LBF-orienterer nr. 207 28/4-1994

Støtte til almennyttige boligafdelinger med væsentlige problemer
Ny lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.


1. Sammenfatning og resumé

Folketinget har den 19. april 1994 ved 3. behandling vedtaget en lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. (L 206). Kopi af lovvedtagelsen følger vedlagt.

Loven er en udmøntning af initiativ nr. 13 fra Regeringens såkaldte byudvalg.

I denne BLF-orienterer gennemgås:
- Indholdet af selve lovgivningen
- Ansøgningsfrist og sagsbehandling.
- Kravene til ansøgningssystematikken m.m.

Husk, at ansøgninger skal være sendt til Boligselskabernes Landsbyggefond inden den 29. juli 1994 !

2. Indholdet af lovgivningen

Loven indebærer i hovedtræk, at der kan gives støtte til afdelinger , hvor der på
baggrund af en samlet vurdering af afdelingens forhold er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtager med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarelaer. Der vil blive lagt vægt på følgende forhold:

- beboersammensætningen, herunder bebyggelsens sociale problemer.
- andel ledige lejligheder.
- fraflytningsfrekvensen.
- huslejeniveauet.
- opsamlet driftsunderskud.
- henlæggelsesbeløb til planlagt og periodisk vedligeholdelse.
- renoveringsbehov.
- lejlighedssammensætningen.
- bebyggelsens størrelse.
- forekomst af hærværk, vold og anden kriminalitet.

Støtten gives i form af:

Reduktion af en afdelings kapitalydelser ved omprioritering indtil 10 mia. kr. af indestående nominallån og/eller IS 20-indekslån til nye 30 årige nominallån med løbende statslig ydelsessikring. Den nye beboerbetaling udgør knap 3,9% pr. år af det nye låns oprindelige hovedstol. Beboerbetalingen indekseres som afdrag på IS -indekslån.

Det bemærkes, at indestående nominallån, hvor kuponrenten er lavere end den effektive rente på de lån, der ville kunne omprioriteres til, omprioriteres normalt ikke. Alligevel kan beboerbetalingen nedsættes, jf. ovenfor, idet staten står for en ekstraordinær støtte efter en særordning.

Supplerende støtte i form af en løbende huslejesikring betalt af Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden) med 50% og staten med 50%. Statens andel må ikke overstige 20 mill. kr. pr. år. Huslejesikringen aftrappes efter en særlig ordning.

Herudover kan de gældende driftsstøttebestemmelser udnyttes, idet det antages, at der vil være behov for yderligere supplerende støtte. Det vil bl.a. kunne ske ved fortsat anvendelse af den såkaldte 5-delings ordning med hensyn til kapitaltilførsel som følge af driftstab o.lign. Fordelingen af disse engangskapitalindskud er p.t.: Realkreditinstitutterne 1/5, dog max. 30 mill. kr. pr. år, Kommunerne 1/5, Boligselskaberne/foreningerne 1/5 og Landsdispositionsfonden 2/5. Aftalen med realkreditinstitutterne om deres medvirken skal dog fornys inden udgangen af 1994. I forbindelse med kapitaltilførsel ydes der fra Landsdispositionsfonden desuden i et vist omfang særlige investeringstilskud til afdelinger, som er ibrugtaget før 1980.

I det omfang der måtte være behov for anden særlig driftsstøtte, er der mulighed for etablering af andre støtteformer, f.eks en driftslåneordning.

Udbetalingsprocedurer m.m. forventes opbygget efter sædvanlige retningslinier, f.eks. omkring driftssikringsordningen og kapitaltilførselsordningen. Boligministeriet vil kunne fastsætte yderligere regler herom.

Bygge- og Boligstyrelsen vil snarest udsende en bekendtgørelse i medfør af loven.

Der henvises i øvrigt bl.a til skrivelse af 28. februar 1994 fra Social- og Boligministrene til samtlige kommuner og boligselskaber/foreninger.

