LBF-orienterer nr. 204 18/3-1994

Landsbyggefondens bestyrelse har besluttet at nedsætte andelen af pligtmæssige bidrag som overføres til de såkaldte "trækningsretskonti". Nedsættelsen foretages under henvisning til fondens stigende udgifter til ydelsesstøtte i forbindelse med finansiering af byggeskaderenovering m.v. Nedsættelsen fra 75% til 60% af A og G indskuddene sker med virkning for bidrag, der opkræves for perioden efter 31. december 1996.

Da fonden allerede i maj 1991 fastsatte et tillægsregulativ, som på tilsvarende måde begrænsede retten til rent faktisk at få tilsagn om tilskud fra "trækningsretskontiene", vil ændringen ikke få betydning for tilsagn meddelt på grundlag af bidrag, som først indbetales indtil 5 år efter arbejdets færdiggørelse.

Det nævnte tillægsregulativ af 24. maj 1991 afskaffes hermed og nedsættelsen indarbejdes i selve regulativet om tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret"). Vedlagt følger
bestyrelsens vedtagelse af 25. februar 1994 og det ændrede regulativ i sin helhed.

Regulativet vil som tidligere blive optrykt i selve ansøgningsskemaet. Udsendte ansøgningskemaer med det hidtidige regulativ optrykt kan dog fortsat anvendes.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKAERNES LANDSBYGGEFOND

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Boligselskabernes Landsbyggefond

Regulativ om tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret").

I medfør af lov om boligbyggeri § 37, stk. 1 har bestyrelsen for Boligselskabernes Landsbyggefond fastsat følgende regler om tilskud ifølge lov om boligbyggeri § 36, stk. 1 ("egen trækningsret").

§ 1. Boligselskabernes Landsbyggefond kan yde tilskud til almennyttige boligselskaber til delvis finansiering af forbedrings- og opretningsarbejder m.v. Tilskud ydes af midler fra de bidrag, som almennyttige boligselskaber efter den 1. januar 1980 indbetaler til fonden i medfør af lov om boligbyggeri § 23 og § 24, og som ikke er anvendt efter reglerne i lov om boligbyggeri, kapitel 4.

§ 2. Et almennyttigt boligselskab har fortrinsret til tilskud fra fonden til forbedrings- og opretningsarbejder i selskabets afdelinger indenfor 75 pct. af de indbetalinger, som selskabets byggefond har foretaget til landsbyggefonden for tiden 1. januar 1980 til 31. december 1996. Tilsvarende har selskabet en fortrinsret til tilskud til disse arbejder på 60 pct. af de indbetalinger, som selskabets byggefond har foretaget for tiden efter den 31. december 1996.

Stk. 2. Tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder i almennyttige boligafdelinger kan ydes, uanset om den pågældende boligafdeling selv har indbetalt bidrag til selskabets byggefond.

§ 3. Tilskud kan ydes til opførelse, om- og tilbygning, modernisering, miljøforbedrende foranstaltninger, særligt udgiftskrævende opretningsarbejder, brandsikring, byfornyelse og boligforbedring af almennyttigt byggeri og bygninger med socialt og kulturelt formål i tilknytning til almennyttigt byggeri.

Stk. 2. Tilskud kan således eksempelvis ydes til

a Installation af centralvarme eller anden tidssvarende opvarmningsform.
b Tidssvarende forbedring af toilet- og badeforhold.
c Arbejder, der udføres i forbindelse med brandsikring.
d Isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger.
e Forbedring af køkkener.
f Renovering af facader, altaner, tag m.v. ("klimaskærmen").
g Etablering og forbedring af vaskerier og andre fælleslokaler.
h Forbedring af bebyggelsens omgivelser, f.eks. omlægning af gårdsplads og øvrige friarealer, etablering af lege- og opholdsarealer eller lignende arbejder, hvorved bebyggelsens omgivelser forbedres væsentligt.

