistikken indeholder oplysninger om fordelingen af husstande i den almene boligsektor, beboersammensætning, indkomstforhold, andel af offentligt forsørgede samt tilflyttere og fraflyttere.

Billede 1 + brødtekst 3
Beboerstatistikken kan bringe dig helt tæt på afdelingens driftsudgifter.

»Hvem beboerne er kan påvirke driften af en afdeling. At have denne viden er en støtte i den løbende planlægning og for eksempel, når der skal laves budget,« forklarer Evy Ivarsson Nielsen, analysechef i Landsbyggefonden.

Hun siger, at beboerstatistikken desuden er et godt redskab i den obligatoriske forvaltningsrevision og i boligorganisationens styringsdialog med kommunen. Beboerstatistikkens tabeller kan ydermere hentes i et Excel-regneark på Landsbyggefondens hjemmeside med henblik på videre bearbejdning.

Kommunen kan bruge statistikkens data i overvejelser om helhedsplaner.

Et overblik over sektorens beboere

Sammenfatningen i beboerstatistikken giver et årligt overblik over beboerne i den almene boligsektor i Danmark. I 2018-udgaven af statistikken fremgår det således, at godt en sjettedel af den danske befolkning (987.319) bor i den almene boligsektor.
Den gennemsnitlige husstand i den almene sektor er mindre end i boligerne uden for den almene boligsektor, taget under ét. Der bor i gennemsnit 1,8 personer pr. husstand i almene boliger og i gennemsnit 2,2 pr. husstand i resten af landet.

De største husstande i den almene sektor findes i de store byer og i hovedstadsområdet.

Der er en større andel af enlige - med eller uden børn - i den almene sektor end i resten af befolkningen, nemlig godt 56 procent mod 39 procent.

Den typiske almene beboer er kvinde, af dansk oprindelse og bor ikke sammen med børn.

Billede 2 + brødtekst 5
Med beboerstatistikken stiller du skarpt på en række væsentlige forhold i den almene sektor.

I 2018 fremgår det, at ca. 30 % af beboerne er indvandrere og efterkommere – i resten af befolkningen udgør denne andel 13,3 %.

Endvidere er uddannelsesniveauet og beskæftigelsen generelt lavere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen.

Anciennitet er en målestok for trivsel

Peter Abbas fra KAB siger, at han også hyppigt bruger et par andre i rækken af beboerrelaterede statistikker fra Landsbyggefonden. En af dem er statistikken om beboernes anciennitet.

»Vi anvender anciennitetsstatistikken til at få et indtryk af trivslen i de afdelinger, vi administrerer. Vi plejer at sige, at hvis beboerne har boet i boligen i over fem år, så er det en indikator på, at de trives godt,« siger Peter Abbas.

Billede 3 + brødtekst 7
Ancienniteten kan gi' et fingerpeg om beboernes trivsels i området.

Statistikken giver mulighed for at sammenligne organisationer og afdelinger. Han tilføjer, at det er KAB’s mål, at 80 procent af beboerne har mindst fem års anciennitet i boligen.

Anciennitetsstatistikken fokuserer på familieboliger og er baseret på Landsbyggefondens huslejeregister i boligportalen. Beboerne i de almene familieboliger bor i gennemsnit mere end 10 år i deres bolig. Ancienniteten er tilsyneladende afhængig af geografi og boligstørrelse. Beboerne bliver i gennemsnit længere i boligen i hovedstadsregionen end i resten af landet. Beboerne holder også i gennemsnit fast i samme bolig i længere tid, jo større boligen er.

Anciennitetsstatistikken har en »søster«, og det er den særlige fraflytningsstatistik, der viser, hvor mange husstande der er flyttet væk fra de almene boligafdelinger de seneste fem år. Antallet af fraflytninger er højest i kategorien familieboliger – og i hovedstadsområdet.

Udearealerne relativt set

Landsbyggefonden kom i 2016 med en ny type beboerrelateret statistik, som analysechef Evy Ivarsson Nielsen har store forventninger til. Statistikken handler om udearealer i almene boligafdelinger.

»Hvor meget udeareal der er, kan påvirke afdelingens udgifter til for eksempel renholdelse og udvendig vedligeholdelse. Udearealernes størrelse kan også have betydning for beboernes oplevelse af boligafdelingen,« siger Evy Ivarsson Nielsen.
Data er baseret på Landsbyggefondens huslejeregister og landsdækkende registre over bygninger og boliger.

I 2016 var det gennemsnitlige udeareal i de almene boligafdelinger på cirka 14.500 kvadratmeter, hvilket svarer til 182 kvadratmeter pr. almen bolig. Der er stor variation i de almene afdelingers udearealer. Udearealerne er størst i Region Syddanmark og mindst i Region Hovedstaden.

»Vi bruger statistikken om udeareal til at holde styr på udgifterne til renholdelse og vedligeholdelse og sikre en effektiv drift,« siger Peter Abbas fra KAB.

Mere »miav!« end »vov!«

Der er også andre beboerrelaterede statistikker. Statistikken om anvisninger viser, hvor, hvordan, hvor mange og hvornår der bliver anvist almene boliger. Størstedelen anvises via ekstern venteliste, mens kommunal anvisning er den næstmest benyttede metode.

Statistikken over erhverv og institutioner viser, hvilke almene boligafdelinger der har erhvervs- og institutionslejemål – det er hver femte. Og hvad den gennemsnitlige lejeindtægt er.

Mens beboerstatistikken giver et overblik over beboerne, giver statistikken om boliger i den almene sektor en oversigt over boligerne. Det fremgår af tallene, at en gennemsnitlig almen bolig i 2016 var på 76,2 kvadratmeter, havde 2,7 værelser og blev taget i brug for 42 år siden. Familieboliger og etagebyggeri er de mest udbredte typer.

Den nyeste beboerrelaterede statistik er en smule kuriøs – og så alligevel ikke: Statistikken handler om husdyr i almene boliger, og den viser, at det er tilladt at holde hund eller kat i 60 procent af de almene boliger med en husdyrorden. I 59 procent er der en kat, og i 47 procent er der en hund.

Billede 4 + brødtekst 10
Husdyr rimer ofte på trivsel i den almene sektor.

»Man kan trække på smilebåndet ad det, men for mange beboere er det vigtigt, om de må have hund eller kat. Det kan have betydning for deres oplevelse af boligafdelingen,« siger Evy Ivarsson Nielsen fra Landsbyggefonden.

Tilladelse til at holde husdyr kan faktisk også have betydning for boligafdelingers udgifter til renholdelse.

Fotos i artiklen: Lars Just

Her er der adgang til de beboerrelaterede statistikker