LBF-orienterer nr. 202 26/1-1994

Konvertering af realkreditlån, hvortil der ydes rentesikring i medfør af lov om boligbyggeri.


Boligministeriet har som bekendt i november 1993 påbudt konvertering af yderligere et antal lån, hvortil der ydes rentesikring i medfør af lov om boligbyggeri. Fonden har tidligere udsendt en regnskabsmæssig vejledning til boligforetagender, som blev berørt af den 1. tvangskonvertering, påbudt i december 1991. 2. konverteringsrunde omfatter imidlertid så mange boligselskaber og foreninger, at en generel udsendelse er det mest hensigtsmæssige.

I forbindelse med de nye påbud om konvertering af lån, sker der i betydeligt omfang omlægning fra 2 til 4 terminer. For at imødegå eventuelt regnskabsmæssigt underskud i forbindelse hermed har konsekvenserne af disse omlægninger tidligere været drøftet mellem Bygge- og Boligstyrelsen og Boligselskabernes Landsbyggefond. Til orientering vedlægges skrivelse af 14. april 1992 fra Boligselskabernes Landsbyggefond og skrivelse af 6. maj 1992 fra Bygge- og Boligstyrelsen.

Afgørelsen indebærer, at der i disse særlige tilfælde om nødvendigt kan ske overførsel af prioritetsydelsen for "det 5. kvartal" (eller maksimalt halvdelen af den oprindelige halvårstermin) til efterfølgende regnskabsår. Den nye bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed bestemmer dog, at denne overførselsret kun kan opretholdes indtil det pågældende lån er udamortiseret, dog senest til udløbet af år 2009.

Endvidere vedlægges konteringsvejledning vedrørende konverteringen. Hovedprincipperne er fastlagt, således at et eventuelt kurstab ved et "gammelt" kontantlån tillægges anskaffelsessummen, mens kurstabet ved det "nye" lån og omkostninger ved konverteringen pålignes byggefondsindeståendet/afskrivningskontoen for ejendommen i afdelingen. Det bemærkes, at der er foretaget ændringer i konteringsvejledningen i forhold til det udsendte ved 1. runde, idet der er taget højde for forestående ændringer i kontoplanerne for byggefond og afdelinger, jf. den nye bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed m.v.

Fonden er til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Birger R. Kristensen Lizzie Jørgensen

Vejledning i forbindelse med konvertering af realkreditlån, hvortil der ydes rentesikring i medfør af lov om boligbyggeri.

Kontering - Konvertering.

Kontering vedrørende konvertering af realkreditlån består af eventuelt kurstab vedrørende "gammelt" lån og kurstab vedrørende "nyt" lån, samt omkostninger i forbindelse med konverteringen.

Afdelingen.
Kontering kurstab "gammelt" lån:
Kurstabet fremkommer som forskellen mellem lånerestgæld og obligationsrestgæld, kontering:
Debet konto 301 Ejendommens anskaffelsessum og
Kredit konto 408 Opr. prioritetsgæld (gammelt lån)

Indfrielse obligationsrestgæld "gammelt" lån:
Når kurstab vedrørende "gammelt" lån er bogført svarer saldo på konto 408 Opr. prioritetsgæld (gammelt lån) til obligationsrestgælden, kontering:
Debet konto 408 Opr. prioritetsgæld (gammelt lån) og
Kredit konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen/412 Byggefondsindestående.

Optagelse af "nyt" lån:
Ved optagelsen af det "nye" lån skal lånebeløbet konteres:
Debet konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen/412 Byggefondsindestående og
Kredit konto 408 Opr. prioritetsgæld (nyt lån).

Diverse omkostninger, kontant modtaget fra kreditinstitut:
Beløbet henlægges til imødegåelse af endnu ikke afholdte udgifter, kontering:
Debet konto 307.3/418 Mellemværende med selskabet (eller tilsvarende konto) og
Kredit konto 425.x. Henlæggelse vedr. konvertering (Ny kontoplan, konto 406.x)

Diverse omkostninger, kontant betalt til kreditinstitut m.fl.:
Beløbet udgiftsføres i afdelingens regnskab, kontering:
Kredit konto 307.3/418 Mellemværende med selskabet (eller tilsvarende konto) og
Debet konto 135.x Andre udgifter, konvertering (Ny kontoplan, konto 131.3)

Anm.: Kun vedr. omkostninger ud over beløb, som kan dækkes af evt. henlæggelse vedr. konvertering, jf. ovenfor

Konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen/412 Byggefondsindestående:
I det omfang der ikkeer byggefondsindestående i afdelingen skal omkostningerne i forbindelse med konverteringen bogføres på konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen. Hvis omkostningerne ved konverteringen er større end den pågældende afdelings indestående på kontoen vil der blive en debetsaldo på konto 411. Denne saldo skal i regnskabet fortsat opføres under ejendommens finansiering, men som negativt tal.

