LBF-orienterer nr. 243 9/10-1997

Vedrørende nye regler om afholdelse af 1-års og 5-års eftersyn for sager
vedrørende byggeskaderenovering m.v.


Siden 1991 har Landsbyggefonden haft til opgave at kunne give støtte til finansieringen af udbedring af byggeskader, miljøforbedringer og ombygning af lejligheder. Inden da var det Boligministeriet, der havde opgaven.

Grundlaget er lov om almene boliger mv. § 91, stk. 2-5 i (indtil 1. januar 1997 lov om boligbyggeri § 36, stk. 2-5 ). I medfør heraf er der udarbejdet et regulativ vedtaget af Landsbyggefondens bestyrelse den 13. december 1996 og godkendt af Boligministeriet den 17. december 1996. De nærmere regler og procedurer mv. for at opnå støtte til udbedring af byggeskader mv. fremgår af regulativet og tilhørende vejledning.

Som led i at begrænse byggetekniske fejl og svigt er det for offentligt støttet nybyggeri med tilsagn efter den 3. april 1997 ved lov fastsat, at Byggeskadefonden afholder både et 1-års eftersyn og et 5-års eftersyn af bebyggelsen.

De tilsagn, som Landsbyggefonden kan give til udbedring af byggeskader mv., er ikke omfattet af det regelsæt, der gælder for Byggeskadefonden. Der afsættes dog ½ % af anskaffelsessummen til gennemførelse af bygningseftersyn efter samme retningslinier, som Byggeskadefonden anvender, dog uden skadesdækning fra Byggeskadefonden.

For de afdelinger, der efter den 3. april 1997 har opnået tilsagn om støtte efter § 91,stk. 2-5 skal der af anskaffelsessummen afsættes i alt ½ % til afholdelse af både et 1-års og et 5-års eftersyn. Der henvises til vedlagte ændringer i fondens regulativ om udbedring af byggeskader og supplerende vejledning vedtaget af Landsbyggefondens bestyrelse den 23. september 1997 og godkendt af Boligministeriet den 25. september 1997.

For afdelinger der har fået tilsagn om støtte før den 4. april 1997 skal der alene afholdes et 5-års eftersyn.

Formålet med at indføre afholdelse af et 1-års eftersyn er så tidligt som muligt at konstatere eventuelle byggetekniske fejl og svigt inden disse udvikler sig til skader. I en række tilfælde vil der tidligt kunne sættes ind med særlig overvågning af bygningsdele og konstruktioner, øget vedligeholdelse eller andre forebyggende foranstaltninger.

5-års eftersynet knytter sig til entreprenørernes og rådgivernes ansvarsperiode og kvalitetssikringsbestemmelserne.

Boligorganisationen skal for afdelingen selv tage initiativ til at gennemføre de fornødne eftersyn. Formålet er at undersøge, om rådgivere, entreprenører og leverandører kan gøres ansvarlige for eventuelle fejl og mangler. Da Byggeskadefonden ikke medvirker ved disse eftersyn, må boligorganisationen selv tage kontakt til sagkyndige (eftersynsfirma), der kan gennemføre eftersynene. I vejledningen er angivet de tidsmæssige rammer for afholdelse af eftersynene. Det er hensigtsmæssigt, at anvende de samme fremgangsmåder, metoder og systematik, som Byggeskadefonden anvender ved gennemførelse af 1- og 5-års eftersyn.

Udgiften til afholdelse af eftersyn kan i de fleste tilfælde dækkes af det afsatte beløb forrentet på samme vis som øvrige henlæggelsesmidler. Hvis der er større udgifter ved 1-års og 5-års eftersynene, må afdelingen selv afholde disse. Det kan f.eks. være afholdelse af udgifter til supplerende undersøgelser - såkaldte C-eftersyn. Såfremt der i eftersynsrapporten er forhold, der kan give anledning til - efter en teknisk og juridisk vurdering - at rejse krav overfor rådgivere og entreprenører, må dette sættes i værk hurtigst muligt og inden ansvarsperioden er udløbet.

Hvis der ikke rettidigt er afholdt eftersyn inden ansvarsperiodens udløb, er mulighederne for at gøre ansvar gældende overfor rådgivere, entreprenører og leverandører normalt ikke til stede. Som et særligt problem i den forbindelse skal det nævnes, at hvis det afsatte beløb ikke er anvendt, skal tilbagebetaling ved nedbringelse af det oprindelige, støttede lån ske. Dog kan en ubetydelig restsaldo fra udgifterne til 1- og 5-års eftersynene indtægtsføres i afdelingen almindeligvis til henlæggelsesformål.

Såfremt der opstår nye skader efter at der er gået 5 år, og der ikke har været afholdt 1- og 5-års eftersyn, kan det ikke udelukkes, at boligorganisationens ledelse kan holdes ansvarlig herfor. Det skal derfor understreges, at boligorganisationer, der for en afdeling har optaget lån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, må sikre at såvel 1- og 5-års eftersyn afholdes rettidigt. Det er tilrådeligt, at der i administrationen er indarbejdet rutiner herfor.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Vedrørende nye regler om afholdelse af 1-års og 5-års eftersyn for sager
vedrørende byggeskaderenovering m.v.


