LBF-orienterer nr. 205 14/4-1994

Statstilskud til forbedringsarbejder m.v.
statstilskud til privat byfornyelse og støtte fra Landsbyggefonden


I lov om statstilskud til forbedringer m.v. §5 og i lov om privat byfornyelse § 12 a, stk. 3, er det fastsat, at der skal ske fradrag i beregningen af statstilskud, hvis der ydes støtte efter anden lovgivning. Landsbyggefonden har fået flere henvendelser om beregningen af fradraget, hvis der samtidig er ydet støtte fra fonden i henhold til lov om boligbyggeri.

I den anledning kan fonden - efter drøftelser med Bygge- og Boligstyrelsen - sammenfatte den gældende praksis som vist nedenfor, idet det bl.a. kan oplyses, at Bygge- og Boligstyrelsens hovedsynspunkt herved har været, at støtte fra "fællesmidler" i Landsbyggefonden er "støtte efter anden lovgivning", hvorefter der skal ske en regulering af støtten fra fonden eller af statstilskuddet, således at der ikke ydes "dobbelt" støtte til samme arbejde.

Det er endvidere Styrelsens opfattelse, at støtte efter anden lovgivning først anses for at være modtaget, når den kan endeligt fastsættes, hvilket typisk først kan ske i forbindelse med udbetalingen.
Det er endelig Bygge- og Boligstyrelsens opfattelse, at regulering for evt. støtte efter anden lovgivning skal ske i den sidst fastsatte/udbetalte støtte.

Af hensyn til en enkel administration af disse tilskudsudbetalinger m.v. efter forskellige love til et og samme projekt, forudsættes det dog ved regnskabsaflæggelse af støtte fra "fællesmidler" i fonden, at statstilskuddet er hjemtaget først. Skulle det undtagelsesvis være nødvendigt, at få støtte fra "fællesmidler" i fonden udbetalt før statstilskud, bedes der rettet henvendelse til landsbyggefonden for nærmere vejledning.

1.Tilskud fra "egen trækningsret" (jf. lov om boligbyggeri § 35, stk. 1 og § 36, stk. 1 ).

Statstilskud til forbedringer:
På grund af "trækningsrettens" karakter af egne midler, individuelt for det enkelte boligforetagende (byggefond), skal tilskud fra egen "trækningsret" IKKE fradrages i beregningen af ovennævnte statstilskud. Derimod skal statstilskud fradrages i grundlaget for beregning af trækningsretstilskud, jf. BLF-cirkulæreskrivelse af 22. august 1991.

Statstilskud til privat byfornyelse:
På grund af "trækningsrettens" karakter af egne midler, individuelt for det enkelte boligforetagende (byggefond), skal tilskud fra egen "trækningsret" IKKE fradrages i beregningen af ovennævnte statstilskud.

Løbende statstilskud efter lov om privat byfornyelse fratrækkes heller ikke i grundlaget for trækningsretstilskudet, forudsat at afdelingen har en nettoegenbetaling over tid vedr. de omhandlede arbejder.

2.Tilskud fra den fælles moderniseringsfond (jf. lov om boligbyggeri § 35, stk. 2 og § 36, stk. 1 ).

Selvom tilsagnsgivningen vedrørende tilskud fra den fælles moderniseringsfond for tiden er stoppet, er der stadig projekter med tilsagn om tilskud fra 1992 eller tidligere. Disse tilskud henregnes til de såkaldte "fællesmidler" i Landsbyggefonden.

Statstilskud til forbedringer:
Ved udbetaling af et statstilskud før berigtigelse af et fællesfondstilskud, skal der i anlægsudgiften ske fradrag af eventuelt statstilskud, inden tilskud fra den fælles moderniseringsfond beregnes.

Statstilskud til privat byfornyelse:
Ved fastsættelse og påbegyndelse af udbetaling af statstilskud før berigtigelse af et fællesfondstilskud, skal der i anlægsudgiften ske fradrag af den kapitaliserede nutidsværdi af de løbende statstilskud (huslejetilskud), inden tilskud fra den fælles moderniseringsfond beregnes.