Byggefonden

I det omfang der er byggefondsindestående i afdelingen, skal Byggefonden betale omkostningerne i forbindelse med konverteringen.

Der skal derfor i Byggefondeni givet fald foretages nedenstående kontering, i det omfang konto 901 Indestående i afdelinger er et aktiv, uanset om dette aktiv vedrører den pågældende afdeling eller en af selskabets øvrige afdelinger.

Hvis omkostningerne ved konverteringen er større end den pågældende afdelings indestående i byggefonden, vil der i afdelingen blive en debetsaldo på konto 412 Byggefondsindestående. Denne saldo skal i regnskabet fortsat opføres under ejendommens finansiering, men som negativt tal.

Konto 901 Indestående i afdelinger kan ikke reduceres således, at der er mindre end 0 kr. på kontoen.

Såfremt omkostningerne er større end det samlede indestående for samtlige afdelinger i Byggefonden konto 901 Indestående i afdelinger skal resterende beløb bogføres i afdelingen på konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen.

De enkelte afdelingers indestående i byggefonden (konto 901) skal specificeres i note.

I byggefondener der således følgende konteringer:

Indfrielse obligationsrestgæld "gammelt" lån (eventuelt andel):
Debet konto 901 Indestående i afdelinger.

Optagelse af "nyt" lån (eventuelt andel):
Kredit konto 901 Indestående i afdelinger.

Kontering kurstab "nyt" lån:
Kurstabet fremkommer som forskellen mellem lånebeløbet og kursværdi for solgte obligationer, kontering:
Debet konto 001.16 Kurstab og omkostninger ved optagelse af lån ved omprioritering m.v. (Ny kontoplan 001.11)

Kontering kurtage m.v. "nyt" lån:
Udover kurstabet er der udgifter til kurtage, stiftelsesprovision, indfrielsesomkostninger m.m., samme kontering som ved kurstab:
Debet konto 001.16 Kurstab og omkostninger ved optagelse af lån ved omprioritering m.v. (Ny kontoplan 001.11)

Differencerente m.v. "gammelt" lån:
Omkostninger vedrørende indfrielse af "gammelt" lån, differencerente m.m., samme kontering som ved kurstab:
Debet konto 001.16 Kurstab og omkostninger ved optagelse af lån ved omprioritering m.v. (Ny kontoplan 001.11)

Diverse omkostninger, kontant modtaget fra kreditinstitut
Kontering:
Debet konto 001.16 Kurstab og omkostninger ved optagelse af lån ved omprioritering m.v. (Ny kontoplan 001.11)

Diverse omkostninger, kontant betalt til kreditinstitut
Kontering:
Kredit konto 001.16 Kurstab og omkostninger ved optagelse af lån ved omprioritering m.v. (Ny kontoplan 001.11)

Eksempel

"Afregning" i forbindelse med konvertering

Lånebeløb "nyt" lån 6.785.000
Indfrielse obligationsrestgæld "gammelt" lån 6.520.937
Omkostninger "gammelt" lån 56.406
Omkostninger "nyt" lån 26.693
Kurstab "nyt" lån 178.446-6.782.482
Afregning, modtaget i check fra
kreditinstituttet (til dækning af
afdelingens udgifter til tinglys-
ningsgebyr m.v.) 2.518

---------------------------------------------

"Gammelt" lån
Lånerestgæld 4.081.548
Obligationsrestgæld (kurs 100) 6.520.937
Kurstab "gammelt" lån 2.439.389

"Nyt" lån
Lånebeløb 6.785.000
Solgte obligationer (kurs 97,37) 6.606.554
Kurstab "nyt" lån 178.446

"Nyt" lån
Omkostninger 26.693

"Gammelt" lån
Omkostninger 56.406

-----------------------------------------------

Yderligere tilgang til ejendommens anskaffelsesum,
svarende til kurstab vedrørende "gammelt" lån. 2.439.389

Afdelingen

301 408
Ejd. anskaff.sum Prioritetsgæld gl. lån

2.439.389 2.439.389

6.520.937

408 307.3/-418
Prioritetsgæld nyt lånMellemregning selskabet

6.785.000

2.518

412, evt. 411 425.x(406.x)
Byggefondsindestående Øvrig kortfristet gæld (andre henlæggelser)

6.520.937

6.785.000 2.518

Byggefond

901 001.16 (001.11)
Indestående i afd. Kurstab m.v.

