LBF-orienterer nr. 230 15/1-1997

Ændringer vedrørende konti med 230 fortrinsrettigheder ("trækningsretskonti")


Konti med fortrinsrettigheder ("trækningsretskonti")
.
Alment byggeri ibrugtaget før 1970 betaler for tiden principielt pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden. For hver boligorganisation med bidragspligtig(e) afdeling(er) er der etableret en særlig konto, hvortil andel af de pligtmæssige bidrag overføres. Den pågældende boligorganisation har fortrinsret til at opnå tilskud fra denne konto i form af tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder, jf. regulativ herom, bilagt "Landsbyggefonden orienterer" nr. 229 af 10. januar 1997. Der er p.t. 549 boligorganisationer med "trækningsretskonti".

Ændring af fordeling af de pligtmæssige bidrag .
Landsbyggefondens bestyrelse har tidligere truffet beslutning om ændring af fordelingen af de pligtmæssige bidrag pr. 1. januar 1997, jf. senest "BLF orienterer" nr. 204 af 18. marts 1994. Andel af de pligtmæssige bidrag, som overføres til konti med fortrinsrettigheder ("trækningsretskonti"), nedsættes fra 75% til 60%. Det sker efter Folketingets vedtagelse af lov nr. 229 i 1991, hvorved det blev pålagt Landsbyggefonden (de pligtmæssige bidrag) at udrede den løbende støtte til byggeskadefinansieringslån m.v. i stedet for stat og kommune. Pr. 1. januar 1997 overføres derfor 27½% af de pligtmæssige bidrag mod tidligere 12½% til den fælles moderniseringsfond til dækning af de stigende udgifter vedrørende byggeskaderenovering m.v. i alment byggeri. De sidste 12½% af bidragene overføres fortsat til Landsdispositionsfonden (særlig driftsstøtte).

Pligtmæssige bidrag for 4. kvartal 1996 indbetales til Landsbyggefonden primo februar 1997. 75% af bidragene for 4. kvartal 1996 overføres til "trækningsretskontiene". Pligtmæssige bidrag for 1. kvartal 1997 indbetales til Landsbyggefonden primo maj 1997. 60% af bidragene for 1. kvartal 1997 overføres til "trækningsretskontiene". Af fremtidige kvartalsindbetalinger overføres indtil videre 60% af bidragene til "trækningsretskontiene".

Ændring af forvaltningsordning vedrørende konti med fortrinsrettigheder ("trækningsretskonti") .
Det fremgår af det udsendte regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedrings- og opretningsarbejder ("egen trækningsret") § 10, at Landsbyggefondens bestyrelse har besluttet at nedlægge de særlige bankkonti pr. 1. juli 1997. Kontiene med fortrinsrettigheder ("trækningsretskontiene") opretholdes herefter alene som konti i Landsbyggefondens bogholderi.

Denne ændring sker med henblik på at kunne opnå en bedre forrentning af midlerne og en administrativ forenkling i fondens administration. En væsentlig andel af "trækningsretsmidlerne" vil fremtidigt blive placeret i obligationsbeholdninger, som over tid hidtil har givet en højere forrentning end pengemarkedsindskud. Landsbyggefoden vil dog opretholde en større anfordringsbankbeholdning, således at udbetaling af tilskud fra "trækningsretskonto" med indestående saldo straks kan finde sted, når regnskab for et "trækningsretsarbejde" er godkendt.

Den forventede merrente ved placering af midler i obligationer fordeles ved en forhøjelse af den nuværende rentetilskrivning på "trækningsretskontiene" med 1 procentpoint p.a., mens eventuelt overskydende renteafkast tilfalder Landsbyggefonden. Fonden påtager sig til gengæld kursrisikoen på obligationsbeholdningen, således at de enkelte "trækningsretskonti" ikke påvirkes af kursudsving. Fra 1. juli 1997 tilskrives således hver enkelt "trækningsretskonto" - uanset størrelsen af indestående - ultimo hvert kvartal en rente svarende til Nationalbankens diskonto med tillæg af 1 procentpoint p.a., p.t. i alt 4,25% p.a. Denne rentetilskrivning garanteres af bestemmelse i regulativets § 10.

Det bemærkes, at hvis der sker markante ændringer i rentestrukturen, f.eks. mellem den "korte" og den "lange" rente, vil regulativet selvsagt kunne ændres, således at væsentlige fortsatte tab for Landsbyggefonden stoppes eller yderligere forrentning tilskrives "trækningsretskontiene", hvis særligt gunstige renteafkast for Landsbyggefonden over en periode tilsiger dette.