§ 4. Tilskud kan kun ydes til egentlige forbedringer, der hæver bygningens og boligens standard og tilfører ejendommen eller dens omgivelser og dermed boligerne en øget brugsværdi for beboerne. Dog kan tilskud tillige ydes til større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til finansiering af udgifter til vedligeholdelse eller til sådan hovedistandsættelse og fornyelse af tekniske installationer, hvortil der skal foretages årlige henlæggelser i henhold til lov om boligbyggeri § 12, stk. 3 og bekendtgørelse nr. 784 af 14. december 1988 om almennyttig boligvirksomhed § 14.

§ 5. Tilskuddet kan i hvert enkelt tilfælde højst udgøre - af de af fonden godkendte rimelige udgifter ved arbejdets udførelse.

Stk. 2. Andre former for tilskud fratrækkes arbejdernes udgift inden fondens tilskud beregnes, ligesom eventuelle udgifter efter
§ 4, stk. 2, udgår af tilskudsgrundlaget. Fondens bestyrelse kan vedtage nærmere regler for fastsættelse af fradrag i arbejdernes udgift.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til arbejder, der er iværksat, inden tilsagn om tilskud er meddelt.

Stk. 4. Tilskud beregnes indenfor de rammer, der er angivet i § 2, stk. 1, på baggrund af allerede indbetalte bidrag til landbyggefonden. Med udtrykkeligt forbehold om tilstedeværelsen af de nødvendige midler kan fonden dog tillade, at der indenfor de rammer, der er angivet i § 2, stk. 1, beregnes tilskud på grundlag af bidrag, som først indbetales til fonden efter arbejdets færdiggørelse, dog ikke ud over 5 år fra dette tidspunkt.

§ 6. Boligselskabets bestyrelse træffer beslutning om de forbedrings- og opretningsarbejder, der skal søges iværksat i selskabets afdelinger med tilskud fra landsbyggefonden. Beslutningen træffes efter forudgående drøftelse med afdelingsbestyrelserne.

§ 7. Ansøgning om tilskud til et forbedrings- og opretningsarbejde i en afdeling fremsendes af boligselskabet til landsbyggefonden med fyldestgørende beskrivelse af det udarbejdede projekt tillige med overslag over udgifterne ved arbejdets udførelse og oplysning om arbejdets forventede igangsætning og afslutning. Landsbyggefonden kan indkræve alle nødvendige oplysninger til bedømmelse af projektet m.v.

Stk. 2. Når et forbedrings- og opretningsarbejde, hvortil der ydes tilskud, er iværksat, skal det færdiggøres inden rimelig tid og uden unødigt ophold.

§ 8. Tilsagn om tilskud meddeles, hvis de projekterede forbedringer m.v. og de anslåede udgifter ved gennemførelse efter fondens skøn opfylder betingelserne efter § 3 - § 5. Fonden kan stille særlige vilkår for ydelse af tilskud.

§ 9. Når det forbedrings- og opretningsarbejde, hvortil der er ydet tilskud, er afsluttet, indsender boligselskabet til landsbyggefonden en af selskabets revisor attesteret opgørelse over de afholdte udgifter senest 6 måneder efter færdiggørelse. Tilskuddet beregnes herefter af landsbyggefonden og udbetales til boligselskabets byggefond, hvorfra det overføres til den boligafdeling, hvor arbejdet er udført.

Stk. 2. Overstiger de afholdte udgifter efter landsbyggefondens skøn sædvanlige udgifter ved tilsvarende arbejder, nedsættes det beløb, der lægges til grund ved tilskuddets berigtigelse med forskellen.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. februar 1994 og fremsendt til Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen ved skrivelse af 28. februar 1994.

Bygge- og Boligstyrelsen har ved skrivelse af 4. marts 1994 meddelt, at Styrelsen i h.t. lov om boligbyggeri § 37 stk. 2 ikke har bemærkninger til det ændrede regulativ.

Henning Kirk Christensen, formand

Til bestyrelsen

/hh 18. marts 1994

Vedr.: Ændring af regulativ om "trækningsretten"

./. Vedlagt følger kopi af skrivelse af 4. ds. fra Bygge- og Boligstyrelsen.