Med henblik på beregningen af den kapitaliserede nutidsværdi fastsættes ud fra gældende rente- og kursforhold m.v. en procentsats, der kan anvendes ved beregning af fradraget. Den kapitaliserede nutidsværdi af huslejetilskuddene kan efter aftale med Bygge- og Boligstyrelsen for tiden fastsættes til et fradrag på 25 % af anskaffelsessummen.

3.Ydelsesstøtte til indekslån til byggeskaderenovering m.v. (jf. lov om boligbyggeri § 35, stk. 2, og § 36, stk. 2-5).

Fondens tilsagn om løbende ydelsesstøtte til indekslån, IS 35, som finansierer byggeskaderenovering, ombygning af lejligheder og/eller miljøforbedrende foranstaltninger, betales også af den fælles moderniseringsfond.

Statstilskud til forbedringer:
Ved udbetaling af et statstilskud før berigtigelse af støtte til byggeskadefinansiering m.v., skal der i udbedrings-/ombygningsudgiften ske fradrag af eventuelt statstilskud, inden grundlaget for indeksbelåningen beregnes.

Statstilskud til privat byfornyelse:
Ved fastsættelse og påbegyndelse af udbetaling af huslejetilskuddet før berigtigelse af støtte til byggeskadefinansiering m.v., skal der i udbedrings-/ombygningsudgiften ske fradrag af den kapitaliserede nutidsværdi af huslejetilskuddene, inden grundlaget for indeksbelåningen beregnes.

Med henblik på beregningen af den kapitaliserede nutidsværdi fastsættes ud fra gældende rente- og kursforhold m.v. en procentsats, der kan anvendes ved beregning af fradraget. Den kapitaliserede nutidsværdi af det samlede huslejetilskud kan efter aftale med Bygge- og Boligstyrelsen for tiden fastsættes til et fradrag på 25 % af anskaffelsessummen.

4.Særlig driftsstøtte (p.t. jf. lov om boligbyggeri § 22, stk. 3, § 35, stk. 3, § 36, stk. 6, 7 og 9 samt § 39/§ 74).

Midler i Landsbyggefondens landsdispositionsfond og reservefond henhører ligeledes til de såkaldte "fællesmidler" i fonden. Af disse midler ydes bl.a. investeringsstøtte til påkrævede renoveringsarbejder.

Statstilskud til forbedringer:
Ved udbetaling af et statstilskud før en særlig driftsstøtte til renoveringsarbejder, skal der derfor for disse tilskuds samt rente- og afdragsfrie låns vedkommende i anlægsudgiften ske fradrag af eventuelt statstilskud, inden den særlige driftsstøtte beregnes.

Statstilskud til privat byfornyelse:
Ved fastsættelse og påbegyndelse af udbetaling af huslejetilskud før berigtigelse af en særlig driftsstøtte til renoveringsarbejder, skal der derfor for disse særlige tilskuds samt rente- og afdragsfrie låns vedkommende i anlægsudgiften ske fradrag af den kapitaliserede nutidsværdi af huslejetilskuddet, inden den særlige driftsstøtte beregnes.

Med henblik på beregningen af den kapitaliserede nutidsværdi fastsættes ud fra gældende rente- og kursforhold m.v. en procentsats, der kan anvendes ved beregning af fradraget. Den kapitaliserede nutidsværdi af det samlede huslejetilskud kan efter aftale med Bygge- og Boligstyrelsen for tiden fastsættes til et fradrag på 25 % af anskaffelsessummen.

Det tilføjes, at en egentlig kapitaltilførsel, tilskud og/eller rente- og afdragsfrie lån til opretning af en afdelings økonomi f.eks. ved udligning af opsamlet underskud, løbende nedbringelse (depot) af afdelingens udgifter, herunder nye låneydelser på grund af ekstraordinære renoveringsarbejder m.v., ikke har nogen sammenhæng med beregningen af eventuelt statstilskud/huslejetilskud. Her foretages altså ingen fradrag.