Landsbyggefonden vil udsende kopi af bankens afsluttende kontoudtog for "trækningsretskontiene" efter 2. kvartal 1997. Fonden vil fremtidigt efter hvert kvartals rentetilskrivning udsende egne kontoudtog til boligorganisationer med "trækningsretskonti". Første kontoudtog efter de nye regler vil fremkomme efter 3. kvartal 1997. Afstemning af indestående på en "trækningsretskonto" vil i øvrigt fortsat kunne ske ved telefonisk henvendelse til fondens sekretariat.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ændringer vedrørende konti med 230 fortrinsrettigheder ("trækningsretskonti")


Konti med fortrinsrettigheder ("trækningsretskonti")
.
Alment byggeri ibrugtaget før 1970 betaler for tiden principielt pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden. For hver boligorganisation med bidragspligtig(e) afdeling(er) er der etableret en særlig konto, hvortil andel af de pligtmæssige bidrag overføres. Den pågældende boligorganisation har fortrinsret til at opnå tilskud fra denne konto i form af tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder, jf. regulativ herom, bilagt "Landsbyggefonden orienterer" nr. 229 af 10. januar 1997. Der er p.t. 549 boligorganisationer med "trækningsretskonti".

Ændring af fordeling af de pligtmæssige bidrag .
Landsbyggefondens bestyrelse har tidligere truffet beslutning om ændring af fordelingen af de pligtmæssige bidrag pr. 1. januar 1997, jf. senest "BLF orienterer" nr. 204 af 18. marts 1994. Andel af de pligtmæssige bidrag, som overføres til konti med fortrinsrettigheder ("trækningsretskonti"), nedsættes fra 75% til 60%. Det sker efter Folketingets vedtagelse af lov nr. 229 i 1991, hvorved det blev pålagt Landsbyggefonden (de pligtmæssige bidrag) at udrede den løbende støtte til byggeskadefinansieringslån m.v. i stedet for stat og kommune. Pr. 1. januar 1997 overføres derfor 27½% af de pligtmæssige bidrag mod tidligere 12½% til den fælles moderniseringsfond til dækning af de stigende udgifter vedrørende byggeskaderenovering m.v. i alment byggeri. De sidste 12½% af bidragene overføres fortsat til Landsdispositionsfonden (særlig driftsstøtte).

Pligtmæssige bidrag for 4. kvartal 1996 indbetales til Landsbyggefonden primo februar 1997. 75% af bidragene for 4. kvartal 1996 overføres til "trækningsretskontiene". Pligtmæssige bidrag for 1. kvartal 1997 indbetales til Landsbyggefonden primo maj 1997. 60% af bidragene for 1. kvartal 1997 overføres til "trækningsretskontiene". Af fremtidige kvartalsindbetalinger overføres indtil videre 60% af bidragene til "trækningsretskontiene".

Ændring af forvaltningsordning vedrørende konti med fortrinsrettigheder ("trækningsretskonti") .
Det fremgår af det udsendte regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedrings- og opretningsarbejder ("egen trækningsret") § 10, at Landsbyggefondens bestyrelse har besluttet at nedlægge de særlige bankkonti pr. 1. juli 1997. Kontiene med fortrinsrettigheder ("trækningsretskontiene") opretholdes herefter alene som konti i Landsbyggefondens bogholderi.

Denne ændring sker med henblik på at kunne opnå en bedre forrentning af midlerne og en administrativ forenkling i fondens administration. En væsentlig andel af "trækningsretsmidlerne" vil fremtidigt blive placeret i obligationsbeholdninger, som over tid hidtil har givet en højere forrentning end pengemarkedsindskud. Landsbyggefoden vil dog opretholde en større anfordringsbankbeholdning, således at udbetaling af tilskud fra "trækningsretskonto" med indestående saldo straks kan finde sted, når regnskab for et "trækningsretsarbejde" er godkendt.

Den forventede merrente ved placering af midler i obligationer fordeles ved en forhøjelse af den nuværende rentetilskrivning på "trækningsretskontiene" med 1 procentpoint p.a., mens eventuelt overskydende renteafkast tilfalder Landsbyggefonden. Fonden påtager sig til gengæld kursrisikoen på obligationsbeholdningen, således at de enkelte "trækningsretskonti" ikke påvirkes af kursudsving. Fra 1. juli 1997 tilskrives således hver enkelt "trækningsretskonto" - uanset størrelsen af indestående - ultimo hvert kvartal en rente svarende til Nationalbankens diskonto med tillæg af 1 procentpoint p.a., p.t. i alt 4,25% p.a. Denne rentetilskrivning garanteres af bestemmelse i regulativets § 10.

Det bemærkes, at hvis der sker markante ændringer i rentestrukturen, f.eks. mellem den "korte" og den "lange" rente, vil regulativet selvsagt kunne ændres, således at væsentlige fortsatte tab for Landsbyggefonden stoppes eller yderligere forrentning tilskrives "trækningsretskontiene", hvis særligt gunstige renteafkast for Landsbyggefonden over en periode tilsiger dette.

Landsbyggefonden vil udsende kopi af bankens afsluttende kontoudtog for "trækningsretskontiene" efter 2. kvartal 1997. Fonden vil fremtidigt efter hvert kvartals rentetilskrivning udsende egne kontoudtog til boligorganisationer med "trækningsretskonti". Første kontoudtog efter de nye regler vil fremkomme efter 3. kvartal 1997. Afstemning af indestående på en "trækningsretskonto" vil i øvrigt fortsat kunne ske ved telefonisk henvendelse til fondens sekretariat.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.