Vigtig information om indberetning til Boligportalens database Huslejeregistret

Landsbyggefonden udsender dette nyhedsbrev i samarbejde med Udbetaling Danmark. Boligorganisationerne bør være opmærksomme på, at der kan være behov for fremsendelse af oplysninger direkte til ATP som supplement til indberetningen via huslejeregistret.

SikkerpostHuslejeregister@lbf.dk - Ny e-mail til sikker kommunikation med Landsbyggefonden

Som en naturlig følge af GDPR-lovgivningen og forøget fokus på, at personoplysninger behandles sikkert, ønsker Landsbyggefonden, at al kommunikation omkring indberetninger til Boligportalens database Huslejeregistret fremover sker via mailadressen SikkerpostHuslejeregister@lbf.dk.

I en overgangsperiode vil henvendelser som rettes til Huslejeregister@lbf.dk returnere et autosvar med anmodning om, at henvendelsen genfremsendes til SikkerpostHuslejeregister@lbf.dk.

Det vil dog fortsat være muligt at anvende de direkte mailadresser til konkrete medarbejdere, såfremt henvendelsen ikke kræver behandling af personhenførbare oplysninger.

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Udbetaling Danmarks orientering til boligorganisationerne vedrørende genhusning

 

Kære boligorganisation

Vi skriver til jer, fordi Udbetaling Danmark gerne vil orientere jer om boligstøttelovens regler, når en borger er genhuset. Det gør vi for at sikre, at vi får de korrekte oplysninger fra jer, så vi kan tildele den korrekte boligstøtte til jeres lejere.

Med det nye boligstøttesystem kan vi nu markere, at en lejer er genhuset, og det er også muligt at anføre genhusningsadresse samt i hvilken periode, lejer er genhuset.

Vi vil derfor gerne modtage meddelelse om genhusninger fra jer i umiddelbar tilknytning til, at I har aftalt genhusningen med lejer. Hvis genhusningen bliver forlænget, har vi ligeledes brug for denne meddelelse fra jer.

Oplysninger om genhusningsaftaler skal sendes til genhusning@atp.dk.

I bedes følge nedenstående retningslinjer for genhusning og boligstøtte.

Midlertidig genhusning

Retten til boligstøtte er afhængig af, at borger har fast ophold i boligen. Da boligstøtteloven ikke indeholder regler om genhusning, vil en vurdering af retten til boligstøtte afhænge af, om borger kan anses for at have fast ophold samtidig med, at denne er midlertidigt genhuset i en anden bolig.

Praksis er, at retten til boligstøtten bevares under en midlertidig genhusning i indtil 6 måneder, svarende til reglerne i byfornyelseslovens § 63. Ved en forlængelse kan retten til boligstøtte stadig bevares. Det forudsættes, at borger fortsætter som lejer af den hidtidige bolig, at der som udgangspunkt betales den samme husleje og at lejer flytter tilbage til den samme bolig.

Lejeren skal derfor ikke søge om boligstøtte til genhusningsboligen og skal heller ikke melde flytning til Folkeregistret.

Som boligorganisation skal I som udgangspunkt heller ikke ændre i oplysningerne i Huslejeregistret. Det er kun, hvis lejer faktisk betaler en lavere husleje i genhusningsboligen  end lejerens sædvanlige leje at I skal indberette den lavere husleje i Huslejeregistret.

Det er vigtigt, at huslejen under genhusningsperioden er afklaret og indberettet i Huslejeregistret på forhånd, da det er en forudsætning for en korrekt boligstøtteberegning. Hvis I opkræver fuld husleje for boligen for derefter at tilbagebetale lejeren en kompensation, eksempelvis på grund af en ringere genhusningsbolig, vil det betyde, at lejeren skal tilbagebetale sin boligstøtte.

Hvis lejer selv sørger for genhusning, eksempelvis hvis lejer flytter ind hos familie, i sommerhus eller hvis huslejen betales af lejers forsikringsselskab, skal I indberette 1 kr. i Huslejeregistret på den hidtidige bolig. Når lejeren efter endt genhusning flytter tilbage til boligen, skal lejeren ansøge om boligstøtte igen.

Forsikringssager

Der kan være situationer, hvor lejer er genhuset af forsikringsselskabet, og det er forsikringsselskabet, der betaler huslejen. I disse tilfælde skal I indberette huslejen til at være 1 kr. i Huslejeregistret.