./. Der er herefter udsendt "BLF orienterer" nr. 204, som vedlægges.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Birger R. Kristensen

BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Ændring af regulativ om tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret")

I medfør af § 37, stk. 1, i lov om boligbyggeri har bestyrelsen for Boligselskabernes Landsbyggefond fastsat følgende ændringer i regulativ om tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret"):

1. § 2, stk. 1, affattes således:
"§ 2. Et almennyttigt boligselskab har fortrinsret til tilskud fra fonden til forbedrings- og opretningarbejder i selskabets afdelinger indenfor 75 pct. af de indbetalinger, som selskabets byggefonden har foretaget til landsbyggefonden for tiden 1. januar 1980 til 31. december 1996. Tilsvarende har selskabet en fortrinsret til tilskud til disse arbejder på 60 pct. af de indbetalinger, som selskabets byggefond har foretaget for tiden efter den 31. december 1996."

2. § 5, stk. 4, affattes således:
"Stk. 4. Tilskud beregnes indenfor de rammer, der er angivet i § 2, stk. 1,på baggrund af allerede indbetalte bidrag til landsbyggefonden. Med udtrykkeligt forbehold om tilstedeværelsen af de nødvendige midler kan fonden dog tillade, at der indenfor de rammer, der er angivet i § 2, stk. 1, beregnes tilskud på grundlag af bidrag, som først indbetales til fonden efter arbejdets færdiggørelse, dog ikke ud over 5 år fra dette tidspunkt."

3. Samtidig ophæves Tillæg til regulativ om tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret"), som blev vedtaget på bestyrelsesmøde i Boligselskabernes Landsbyggefond den 24. maj 1991.

(Kursiv betegner ændringer i forhold til den eksisterende ordlyd af bestemmelserne.)

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. februar 1994 og fremsendt til Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen ved skrivelse af 28. februar 1994.

Bygge- og Boligstyrelsen har ved skrivelse af 4. marts 1994 meddelt, at Styrelsen i h.t. lov om boligbyggeri § 37 stk. 2 ikke har bemærkninger til det ændrede regulativ.

7.2.1994/MIJ

Landsbyggefondens bestyrelse har besluttet at nedsætte andelen af pligtmæssige bidrag som overføres til de såkaldte "trækningsretskonti". Nedsættelsen foretages under henvisning til fondens stigende udgifter til ydelsesstøtte i forbindelse med finansiering af byggeskaderenovering m.v. Nedsættelsen fra 75% til 60% af A og G indskuddene sker med virkning for bidrag, der opkræves for perioden efter 31. december 1996.

Da fonden allerede i maj 1991 fastsatte et tillægsregulativ, som på tilsvarende måde begrænsede retten til rent faktisk at få tilsagn om tilskud fra "trækningsretskontiene", vil ændringen ikke få betydning for tilsagn meddelt på grundlag af bidrag, som først indbetales indtil 5 år efter arbejdets færdiggørelse.

Det nævnte tillægsregulativ af 24. maj 1991 afskaffes hermed og nedsættelsen indarbejdes i selve regulativet om tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret"). Vedlagt følger
bestyrelsens vedtagelse af 25. februar 1994 og det ændrede regulativ i sin helhed.

Regulativet vil som tidligere blive optrykt i selve ansøgningsskemaet. Udsendte ansøgningskemaer med det hidtidige regulativ optrykt kan dog fortsat anvendes.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKAERNES LANDSBYGGEFOND

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Boligselskabernes Landsbyggefond

Regulativ om tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret").

I medfør af lov om boligbyggeri § 37, stk. 1 har bestyrelsen for Boligselskabernes Landsbyggefond fastsat følgende regler om tilskud ifølge lov om boligbyggeri § 36, stk. 1 ("egen trækningsret").

§ 1. Boligselskabernes Landsbyggefond kan yde tilskud til almennyttige boligselskaber til delvis finansiering af forbedrings- og opretningsarbejder m.v. Tilskud ydes af midler fra de bidrag, som almennyttige boligselskaber efter den 1. januar 1980 indbetaler til fonden i medfør af lov om boligbyggeri § 23 og § 24, og som ikke er anvendt efter reglerne i lov om boligbyggeri, kapitel 4.