Landsbyggefonden står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov for det.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Statstilskud til forbedringsarbejder m.v.
statstilskud til privat byfornyelse og støtte fra Landsbyggefonden


I lov om statstilskud til forbedringer m.v. §5 og i lov om privat byfornyelse § 12 a, stk. 3, er det fastsat, at der skal ske fradrag i beregningen af statstilskud, hvis der ydes støtte efter anden lovgivning. Landsbyggefonden har fået flere henvendelser om beregningen af fradraget, hvis der samtidig er ydet støtte fra fonden i henhold til lov om boligbyggeri.

I den anledning kan fonden - efter drøftelser med Bygge- og Boligstyrelsen - sammenfatte den gældende praksis som vist nedenfor, idet det bl.a. kan oplyses, at Bygge- og Boligstyrelsens hovedsynspunkt herved har været, at støtte fra "fællesmidler" i Landsbyggefonden er "støtte efter anden lovgivning", hvorefter der skal ske en regulering af støtten fra fonden eller af statstilskuddet, således at der ikke ydes "dobbelt" støtte til samme arbejde.

Det er endvidere Styrelsens opfattelse, at støtte efter anden lovgivning først anses for at være modtaget, når den kan endeligt fastsættes, hvilket typisk først kan ske i forbindelse med udbetalingen.
Det er endelig Bygge- og Boligstyrelsens opfattelse, at regulering for evt. støtte efter anden lovgivning skal ske i den sidst fastsatte/udbetalte støtte.

Af hensyn til en enkel administration af disse tilskudsudbetalinger m.v. efter forskellige love til et og samme projekt, forudsættes det dog ved regnskabsaflæggelse af støtte fra "fællesmidler" i fonden, at statstilskuddet er hjemtaget først. Skulle det undtagelsesvis være nødvendigt, at få støtte fra "fællesmidler" i fonden udbetalt før statstilskud, bedes der rettet henvendelse til landsbyggefonden for nærmere vejledning.

1.Tilskud fra "egen trækningsret" (jf. lov om boligbyggeri § 35, stk. 1 og § 36, stk. 1 ).

Statstilskud til forbedringer:
På grund af "trækningsrettens" karakter af egne midler, individuelt for det enkelte boligforetagende (byggefond), skal tilskud fra egen "trækningsret" IKKE fradrages i beregningen af ovennævnte statstilskud. Derimod skal statstilskud fradrages i grundlaget for beregning af trækningsretstilskud, jf. BLF-cirkulæreskrivelse af 22. august 1991.

Statstilskud til privat byfornyelse:
På grund af "trækningsrettens" karakter af egne midler, individuelt for det enkelte boligforetagende (byggefond), skal tilskud fra egen "trækningsret" IKKE fradrages i beregningen af ovennævnte statstilskud.

Løbende statstilskud efter lov om privat byfornyelse fratrækkes heller ikke i grundlaget for trækningsretstilskudet, forudsat at afdelingen har en nettoegenbetaling over tid vedr. de omhandlede arbejder.

2.Tilskud fra den fælles moderniseringsfond (jf. lov om boligbyggeri § 35, stk. 2 og § 36, stk. 1 ).

Selvom tilsagnsgivningen vedrørende tilskud fra den fælles moderniseringsfond for tiden er stoppet, er der stadig projekter med tilsagn om tilskud fra 1992 eller tidligere. Disse tilskud henregnes til de såkaldte "fællesmidler" i Landsbyggefonden.

Statstilskud til forbedringer:
Ved udbetaling af et statstilskud før berigtigelse af et fællesfondstilskud, skal der i anlægsudgiften ske fradrag af eventuelt statstilskud, inden tilskud fra den fælles moderniseringsfond beregnes.

Statstilskud til privat byfornyelse:
Ved fastsættelse og påbegyndelse af udbetaling af statstilskud før berigtigelse af et fællesfondstilskud, skal der i anlægsudgiften ske fradrag af den kapitaliserede nutidsværdi af de løbende statstilskud (huslejetilskud), inden tilskud fra den fælles moderniseringsfond beregnes.

