LBF-orienterer nr. 206 14/4-1994

Støtte til forebyggende arbejde i almennyttigt byggeri (beboerrådgivere m.v.)


1. Sammenfatning og resumé.

Folketinget har den 7. april 1994 ved 3. behandling vedtaget en ændring af boligbyggeriloven om beboerrådgivere m.v. i det almennyttige byggeri (L 155).

Loven er en udmøntning af initiativ nr. 2 fra Regeringens såkaldte byudvalg.

I denne BLF-orienterer gennemgåes:
- Indholdet af selve lovændringen.
- Ordningens økonomi og kravene til regnskabsaflæggelse.
- Ansøgningsfrist og sagsbehandling.

Der er afsat i alt 160 mill. kr. over fire år til formålet.

Husk, at ansøgningsfristen er fastsat til den 15. maj 1994 !

Ansøgninger om støtte til beboerrådgivere m.v. skal indsendes til Boligselskabernes Landsbyggefond.

Der er samtidig mulighed for at søge midler i Socialministeriet til sociale aktiviteter, og det er der informeret om ved den særlige vejledning til samtlige boligselskaber og kommuner, som Socialministeriet udsendte den 28. februar 1994.

2. Indholdet af lovændringen.

I lov om boligbyggeri er der indsat følgende nye bestemmelser:

§ 15, stk. 7, 2. pkt. affattes således:
Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte driftsbudget træffe beslutning om 4 iværksættelse af forebyggende arbejde rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet.

§ 36 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
Stk. 7. I 4-års-perioden 1994-97 kan Landsbyggefonden af de midler, der er overført til landsdispositionsfonden, yde tilskud til almennyttige boligafdelinger med væsentlige økonomiske problemer eller væsentlige problemer af anden karakter til dækning af de udgifter, som disse afdelinger afholder i forbindelse med de foranstaltninger, der er nævnt i § 15, stk. 7, nr. 4. Landsbyggefonden kan endvidere anvende midlerne til iværksættelse af forebyggende arbejder fælles for flere berørte afdelinger. Tilskuddet ydes inden for en årlig beløbsramme på 40 mill. kr. I det omfang tilskuddet i det enkelte år udgør mindre end 40 mill. kr., kan det ikkeanvendte beløb overføres til det næstfølgende år. Staten refunderer Landsbyggefondens udgifter i 1995, 1996 og 1997 med henholdsvis ¼, ½ og ¾. Ved overførsel af midler til et efterfølgende år sker refusionen med det oprindelige års andel.

Overgangsbestemmelse:
I 1994 kan en afdelingsbestyrelse træffe beslutning efter § 15, stk. 7, nr. 4, i lov om boligbyggeri, uanset om udgifter hertil er medtaget i driftsbudgettet for det pågældende regnskabsår. Afdelingsbestyrelsen skal dog samtidig tiltræde den nødvendige lejeforhøjelse.

Der henvises i øvrigt til lovændringen i sin helhed, som følger vedlagt.

3. Økonomi/regnskabsaflæggelse.

Loven indebærer bevilling af ialt 160 mill. kr. over årene 1994-1997 til beboerrådgiverordninger m.m. Heraf skal landsdispostionsfonden dække ialt 100 mill. kr. De resterende 60 mill. kr. dækkes af staten. Inden for 40 mill. kr. pr. år refunderer staten i 1994 0%, 1995 25%, 1996 50% og 1997 75%. Hvis der ikke i de enkelte år kan ydes tilskud inden for den anførte ramme på 40 mill. kr., vil det ikke anvendte beløb kunne overføres til de næstfølgende år.

Landsbyggefondens bestyrelse har af landsdispositionsfondens saldo bevilget 100 mill. kr. til ovennævnte formål i årene 1994-1997 med overførselsret til 1998, jf. ovenfor.

Det antages, at udgifter til 1 beboerrådgiver med kontorhold m.v. andrager ca, 350-400 t.kr. pr. år. Disse udgifter danner grundlag for støtten fra fonden og staten. Aktivitetsmidler forudsættes finansieret ad anden vej, jf. nedenfor.

På grundlag af tilsagn fra fonden for hele den 4 årige periode vil støtten blive udbetalt til de pågældende boligafdelinger a conto kvartalsvis bagud. Det vil i tilsagnet blive forudsat, at de bevilgede midler afholdes til formålet og der en gang årligt inden 1 måned efter finansårets (kalenderårets) afslutning indsendes en revisorattesteret opgørelse over årets anvendelse af de udbetalte midler. Udbetalingerne kan standses, hvis betingelserne i tilsagnet ikke overholdes eller hvis den statslige støtte ikke optages på de årlige finanslove. Boligministeriet kan fastsætte yderligere krav til regnskabsaflæggelsen, udbetalingsproceduren m.m.