6.520.937 178.446
26.693
6.785.000 56.406
2.518
264.063

Konvertering af realkreditlån, hvortil der ydes rentesikring i medfør af lov om boligbyggeri.


Boligministeriet har som bekendt i november 1993 påbudt konvertering af yderligere et antal lån, hvortil der ydes rentesikring i medfør af lov om boligbyggeri. Fonden har tidligere udsendt en regnskabsmæssig vejledning til boligforetagender, som blev berørt af den 1. tvangskonvertering, påbudt i december 1991. 2. konverteringsrunde omfatter imidlertid så mange boligselskaber og foreninger, at en generel udsendelse er det mest hensigtsmæssige.

I forbindelse med de nye påbud om konvertering af lån, sker der i betydeligt omfang omlægning fra 2 til 4 terminer. For at imødegå eventuelt regnskabsmæssigt underskud i forbindelse hermed har konsekvenserne af disse omlægninger tidligere været drøftet mellem Bygge- og Boligstyrelsen og Boligselskabernes Landsbyggefond. Til orientering vedlægges skrivelse af 14. april 1992 fra Boligselskabernes Landsbyggefond og skrivelse af 6. maj 1992 fra Bygge- og Boligstyrelsen.

Afgørelsen indebærer, at der i disse særlige tilfælde om nødvendigt kan ske overførsel af prioritetsydelsen for "det 5. kvartal" (eller maksimalt halvdelen af den oprindelige halvårstermin) til efterfølgende regnskabsår. Den nye bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed bestemmer dog, at denne overførselsret kun kan opretholdes indtil det pågældende lån er udamortiseret, dog senest til udløbet af år 2009.

Endvidere vedlægges konteringsvejledning vedrørende konverteringen. Hovedprincipperne er fastlagt, således at et eventuelt kurstab ved et "gammelt" kontantlån tillægges anskaffelsessummen, mens kurstabet ved det "nye" lån og omkostninger ved konverteringen pålignes byggefondsindeståendet/afskrivningskontoen for ejendommen i afdelingen. Det bemærkes, at der er foretaget ændringer i konteringsvejledningen i forhold til det udsendte ved 1. runde, idet der er taget højde for forestående ændringer i kontoplanerne for byggefond og afdelinger, jf. den nye bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed m.v.

Fonden er til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Birger R. Kristensen Lizzie Jørgensen

Vejledning i forbindelse med konvertering af realkreditlån, hvortil der ydes rentesikring i medfør af lov om boligbyggeri.

Kontering - Konvertering.

Kontering vedrørende konvertering af realkreditlån består af eventuelt kurstab vedrørende "gammelt" lån og kurstab vedrørende "nyt" lån, samt omkostninger i forbindelse med konverteringen.

Afdelingen.
Kontering kurstab "gammelt" lån:
Kurstabet fremkommer som forskellen mellem lånerestgæld og obligationsrestgæld, kontering:
Debet konto 301 Ejendommens anskaffelsessum og
Kredit konto 408 Opr. prioritetsgæld (gammelt lån)

Indfrielse obligationsrestgæld "gammelt" lån:
Når kurstab vedrørende "gammelt" lån er bogført svarer saldo på konto 408 Opr. prioritetsgæld (gammelt lån) til obligationsrestgælden, kontering:
Debet konto 408 Opr. prioritetsgæld (gammelt lån) og
Kredit konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen/412 Byggefondsindestående.

Optagelse af "nyt" lån:
Ved optagelsen af det "nye" lån skal lånebeløbet konteres:
Debet konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen/412 Byggefondsindestående og
Kredit konto 408 Opr. prioritetsgæld (nyt lån).

Diverse omkostninger, kontant modtaget fra kreditinstitut:
Beløbet henlægges til imødegåelse af endnu ikke afholdte udgifter, kontering:
Debet konto 307.3/418 Mellemværende med selskabet (eller tilsvarende konto) og
Kredit konto 425.x. Henlæggelse vedr. konvertering (Ny kontoplan, konto 406.x)

Diverse omkostninger, kontant betalt til kreditinstitut m.fl.:
Beløbet udgiftsføres i afdelingens regnskab, kontering:
Kredit konto 307.3/418 Mellemværende med selskabet (eller tilsvarende konto) og
Debet konto 135.x Andre udgifter, konvertering (Ny kontoplan, konto 131.3)

Anm.: Kun vedr. omkostninger ud over beløb, som kan dækkes af evt. henlæggelse vedr. konvertering, jf. ovenfor

Konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen/412 Byggefondsindestående:
I det omfang der ikkeer byggefondsindestående i afdelingen skal omkostningerne i forbindelse med konverteringen bogføres på konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen. Hvis omkostningerne ved konverteringen er større end den pågældende afdelings indestående på kontoen vil der blive en debetsaldo på konto 411. Denne saldo skal i regnskabet fortsat opføres under ejendommens finansiering, men som negativt tal.