Siden 1991 har Landsbyggefonden haft til opgave at kunne give støtte til finansieringen af udbedring af byggeskader, miljøforbedringer og ombygning af lejligheder. Inden da var det Boligministeriet, der havde opgaven.

Grundlaget er lov om almene boliger mv. § 91, stk. 2-5 i (indtil 1. januar 1997 lov om boligbyggeri § 36, stk. 2-5 ). I medfør heraf er der udarbejdet et regulativ vedtaget af Landsbyggefondens bestyrelse den 13. december 1996 og godkendt af Boligministeriet den 17. december 1996. De nærmere regler og procedurer mv. for at opnå støtte til udbedring af byggeskader mv. fremgår af regulativet og tilhørende vejledning.

Som led i at begrænse byggetekniske fejl og svigt er det for offentligt støttet nybyggeri med tilsagn efter den 3. april 1997 ved lov fastsat, at Byggeskadefonden afholder både et 1-års eftersyn og et 5-års eftersyn af bebyggelsen.

De tilsagn, som Landsbyggefonden kan give til udbedring af byggeskader mv., er ikke omfattet af det regelsæt, der gælder for Byggeskadefonden. Der afsættes dog ½ % af anskaffelsessummen til gennemførelse af bygningseftersyn efter samme retningslinier, som Byggeskadefonden anvender, dog uden skadesdækning fra Byggeskadefonden.

For de afdelinger, der efter den 3. april 1997 har opnået tilsagn om støtte efter § 91,stk. 2-5 skal der af anskaffelsessummen afsættes i alt ½ % til afholdelse af både et 1-års og et 5-års eftersyn. Der henvises til vedlagte ændringer i fondens regulativ om udbedring af byggeskader og supplerende vejledning vedtaget af Landsbyggefondens bestyrelse den 23. september 1997 og godkendt af Boligministeriet den 25. september 1997.

For afdelinger der har fået tilsagn om støtte før den 4. april 1997 skal der alene afholdes et 5-års eftersyn.

Formålet med at indføre afholdelse af et 1-års eftersyn er så tidligt som muligt at konstatere eventuelle byggetekniske fejl og svigt inden disse udvikler sig til skader. I en række tilfælde vil der tidligt kunne sættes ind med særlig overvågning af bygningsdele og konstruktioner, øget vedligeholdelse eller andre forebyggende foranstaltninger.

5-års eftersynet knytter sig til entreprenørernes og rådgivernes ansvarsperiode og kvalitetssikringsbestemmelserne.

Boligorganisationen skal for afdelingen selv tage initiativ til at gennemføre de fornødne eftersyn. Formålet er at undersøge, om rådgivere, entreprenører og leverandører kan gøres ansvarlige for eventuelle fejl og mangler. Da Byggeskadefonden ikke medvirker ved disse eftersyn, må boligorganisationen selv tage kontakt til sagkyndige (eftersynsfirma), der kan gennemføre eftersynene. I vejledningen er angivet de tidsmæssige rammer for afholdelse af eftersynene. Det er hensigtsmæssigt, at anvende de samme fremgangsmåder, metoder og systematik, som Byggeskadefonden anvender ved gennemførelse af 1- og 5-års eftersyn.

Udgiften til afholdelse af eftersyn kan i de fleste tilfælde dækkes af det afsatte beløb forrentet på samme vis som øvrige henlæggelsesmidler. Hvis der er større udgifter ved 1-års og 5-års eftersynene, må afdelingen selv afholde disse. Det kan f.eks. være afholdelse af udgifter til supplerende undersøgelser - såkaldte C-eftersyn. Såfremt der i eftersynsrapporten er forhold, der kan give anledning til - efter en teknisk og juridisk vurdering - at rejse krav overfor rådgivere og entreprenører, må dette sættes i værk hurtigst muligt og inden ansvarsperioden er udløbet.

Hvis der ikke rettidigt er afholdt eftersyn inden ansvarsperiodens udløb, er mulighederne for at gøre ansvar gældende overfor rådgivere, entreprenører og leverandører normalt ikke til stede. Som et særligt problem i den forbindelse skal det nævnes, at hvis det afsatte beløb ikke er anvendt, skal tilbagebetaling ved nedbringelse af det oprindelige, støttede lån ske. Dog kan en ubetydelig restsaldo fra udgifterne til 1- og 5-års eftersynene indtægtsføres i afdelingen almindeligvis til henlæggelsesformål.

Såfremt der opstår nye skader efter at der er gået 5 år, og der ikke har været afholdt 1- og 5-års eftersyn, kan det ikke udelukkes, at boligorganisationens ledelse kan holdes ansvarlig herfor. Det skal derfor understreges, at boligorganisationer, der for en afdeling har optaget lån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, må sikre at såvel 1- og 5-års eftersyn afholdes rettidigt. Det er tilrådeligt, at der i administrationen er indarbejdet rutiner herfor.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.