Bygge- og Boligstyrelsen vil snarest udsende en bekendtgørelse om hele ordningen.

Med henblik på bogføring af tilskud til og udgifter i forbindelse med beboerrådgivere m.v. foretages ændringer af kontoplanen for almennyttige afdelinger. Der er valgt en fremgangsmåde, som medfører, at der ikke vil være behov for justering af den komplicerede 2 pct. begrænsning.

Der oprettes ny kt. 136 Beboerrådgivere m.v., hvor udgifter til beboerrådgivere m.v. bogføres.

Tilskud til beboerrådgivere m.v. indtægtsføres på nuværende ekstraordinære indtægtskonto 204 Driftssikring (og anden løbende særlig driftsstøtte). På kontoen indtægtsføres p.t. driftssikring samt fremtidigt også andre former for særlig løbende driftsstøtte. På kontoen indtægtsføres endvidere de tilskud til dækning af udgifter til ansættelse af beboerrådgiver m.v. med henblik på styrkelse af det sociale liv og netværk i boligområdet, som visse afdelinger kan få i henhold til § 36, stk. 7, i lov om boligbyggeri. Hvis afdelingen modtager flere former for driftsstøtte eller tilskud, bør indtægten specificeres i en note.

4. Sagsbehandling og ansøgningsfrist.

Ansøgninger om støtte til beboerrådgiverordninger skal indsendes af boligselskabet/foreningen gennem beliggenhedskommunens kommunalbestyrelse til Landsbyggefonden senest 15. maj 1994. Der henvises til skrivelser af 26. januar og 28. februar 1994 fra Boligministeren og Socialministeren til samtlige kommunalbestyrelser og almennyttige boligselskaber bilagt vejledning om økonomisk støtte til boligsocial indsats.

Ansøgning om støtte til andre forebyggende foranstaltninger skal sendes til Socialministeriet ligeledes senest den 15. maj 1994.

Sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte til beboerrådgiverordninger vil principielt skulle foretages før behandlingen af ansøgninger efter den forventede omprioriteringslov (antagelig ansøgningsfrist ca. 1. august 1994). Der vil derfor ikke uden videre kunne sikres fuld overensstemmelse mellem bevillinger efter de 2 ordninger. Som udgangspunkt skal der i et vist omfang fordres de samme oplysninger og planer for en helhedsbetonet indsats. Med henblik på bl.a. at sikre den bedst mulige koordinering mellem de 2 ordninger har Landsbyggefondens bestyrelse besluttet, at der i første omgang kun gives bemyndigelse til bevilling af 30 mill. kr. pr. år i 4 år, ialt 120 mill. kr. Restbeløbet 10 mill. kr. pr. år i 4 år, ialt 40 mill. kr. uddeles først efter senere bestyrelsesbeslutning.

Ansøgningerne om støtte til beboerrådgiverordninger skal indeholde oplysninger om afdelingens økonomi, udlejningssituation m.v. samt statistik vedrørende afdelingens beboersammensætning m.m. Endvidere skal der gives en vurdering af afdelingens sociale problemområder. Sammen med beliggenhedskommunen skal der udarbejdes en helhedsplan for indsatsen i boligafdelingen de næste 4 år.

Landsbyggefonden udarbejder på grundlag af de indkomne ansøgninger om støtte til beboerrådgiverordning et forslag om tildeling af støtte. Forslaget udarbejdes efter sædvanlige driftsstøttemæssige principper, som også vil være gældende i forbindelse med omprioriteringsloven. Forslaget skal forelægges til høring i Socialministeriet og Boligministeriet. Der forventes en koordinering med anvendelse af tilskud fra Socialministeriet m.fl. til aktivitetstilbud, således at en beboerrådgiverordning kan indgå i en større sammenhæng med andre socialpolitiske tiltag. Efter denne høring meddeles der tilsagn fra Landsbyggefonden over for den enkelte boligafdeling, jf. ovenstående under økonomi.

Landsbyggefonden står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov for det.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKAERNES LANDSBYGGEFOND

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Støtte til forebyggende arbejde i almennyttigt byggeri (beboerrådgivere m.v.)


1. Sammenfatning og resumé.

Folketinget har den 7. april 1994 ved 3. behandling vedtaget en ændring af boligbyggeriloven om beboerrådgivere m.v. i det almennyttige byggeri (L 155).