Byggefonden

I det omfang der er byggefondsindestående i afdelingen, skal Byggefonden betale omkostningerne i forbindelse med konverteringen.

Der skal derfor i Byggefondeni givet fald foretages nedenstående kontering, i det omfang konto 901 Indestående i afdelinger er et aktiv, uanset om dette aktiv vedrører den pågældende afdeling eller en af selskabets øvrige afdelinger.

Hvis omkostningerne ved konverteringen er større end den pågældende afdelings indestående i byggefonden, vil der i afdelingen blive en debetsaldo på konto 412 Byggefondsindestående. Denne saldo skal i regnskabet fortsat opføres under ejendommens finansiering, men som negativt tal.

Konto 901 Indestående i afdelinger kan ikke reduceres således, at der er mindre end 0 kr. på kontoen.

Såfremt omkostningerne er større end det samlede indestående for samtlige afdelinger i Byggefonden konto 901 Indestående i afdelinger skal resterende beløb bogføres i afdelingen på konto 411 Afskrivningskonto for ejendommen.

De enkelte afdelingers indestående i byggefonden (konto 901) skal specificeres i note.

I byggefondener der således følgende konteringer:

Indfrielse obligationsrestgæld "gammelt" lån (eventuelt andel):
Debet konto 901 Indestående i afdelinger.

Optagelse af "nyt" lån (eventuelt andel):
Kredit konto 901 Indestående i afdelinger.

Kontering kurstab "nyt" lån:
Kurstabet fremkommer som forskellen mellem lånebeløbet og kursværdi for solgte obligationer, kontering:
Debet konto 001.16 Kurstab og omkostninger ved optagelse af lån ved omprioritering m.v. (Ny kontoplan 001.11)

Kontering kurtage m.v. "nyt" lån:
Udover kurstabet er der udgifter til kurtage, stiftelsesprovision, indfrielsesomkostninger m.m., samme kontering som ved kurstab:
Debet konto 001.16 Kurstab og omkostninger ved optagelse af lån ved omprioritering m.v. (Ny kontoplan 001.11)

Differencerente m.v. "gammelt" lån:
Omkostninger vedrørende indfrielse af "gammelt" lån, differencerente m.m., samme kontering som ved kurstab:
Debet konto 001.16 Kurstab og omkostninger ved optagelse af lån ved omprioritering m.v. (Ny kontoplan 001.11)

Diverse omkostninger, kontant modtaget fra kreditinstitut
Kontering:
Debet konto 001.16 Kurstab og omkostninger ved optagelse af lån ved omprioritering m.v. (Ny kontoplan 001.11)

Diverse omkostninger, kontant betalt til kreditinstitut
Kontering:
Kredit konto 001.16 Kurstab og omkostninger ved optagelse af lån ved omprioritering m.v. (Ny kontoplan 001.11)

Eksempel

"Afregning" i forbindelse med konvertering

Lånebeløb "nyt" lån 6.785.000
Indfrielse obligationsrestgæld "gammelt" lån 6.520.937
Omkostninger "gammelt" lån 56.406
Omkostninger "nyt" lån 26.693
Kurstab "nyt" lån 178.446-6.782.482
Afregning, modtaget i check fra
kreditinstituttet (til dækning af
afdelingens udgifter til tinglys-
ningsgebyr m.v.) 2.518

---------------------------------------------

"Gammelt" lån
Lånerestgæld 4.081.548
Obligationsrestgæld (kurs 100) 6.520.937
Kurstab "gammelt" lån 2.439.389

"Nyt" lån
Lånebeløb 6.785.000
Solgte obligationer (kurs 97,37) 6.606.554
Kurstab "nyt" lån 178.446

"Nyt" lån
Omkostninger 26.693

"Gammelt" lån
Omkostninger 56.406

-----------------------------------------------

Yderligere tilgang til ejendommens anskaffelsesum,
svarende til kurstab vedrørende "gammelt" lån. 2.439.389

Afdelingen

301 408
Ejd. anskaff.sum Prioritetsgæld gl. lån

2.439.389 2.439.389

6.520.937

408 307.3/-418
Prioritetsgæld nyt lånMellemregning selskabet

6.785.000

2.518

412, evt. 411 425.x(406.x)
Byggefondsindestående Øvrig kortfristet gæld (andre henlæggelser)

6.520.937

6.785.000 2.518

Byggefond

901 001.16 (001.11)
Indestående i afd. Kurstab m.v.

6.520.937 178.446
26.693
6.785.000 56.406
2.518
264.063