3. Sagsbehandling.

Ansøgning om tilladelse til omprioritering m.m. indeholdende en foreløbig helhedsplan for afdelingen skal med kommunalbestyrelsens tilslutning være tilsendt Landsbyggefonden inden 3 måneder efter lovens ikrafttræden. Loven forventes at træde i kraft 29. april 1994, hvorfor ansøgninger skal være sendt til fonden inden den 29. juli 1994.

Det vil dog være tilstrækkeligt, at ansøgningen er indsendt af kommunen til landsbyggefonden inden fristens udløb med forbehold af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, såfremt det tidsmæssigt ikke vil være muligt at få ansøgningen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Det er en frivillig sag om en afdeling vil søge omprioritering m.v., hvorfor ansøgermassen først kan opgøres efter ansøgningsfristens udløb.

Efter sagsbehandling i Landsbyggefonden foretages der indstilling til Bygge- og Boligstyrelsen, som træffer beslutning om den foreløbige udmelding af omprioriteringsrammen m.v.

På baggrund af den foreløbige udmelding udarbejder boligforetagendet i samarbejde med beliggenhedskommunen et forslag til en endelig helhedsplan . Helhedsplanen danner udgangspunkt for fondens endelige indstilling i den konkrete sag.

Boligministeren (Bygge- og Boligstyrelsen) træffer beslutning om sagen og meddeler - i givet fald - tilladelse til omprioritering/tilsagn om ydelsessikring m.v.

Hvis Landsbyggefonden på grundlag af en afdelings ansøgning ved den foreløbige udmelding vurderer, at der er behov for en projektstyringsorganisation i det videre forløb grundet omfang og kompleksitet i afdelingernes problemer, er der adgang til at kræve en sådan organisation etableret. Der henvises endvidere til vedlagte notat vedrørende krav til projektstyring i disse sager.

Den foreløbige udmelding over omprioriteringen m.v. konkretiseres i løbet af den konkrete sagsbehandling til en endelig liste over afdelinger, som omprioriteres. I de sidste omgange af omprioriteringen klarlægges det, hvilke af de ansøgende afdelinger som den givne ramme ikke tillader omprioriteret.

Ansøgninger, som ikke imødekommes med omprioritering/løbende huslejesikring/anden særlig driftsstøtte, viderebehandles i Landsdispositionsfonden som "almindelige" driftstøttesager, inden endelig stillingtagen meddeles.

4. Ansøgningssystematik

Til brug for vurderingen af en ansøgende afdelings problemer skal der foreligge oplysninger om en række konkrete forhold.

Der er denne gang - i modsætning til proceduren ved sidste omprioriteringslov i 1985 - opstillet formkrav til ansøgningerne, bl.a. krav om oplysninger i en forud fastlagt form (systematik).

Vedlagt følger denne ansøgningssystematik med tilhørende vejledning . Der tages forbehold for eventuelle ændringer som følge af Bygge- og Boligstyrelsens kommende bekendtgørelse.

Medio maj 1994 forventes ansøgningssystematikken at foreligge i WordPerfect 5.1. disketteudgave. Denne udgave kan rekvireres hos Landsbyggefonden, tlf. 33 11 11 22 (Hanne Hede).

Der er, som det fremgår, ikke tale om et traditionelt ansøgningsskema med "fast linieafstand" m.v. Ansøgninger skal "kun" følge den fastlagte systematik.

Ansøgere må enten selv "sammenskrive" ansøgningens "ledetekster" med de ønskede data m.v. til en helhed eller alternativt indskrive de nævnte data i tekstbehandlingsversionen, hvor "ledeteksterne" principielt er "fortrykt".

Fonden modtager gerne til viderebearbejdning ansøgningerne i en disketteversion, idet dog en papirudskift af ansøgningen skal bilægges i underskreven stand.

Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov herfor.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Støtte til almennyttige boligafdelinger med væsentlige problemer
Ny lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.


1. Sammenfatning og resumé

Folketinget har den 19. april 1994 ved 3. behandling vedtaget en lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. (L 206). Kopi af lovvedtagelsen følger vedlagt.