Med henblik på beregningen af den kapitaliserede nutidsværdi fastsættes ud fra gældende rente- og kursforhold m.v. en procentsats, der kan anvendes ved beregning af fradraget. Den kapitaliserede nutidsværdi af huslejetilskuddene kan efter aftale med Bygge- og Boligstyrelsen for tiden fastsættes til et fradrag på 25 % af anskaffelsessummen.

3.Ydelsesstøtte til indekslån til byggeskaderenovering m.v. (jf. lov om boligbyggeri § 35, stk. 2, og § 36, stk. 2-5).

Fondens tilsagn om løbende ydelsesstøtte til indekslån, IS 35, som finansierer byggeskaderenovering, ombygning af lejligheder og/eller miljøforbedrende foranstaltninger, betales også af den fælles moderniseringsfond.

Statstilskud til forbedringer:
Ved udbetaling af et statstilskud før berigtigelse af støtte til byggeskadefinansiering m.v., skal der i udbedrings-/ombygningsudgiften ske fradrag af eventuelt statstilskud, inden grundlaget for indeksbelåningen beregnes.

Statstilskud til privat byfornyelse:
Ved fastsættelse og påbegyndelse af udbetaling af huslejetilskuddet før berigtigelse af støtte til byggeskadefinansiering m.v., skal der i udbedrings-/ombygningsudgiften ske fradrag af den kapitaliserede nutidsværdi af huslejetilskuddene, inden grundlaget for indeksbelåningen beregnes.

Med henblik på beregningen af den kapitaliserede nutidsværdi fastsættes ud fra gældende rente- og kursforhold m.v. en procentsats, der kan anvendes ved beregning af fradraget. Den kapitaliserede nutidsværdi af det samlede huslejetilskud kan efter aftale med Bygge- og Boligstyrelsen for tiden fastsættes til et fradrag på 25 % af anskaffelsessummen.

4.Særlig driftsstøtte (p.t. jf. lov om boligbyggeri § 22, stk. 3, § 35, stk. 3, § 36, stk. 6, 7 og 9 samt § 39/§ 74).

Midler i Landsbyggefondens landsdispositionsfond og reservefond henhører ligeledes til de såkaldte "fællesmidler" i fonden. Af disse midler ydes bl.a. investeringsstøtte til påkrævede renoveringsarbejder.

Statstilskud til forbedringer:
Ved udbetaling af et statstilskud før en særlig driftsstøtte til renoveringsarbejder, skal der derfor for disse tilskuds samt rente- og afdragsfrie låns vedkommende i anlægsudgiften ske fradrag af eventuelt statstilskud, inden den særlige driftsstøtte beregnes.

Statstilskud til privat byfornyelse:
Ved fastsættelse og påbegyndelse af udbetaling af huslejetilskud før berigtigelse af en særlig driftsstøtte til renoveringsarbejder, skal der derfor for disse særlige tilskuds samt rente- og afdragsfrie låns vedkommende i anlægsudgiften ske fradrag af den kapitaliserede nutidsværdi af huslejetilskuddet, inden den særlige driftsstøtte beregnes.

Med henblik på beregningen af den kapitaliserede nutidsværdi fastsættes ud fra gældende rente- og kursforhold m.v. en procentsats, der kan anvendes ved beregning af fradraget. Den kapitaliserede nutidsværdi af det samlede huslejetilskud kan efter aftale med Bygge- og Boligstyrelsen for tiden fastsættes til et fradrag på 25 % af anskaffelsessummen.

Det tilføjes, at en egentlig kapitaltilførsel, tilskud og/eller rente- og afdragsfrie lån til opretning af en afdelings økonomi f.eks. ved udligning af opsamlet underskud, løbende nedbringelse (depot) af afdelingens udgifter, herunder nye låneydelser på grund af ekstraordinære renoveringsarbejder m.v., ikke har nogen sammenhæng med beregningen af eventuelt statstilskud/huslejetilskud. Her foretages altså ingen fradrag.

Landsbyggefonden står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov for det.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Gert Nielsen Birger R. Kristensen