§ 2. Et almennyttigt boligselskab har fortrinsret til tilskud fra fonden til forbedrings- og opretningsarbejder i selskabets afdelinger indenfor 75 pct. af de indbetalinger, som selskabets byggefond har foretaget til landsbyggefonden for tiden 1. januar 1980 til 31. december 1996. Tilsvarende har selskabet en fortrinsret til tilskud til disse arbejder på 60 pct. af de indbetalinger, som selskabets byggefond har foretaget for tiden efter den 31. december 1996.

Stk. 2. Tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder i almennyttige boligafdelinger kan ydes, uanset om den pågældende boligafdeling selv har indbetalt bidrag til selskabets byggefond.

§ 3. Tilskud kan ydes til opførelse, om- og tilbygning, modernisering, miljøforbedrende foranstaltninger, særligt udgiftskrævende opretningsarbejder, brandsikring, byfornyelse og boligforbedring af almennyttigt byggeri og bygninger med socialt og kulturelt formål i tilknytning til almennyttigt byggeri.

Stk. 2. Tilskud kan således eksempelvis ydes til

a Installation af centralvarme eller anden tidssvarende opvarmningsform.
b Tidssvarende forbedring af toilet- og badeforhold.
c Arbejder, der udføres i forbindelse med brandsikring.
d Isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger.
e Forbedring af køkkener.
f Renovering af facader, altaner, tag m.v. ("klimaskærmen").
g Etablering og forbedring af vaskerier og andre fælleslokaler.
h Forbedring af bebyggelsens omgivelser, f.eks. omlægning af gårdsplads og øvrige friarealer, etablering af lege- og opholdsarealer eller lignende arbejder, hvorved bebyggelsens omgivelser forbedres væsentligt.

§ 4. Tilskud kan kun ydes til egentlige forbedringer, der hæver bygningens og boligens standard og tilfører ejendommen eller dens omgivelser og dermed boligerne en øget brugsværdi for beboerne. Dog kan tilskud tillige ydes til større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til finansiering af udgifter til vedligeholdelse eller til sådan hovedistandsættelse og fornyelse af tekniske installationer, hvortil der skal foretages årlige henlæggelser i henhold til lov om boligbyggeri § 12, stk. 3 og bekendtgørelse nr. 784 af 14. december 1988 om almennyttig boligvirksomhed § 14.

§ 5. Tilskuddet kan i hvert enkelt tilfælde højst udgøre - af de af fonden godkendte rimelige udgifter ved arbejdets udførelse.

Stk. 2. Andre former for tilskud fratrækkes arbejdernes udgift inden fondens tilskud beregnes, ligesom eventuelle udgifter efter
§ 4, stk. 2, udgår af tilskudsgrundlaget. Fondens bestyrelse kan vedtage nærmere regler for fastsættelse af fradrag i arbejdernes udgift.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til arbejder, der er iværksat, inden tilsagn om tilskud er meddelt.

Stk. 4. Tilskud beregnes indenfor de rammer, der er angivet i § 2, stk. 1, på baggrund af allerede indbetalte bidrag til landbyggefonden. Med udtrykkeligt forbehold om tilstedeværelsen af de nødvendige midler kan fonden dog tillade, at der indenfor de rammer, der er angivet i § 2, stk. 1, beregnes tilskud på grundlag af bidrag, som først indbetales til fonden efter arbejdets færdiggørelse, dog ikke ud over 5 år fra dette tidspunkt.

§ 6. Boligselskabets bestyrelse træffer beslutning om de forbedrings- og opretningsarbejder, der skal søges iværksat i selskabets afdelinger med tilskud fra landsbyggefonden. Beslutningen træffes efter forudgående drøftelse med afdelingsbestyrelserne.

§ 7. Ansøgning om tilskud til et forbedrings- og opretningsarbejde i en afdeling fremsendes af boligselskabet til landsbyggefonden med fyldestgørende beskrivelse af det udarbejdede projekt tillige med overslag over udgifterne ved arbejdets udførelse og oplysning om arbejdets forventede igangsætning og afslutning. Landsbyggefonden kan indkræve alle nødvendige oplysninger til bedømmelse af projektet m.v.