Loven er en udmøntning af initiativ nr. 2 fra Regeringens såkaldte byudvalg.

I denne BLF-orienterer gennemgåes:
- Indholdet af selve lovændringen.
- Ordningens økonomi og kravene til regnskabsaflæggelse.
- Ansøgningsfrist og sagsbehandling.

Der er afsat i alt 160 mill. kr. over fire år til formålet.

Husk, at ansøgningsfristen er fastsat til den 15. maj 1994 !

Ansøgninger om støtte til beboerrådgivere m.v. skal indsendes til Boligselskabernes Landsbyggefond.

Der er samtidig mulighed for at søge midler i Socialministeriet til sociale aktiviteter, og det er der informeret om ved den særlige vejledning til samtlige boligselskaber og kommuner, som Socialministeriet udsendte den 28. februar 1994.

2. Indholdet af lovændringen.

I lov om boligbyggeri er der indsat følgende nye bestemmelser:

§ 15, stk. 7, 2. pkt. affattes således:
Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte driftsbudget træffe beslutning om 4 iværksættelse af forebyggende arbejde rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet.

§ 36 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
Stk. 7. I 4-års-perioden 1994-97 kan Landsbyggefonden af de midler, der er overført til landsdispositionsfonden, yde tilskud til almennyttige boligafdelinger med væsentlige økonomiske problemer eller væsentlige problemer af anden karakter til dækning af de udgifter, som disse afdelinger afholder i forbindelse med de foranstaltninger, der er nævnt i § 15, stk. 7, nr. 4. Landsbyggefonden kan endvidere anvende midlerne til iværksættelse af forebyggende arbejder fælles for flere berørte afdelinger. Tilskuddet ydes inden for en årlig beløbsramme på 40 mill. kr. I det omfang tilskuddet i det enkelte år udgør mindre end 40 mill. kr., kan det ikkeanvendte beløb overføres til det næstfølgende år. Staten refunderer Landsbyggefondens udgifter i 1995, 1996 og 1997 med henholdsvis ¼, ½ og ¾. Ved overførsel af midler til et efterfølgende år sker refusionen med det oprindelige års andel.

Overgangsbestemmelse:
I 1994 kan en afdelingsbestyrelse træffe beslutning efter § 15, stk. 7, nr. 4, i lov om boligbyggeri, uanset om udgifter hertil er medtaget i driftsbudgettet for det pågældende regnskabsår. Afdelingsbestyrelsen skal dog samtidig tiltræde den nødvendige lejeforhøjelse.

Der henvises i øvrigt til lovændringen i sin helhed, som følger vedlagt.

3. Økonomi/regnskabsaflæggelse.

Loven indebærer bevilling af ialt 160 mill. kr. over årene 1994-1997 til beboerrådgiverordninger m.m. Heraf skal landsdispostionsfonden dække ialt 100 mill. kr. De resterende 60 mill. kr. dækkes af staten. Inden for 40 mill. kr. pr. år refunderer staten i 1994 0%, 1995 25%, 1996 50% og 1997 75%. Hvis der ikke i de enkelte år kan ydes tilskud inden for den anførte ramme på 40 mill. kr., vil det ikke anvendte beløb kunne overføres til de næstfølgende år.

Landsbyggefondens bestyrelse har af landsdispositionsfondens saldo bevilget 100 mill. kr. til ovennævnte formål i årene 1994-1997 med overførselsret til 1998, jf. ovenfor.

Det antages, at udgifter til 1 beboerrådgiver med kontorhold m.v. andrager ca, 350-400 t.kr. pr. år. Disse udgifter danner grundlag for støtten fra fonden og staten. Aktivitetsmidler forudsættes finansieret ad anden vej, jf. nedenfor.

På grundlag af tilsagn fra fonden for hele den 4 årige periode vil støtten blive udbetalt til de pågældende boligafdelinger a conto kvartalsvis bagud. Det vil i tilsagnet blive forudsat, at de bevilgede midler afholdes til formålet og der en gang årligt inden 1 måned efter finansårets (kalenderårets) afslutning indsendes en revisorattesteret opgørelse over årets anvendelse af de udbetalte midler. Udbetalingerne kan standses, hvis betingelserne i tilsagnet ikke overholdes eller hvis den statslige støtte ikke optages på de årlige finanslove. Boligministeriet kan fastsætte yderligere krav til regnskabsaflæggelsen, udbetalingsproceduren m.m.

Bygge- og Boligstyrelsen vil snarest udsende en bekendtgørelse om hele ordningen.