Såfremt borger skal betale husleje til den genhusningsbolig, som forsikringen anviser, eller som borger selv finder, skal borger søge boligstøtte til genhusningsboligen. Lejer skal melde flytning til adressen, ligesom at der skal indsendes genhusningskontrakt.

Permanent genhusning

I forhold til boligstøttelovens regler er der tale om fraflytning, når en person genhuses permanent og lejeren ikke kommer tilbage til den oprindelige bolig. Dette betragtes som en ordinær flytning, som betyder, at lejer skal melde flytningen til Folkeregistret og søge boligstøtte på ny. De almindelige regler for ansøgning og bevilling til den nye bolig gælder. Dvs. at hvis lejer søger om boligstøtte senest en måned efter indflytning, kan vi bevillige boligstøtte fra indflytningsdagen. Hvis der søges senere, kan vi bevillige boligstøtte fra den førstkommende første efter at have modtaget ansøgningen.

Dette gælder også, hvis I som boligorganisation tilbyder en bolig for en kort periode og først på et senere tidspunkt flytter lejeren til en ny permanent bolig. Her er der i forhold til boligstøttelovens regler ikke tale om midlertidigt fravær fra boligen, fordi I og lejer på forhånd ved, at lejeren ikke flytter tilbage til den oprindelige bolig.

Oplysninger i Huslejeregistret skal ajourføres i overensstemmelse med ovenstående.

Når midlertidig genhusning bliver til permanent genhusning

I nogle situationer er en genhusning startet som en midlertidig genhusning, men i løbet af genhusningsperioden aftaler boligorganisation og lejer, at lejer bliver boende i genhusningsboligen som ny permanent bolig.

Her gælder det i forhold til boligstøtteloven, at lejer skal melde flytning til Folkeregistret og søge om boligstøtte til boligen i umiddelbar tilknytning til, at der indgås aftale om, at lejer skal overtage boligen permanent.

Når I sammen med lejer træffer aftale om, at en genhusning skal være permanent, skal I opdatere Huslejeregistret, så oplysninger stemmer overens med aftalen.

Borger kan miste ret til boligstøtte i genhusningsperiode

Det er vigtigt, at vi i alle tilfælde får oplysninger om genhusning, så borger har mulighed for at søge boligstøtte til genhusningsboligen rettidigt. Vi ser tilfælde, hvor boligorganisationen i forbindelse med genhusning bagudrettet tilbagebetaler boligstøtten til Udbetaling Danmark eller udbetaler boligstøtten til lejer selv. Når boligstøtten tilbagebetales til Udbetaling Danmark, stoppes boligstøttesagen med tilbagevirkende kraft. Hvis boligstøtten udbetales til lejer, er denne udbetalt uretmæssigt, idet lejer ikke er berettiget til boligstøtten. I disse sager ser vi ofte, at lejer ikke har søgt om boligstøtte til genhusningsboligen, og det er ikke muligt at søge boligstøtte med tilbagevirkende kraft.

Hvis borger mister retten til boligstøtte af andre årsager, fx fraflytning af børn eller højere indkomst, skal der sendes en ny ansøgning, hvis der ønskes boligstøtte. Det kan fx være aktuelt ved tilbageflytning til den oprindelige bolig, hvor huslejen er blevet forhøjet.

Oplysninger eller spørgsmål til genhusning og boligstøtteregler, skal I sende til genhusning@atp.dk.

Udbetaling Danmarks orientering om korrekt dato for lejekontraktstart

Udbetaling Danmark kan kun bevillige boligstøtte, for perioden, hvor der er en gældende lejekontrakt. Det er derfor nødvendigt, at lejekontrakter er i overensstemmelse med den faktiske periode, lejeren har lejemålet. Det gælder også, når lejeren flytter ind tidligere end indberettet i lejekontrakten.

I Udbetaling Danmark ser vi tilfælde, hvor lejere søger boligstøtte til en periode forud for kontraktens start og kan dokumentere, at der er betalt husleje for perioden. Da der kun kan bevilges boligstøtte indenfor lejekontraktens gyldighedsperiode, vil lejer få afslag på boligstøtte.

Det er derfor nødvendigt, at datoen for lejekontraktens start bliver rettet og er i overensstemmelse med de faktiske forhold, for at Udbetaling Danmark kan bevilge boligstøtte for hele perioden.