Stk. 2. Når et forbedrings- og opretningsarbejde, hvortil der ydes tilskud, er iværksat, skal det færdiggøres inden rimelig tid og uden unødigt ophold.

§ 8. Tilsagn om tilskud meddeles, hvis de projekterede forbedringer m.v. og de anslåede udgifter ved gennemførelse efter fondens skøn opfylder betingelserne efter § 3 - § 5. Fonden kan stille særlige vilkår for ydelse af tilskud.

§ 9. Når det forbedrings- og opretningsarbejde, hvortil der er ydet tilskud, er afsluttet, indsender boligselskabet til landsbyggefonden en af selskabets revisor attesteret opgørelse over de afholdte udgifter senest 6 måneder efter færdiggørelse. Tilskuddet beregnes herefter af landsbyggefonden og udbetales til boligselskabets byggefond, hvorfra det overføres til den boligafdeling, hvor arbejdet er udført.

Stk. 2. Overstiger de afholdte udgifter efter landsbyggefondens skøn sædvanlige udgifter ved tilsvarende arbejder, nedsættes det beløb, der lægges til grund ved tilskuddets berigtigelse med forskellen.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. februar 1994 og fremsendt til Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen ved skrivelse af 28. februar 1994.

Bygge- og Boligstyrelsen har ved skrivelse af 4. marts 1994 meddelt, at Styrelsen i h.t. lov om boligbyggeri § 37 stk. 2 ikke har bemærkninger til det ændrede regulativ.

Henning Kirk Christensen, formand

Til bestyrelsen

/hh 18. marts 1994

Vedr.: Ændring af regulativ om "trækningsretten"

./. Vedlagt følger kopi af skrivelse af 4. ds. fra Bygge- og Boligstyrelsen.

./. Der er herefter udsendt "BLF orienterer" nr. 204, som vedlægges.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Birger R. Kristensen

BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Ændring af regulativ om tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret")

I medfør af § 37, stk. 1, i lov om boligbyggeri har bestyrelsen for Boligselskabernes Landsbyggefond fastsat følgende ændringer i regulativ om tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret"):

1. § 2, stk. 1, affattes således:
"§ 2. Et almennyttigt boligselskab har fortrinsret til tilskud fra fonden til forbedrings- og opretningarbejder i selskabets afdelinger indenfor 75 pct. af de indbetalinger, som selskabets byggefonden har foretaget til landsbyggefonden for tiden 1. januar 1980 til 31. december 1996. Tilsvarende har selskabet en fortrinsret til tilskud til disse arbejder på 60 pct. af de indbetalinger, som selskabets byggefond har foretaget for tiden efter den 31. december 1996."

2. § 5, stk. 4, affattes således:
"Stk. 4. Tilskud beregnes indenfor de rammer, der er angivet i § 2, stk. 1,på baggrund af allerede indbetalte bidrag til landsbyggefonden. Med udtrykkeligt forbehold om tilstedeværelsen af de nødvendige midler kan fonden dog tillade, at der indenfor de rammer, der er angivet i § 2, stk. 1, beregnes tilskud på grundlag af bidrag, som først indbetales til fonden efter arbejdets færdiggørelse, dog ikke ud over 5 år fra dette tidspunkt."

3. Samtidig ophæves Tillæg til regulativ om tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret"), som blev vedtaget på bestyrelsesmøde i Boligselskabernes Landsbyggefond den 24. maj 1991.

(Kursiv betegner ændringer i forhold til den eksisterende ordlyd af bestemmelserne.)

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. februar 1994 og fremsendt til Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen ved skrivelse af 28. februar 1994.

Bygge- og Boligstyrelsen har ved skrivelse af 4. marts 1994 meddelt, at Styrelsen i h.t. lov om boligbyggeri § 37 stk. 2 ikke har bemærkninger til det ændrede regulativ.

7.2.1994/MIJ

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.