LBF-orienterer nr. 232 24/3-1997

Tillæg til regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedrings- og
opretningsarbejder ("egen trækningsret")


Landsbyggefondens bestyrelse har vedtaget vedlagte tillæg til det gældende regulativ af 13. december 1996 om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedrings- og opretningsarbejder ("egen trækningsret").

Bygge- og Boligstyrelsen har ved brev af 21. marts 1997 meddelt, at Styrelsen i henhold til lov om almene boliger m.v. § 95, stk. 1 ikke har bemærkninger til tillægsregulativet.

Tillægsregulativet medfører foreløbig ikke nogen egentlig begrænsning af de midler, som overføres til en boligorganisations trækningsretskonto, men betyder, at der fra 1. april 1997 kun meddeles tilsagn på grundlag af 60% af de pligtmæssige bidrag indtil 1. januar 2003 og 50% af de pligtmæssige bidrag efter 1. januar 2003, når der er tale om tilsagn beregnet på grundlag af fremtidige indbetalinger indtil 5 år frem efter arbejdernes færdiggørelse.

Baggrunden herfor er, at Landsbyggefondens udgifter til den løbende støtte til byggeskaderenovering m.v. fortsat er stigende. Dette er en konsekvens af Folketingets vedtagelse af lov nr. 229 i 1991, hvorved det blev pålagt Landsbyggefonden (de pligtmæssige bidrag) at udrede ydelsesstøtten til byggeskadefinansieringslån m.v. i stedet for stat og kommune.

Der vil først efter år 2000 kunne tages konkret stilling til, om der er behov for en egentlig begrænsning af overførslerne til "trækningsretskontiene". Den faktiske udvikling i fondens støtteudgifter til byggeskaderenoveringsordningen m.v. er i væsentlig grad afhængig af inflations- og renteudviklingen m.m.

Fondens bestyrelse finder det imidlertid nødvendigt at varsle nu, at den alminde-lige trækningsret eventuelt kan blive reduceret fra 60% til 50% fra 2003, idet det er skønnet hensigtsmæssigt at give boligorganisationerne en rimelig planlægningshorisont vedrørende de særlige træk over de kommende fem års "trækningsret".

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Tillæg til regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedrings- og
opretningsarbejder ("egen trækningsret")


Landsbyggefondens bestyrelse har vedtaget vedlagte tillæg til det gældende regulativ af 13. december 1996 om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedrings- og opretningsarbejder ("egen trækningsret").

Bygge- og Boligstyrelsen har ved brev af 21. marts 1997 meddelt, at Styrelsen i henhold til lov om almene boliger m.v. § 95, stk. 1 ikke har bemærkninger til tillægsregulativet.

Tillægsregulativet medfører foreløbig ikke nogen egentlig begrænsning af de midler, som overføres til en boligorganisations trækningsretskonto, men betyder, at der fra 1. april 1997 kun meddeles tilsagn på grundlag af 60% af de pligtmæssige bidrag indtil 1. januar 2003 og 50% af de pligtmæssige bidrag efter 1. januar 2003, når der er tale om tilsagn beregnet på grundlag af fremtidige indbetalinger indtil 5 år frem efter arbejdernes færdiggørelse.

Baggrunden herfor er, at Landsbyggefondens udgifter til den løbende støtte til byggeskaderenovering m.v. fortsat er stigende. Dette er en konsekvens af Folketingets vedtagelse af lov nr. 229 i 1991, hvorved det blev pålagt Landsbyggefonden (de pligtmæssige bidrag) at udrede ydelsesstøtten til byggeskadefinansieringslån m.v. i stedet for stat og kommune.

Der vil først efter år 2000 kunne tages konkret stilling til, om der er behov for en egentlig begrænsning af overførslerne til "trækningsretskontiene". Den faktiske udvikling i fondens støtteudgifter til byggeskaderenoveringsordningen m.v. er i væsentlig grad afhængig af inflations- og renteudviklingen m.m.

Fondens bestyrelse finder det imidlertid nødvendigt at varsle nu, at den alminde-lige trækningsret eventuelt kan blive reduceret fra 60% til 50% fra 2003, idet det er skønnet hensigtsmæssigt at give boligorganisationerne en rimelig planlægningshorisont vedrørende de særlige træk over de kommende fem års "trækningsret".

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.