Loven er en udmøntning af initiativ nr. 13 fra Regeringens såkaldte byudvalg.

I denne BLF-orienterer gennemgås:
- Indholdet af selve lovgivningen
- Ansøgningsfrist og sagsbehandling.
- Kravene til ansøgningssystematikken m.m.

Husk, at ansøgninger skal være sendt til Boligselskabernes Landsbyggefond inden den 29. juli 1994 !

2. Indholdet af lovgivningen

Loven indebærer i hovedtræk, at der kan gives støtte til afdelinger , hvor der på
baggrund af en samlet vurdering af afdelingens forhold er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtager med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarelaer. Der vil blive lagt vægt på følgende forhold:

- beboersammensætningen, herunder bebyggelsens sociale problemer.
- andel ledige lejligheder.
- fraflytningsfrekvensen.
- huslejeniveauet.
- opsamlet driftsunderskud.
- henlæggelsesbeløb til planlagt og periodisk vedligeholdelse.
- renoveringsbehov.
- lejlighedssammensætningen.
- bebyggelsens størrelse.
- forekomst af hærværk, vold og anden kriminalitet.

Støtten gives i form af:

Reduktion af en afdelings kapitalydelser ved omprioritering indtil 10 mia. kr. af indestående nominallån og/eller IS 20-indekslån til nye 30 årige nominallån med løbende statslig ydelsessikring. Den nye beboerbetaling udgør knap 3,9% pr. år af det nye låns oprindelige hovedstol. Beboerbetalingen indekseres som afdrag på IS -indekslån.

Det bemærkes, at indestående nominallån, hvor kuponrenten er lavere end den effektive rente på de lån, der ville kunne omprioriteres til, omprioriteres normalt ikke. Alligevel kan beboerbetalingen nedsættes, jf. ovenfor, idet staten står for en ekstraordinær støtte efter en særordning.

Supplerende støtte i form af en løbende huslejesikring betalt af Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden) med 50% og staten med 50%. Statens andel må ikke overstige 20 mill. kr. pr. år. Huslejesikringen aftrappes efter en særlig ordning.

Herudover kan de gældende driftsstøttebestemmelser udnyttes, idet det antages, at der vil være behov for yderligere supplerende støtte. Det vil bl.a. kunne ske ved fortsat anvendelse af den såkaldte 5-delings ordning med hensyn til kapitaltilførsel som følge af driftstab o.lign. Fordelingen af disse engangskapitalindskud er p.t.: Realkreditinstitutterne 1/5, dog max. 30 mill. kr. pr. år, Kommunerne 1/5, Boligselskaberne/foreningerne 1/5 og Landsdispositionsfonden 2/5. Aftalen med realkreditinstitutterne om deres medvirken skal dog fornys inden udgangen af 1994. I forbindelse med kapitaltilførsel ydes der fra Landsdispositionsfonden desuden i et vist omfang særlige investeringstilskud til afdelinger, som er ibrugtaget før 1980.

I det omfang der måtte være behov for anden særlig driftsstøtte, er der mulighed for etablering af andre støtteformer, f.eks en driftslåneordning.

Udbetalingsprocedurer m.m. forventes opbygget efter sædvanlige retningslinier, f.eks. omkring driftssikringsordningen og kapitaltilførselsordningen. Boligministeriet vil kunne fastsætte yderligere regler herom.

Bygge- og Boligstyrelsen vil snarest udsende en bekendtgørelse i medfør af loven.

Der henvises i øvrigt bl.a til skrivelse af 28. februar 1994 fra Social- og Boligministrene til samtlige kommuner og boligselskaber/foreninger.

3. Sagsbehandling.

Ansøgning om tilladelse til omprioritering m.m. indeholdende en foreløbig helhedsplan for afdelingen skal med kommunalbestyrelsens tilslutning være tilsendt Landsbyggefonden inden 3 måneder efter lovens ikrafttræden. Loven forventes at træde i kraft 29. april 1994, hvorfor ansøgninger skal være sendt til fonden inden den 29. juli 1994.