Med henblik på bogføring af tilskud til og udgifter i forbindelse med beboerrådgivere m.v. foretages ændringer af kontoplanen for almennyttige afdelinger. Der er valgt en fremgangsmåde, som medfører, at der ikke vil være behov for justering af den komplicerede 2 pct. begrænsning.

Der oprettes ny kt. 136 Beboerrådgivere m.v., hvor udgifter til beboerrådgivere m.v. bogføres.

Tilskud til beboerrådgivere m.v. indtægtsføres på nuværende ekstraordinære indtægtskonto 204 Driftssikring (og anden løbende særlig driftsstøtte). På kontoen indtægtsføres p.t. driftssikring samt fremtidigt også andre former for særlig løbende driftsstøtte. På kontoen indtægtsføres endvidere de tilskud til dækning af udgifter til ansættelse af beboerrådgiver m.v. med henblik på styrkelse af det sociale liv og netværk i boligområdet, som visse afdelinger kan få i henhold til § 36, stk. 7, i lov om boligbyggeri. Hvis afdelingen modtager flere former for driftsstøtte eller tilskud, bør indtægten specificeres i en note.

4. Sagsbehandling og ansøgningsfrist.

Ansøgninger om støtte til beboerrådgiverordninger skal indsendes af boligselskabet/foreningen gennem beliggenhedskommunens kommunalbestyrelse til Landsbyggefonden senest 15. maj 1994. Der henvises til skrivelser af 26. januar og 28. februar 1994 fra Boligministeren og Socialministeren til samtlige kommunalbestyrelser og almennyttige boligselskaber bilagt vejledning om økonomisk støtte til boligsocial indsats.

Ansøgning om støtte til andre forebyggende foranstaltninger skal sendes til Socialministeriet ligeledes senest den 15. maj 1994.

Sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte til beboerrådgiverordninger vil principielt skulle foretages før behandlingen af ansøgninger efter den forventede omprioriteringslov (antagelig ansøgningsfrist ca. 1. august 1994). Der vil derfor ikke uden videre kunne sikres fuld overensstemmelse mellem bevillinger efter de 2 ordninger. Som udgangspunkt skal der i et vist omfang fordres de samme oplysninger og planer for en helhedsbetonet indsats. Med henblik på bl.a. at sikre den bedst mulige koordinering mellem de 2 ordninger har Landsbyggefondens bestyrelse besluttet, at der i første omgang kun gives bemyndigelse til bevilling af 30 mill. kr. pr. år i 4 år, ialt 120 mill. kr. Restbeløbet 10 mill. kr. pr. år i 4 år, ialt 40 mill. kr. uddeles først efter senere bestyrelsesbeslutning.

Ansøgningerne om støtte til beboerrådgiverordninger skal indeholde oplysninger om afdelingens økonomi, udlejningssituation m.v. samt statistik vedrørende afdelingens beboersammensætning m.m. Endvidere skal der gives en vurdering af afdelingens sociale problemområder. Sammen med beliggenhedskommunen skal der udarbejdes en helhedsplan for indsatsen i boligafdelingen de næste 4 år.

Landsbyggefonden udarbejder på grundlag af de indkomne ansøgninger om støtte til beboerrådgiverordning et forslag om tildeling af støtte. Forslaget udarbejdes efter sædvanlige driftsstøttemæssige principper, som også vil være gældende i forbindelse med omprioriteringsloven. Forslaget skal forelægges til høring i Socialministeriet og Boligministeriet. Der forventes en koordinering med anvendelse af tilskud fra Socialministeriet m.fl. til aktivitetstilbud, således at en beboerrådgiverordning kan indgå i en større sammenhæng med andre socialpolitiske tiltag. Efter denne høring meddeles der tilsagn fra Landsbyggefonden over for den enkelte boligafdeling, jf. ovenstående under økonomi.

Landsbyggefonden står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov for det.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKAERNES LANDSBYGGEFOND

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Driftssikring

Supplerende støtte fra staten, beliggenhedskommunen og Landsbyggefonden til løbende nedbringelse af huslejen i et antal boligafdelinger, som fik tilsagn herom i 1980. Driftssikringen færdigaftrappes inden aftrapning af rentesikring påbegyndes og efter samme regler som er gældende for rentesikringstilskud.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Omprioriteringslov

Driftsstøttelov som efter ansøgning i en årrække nedsætter en boligafdelings kapitaludgifter bl.a. ved hjælp af løbetidsforlængelse og forøget statsstøtte i en periode.