Det vil dog være tilstrækkeligt, at ansøgningen er indsendt af kommunen til landsbyggefonden inden fristens udløb med forbehold af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, såfremt det tidsmæssigt ikke vil være muligt at få ansøgningen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Det er en frivillig sag om en afdeling vil søge omprioritering m.v., hvorfor ansøgermassen først kan opgøres efter ansøgningsfristens udløb.

Efter sagsbehandling i Landsbyggefonden foretages der indstilling til Bygge- og Boligstyrelsen, som træffer beslutning om den foreløbige udmelding af omprioriteringsrammen m.v.

På baggrund af den foreløbige udmelding udarbejder boligforetagendet i samarbejde med beliggenhedskommunen et forslag til en endelig helhedsplan . Helhedsplanen danner udgangspunkt for fondens endelige indstilling i den konkrete sag.

Boligministeren (Bygge- og Boligstyrelsen) træffer beslutning om sagen og meddeler - i givet fald - tilladelse til omprioritering/tilsagn om ydelsessikring m.v.

Hvis Landsbyggefonden på grundlag af en afdelings ansøgning ved den foreløbige udmelding vurderer, at der er behov for en projektstyringsorganisation i det videre forløb grundet omfang og kompleksitet i afdelingernes problemer, er der adgang til at kræve en sådan organisation etableret. Der henvises endvidere til vedlagte notat vedrørende krav til projektstyring i disse sager.

Den foreløbige udmelding over omprioriteringen m.v. konkretiseres i løbet af den konkrete sagsbehandling til en endelig liste over afdelinger, som omprioriteres. I de sidste omgange af omprioriteringen klarlægges det, hvilke af de ansøgende afdelinger som den givne ramme ikke tillader omprioriteret.

Ansøgninger, som ikke imødekommes med omprioritering/løbende huslejesikring/anden særlig driftsstøtte, viderebehandles i Landsdispositionsfonden som "almindelige" driftstøttesager, inden endelig stillingtagen meddeles.

4. Ansøgningssystematik

Til brug for vurderingen af en ansøgende afdelings problemer skal der foreligge oplysninger om en række konkrete forhold.

Der er denne gang - i modsætning til proceduren ved sidste omprioriteringslov i 1985 - opstillet formkrav til ansøgningerne, bl.a. krav om oplysninger i en forud fastlagt form (systematik).

Vedlagt følger denne ansøgningssystematik med tilhørende vejledning . Der tages forbehold for eventuelle ændringer som følge af Bygge- og Boligstyrelsens kommende bekendtgørelse.

Medio maj 1994 forventes ansøgningssystematikken at foreligge i WordPerfect 5.1. disketteudgave. Denne udgave kan rekvireres hos Landsbyggefonden, tlf. 33 11 11 22 (Hanne Hede).

Der er, som det fremgår, ikke tale om et traditionelt ansøgningsskema med "fast linieafstand" m.v. Ansøgninger skal "kun" følge den fastlagte systematik.

Ansøgere må enten selv "sammenskrive" ansøgningens "ledetekster" med de ønskede data m.v. til en helhed eller alternativt indskrive de nævnte data i tekstbehandlingsversionen, hvor "ledeteksterne" principielt er "fortrykt".

Fonden modtager gerne til viderebearbejdning ansøgningerne i en disketteversion, idet dog en papirudskift af ansøgningen skal bilægges i underskreven stand.

Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov herfor.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Huslejesikring

Supplerende støtte fra staten og Landsbyggefonden til løbende nedbringelse af huslejen i visse almene boligafdelinger støttet efter 1994-omprioriteringsloven. Huslejesikringen aftrappes efter særlig bestemmelse i lov.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Omprioriteringslov

Driftsstøttelov som efter ansøgning i en årrække nedsætter en boligafdelings kapitaludgifter bl.a. ved hjælp af løbetidsforlængelse og forøget statsstøtte i en periode.