LBF-orienterer nr. 260 22/1-1999

Ændring af regulativ og vejledning vedrørende støtte til byggeskadeudbedring m.v.


Landsbyggefondens bestyrelse har med by- og boligministerens godkendelse vedtaget ændringer af regulativ og vejledning om fondens støtte til udbedring af ekstraordinære byggeskader, øget vedligeholdelse m.v. samt til ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet i alment byggeri. Regulativ og vejledning af 4. januar 1999 vedlægges.

Ændringerne sker primært på baggrund af finansieringsreformen samt By- og Boligministeriets opfordring til Landsbyggefonden om at afskaffe 20-års-fristen, d.v.s. tidsfristen for ansøgning om støtte fra en boligafdelings oprindelige skæringsdato. Fremskaffelse af de økonomiske midler til merudgifterne ved en fortsættelse af ordningen udover 20-års-fristerne og omlægningen til finansiering med nominallån m.m. har Folketinget skabt mulighed for ved gennemførelse af de nye indbetalinger til Landsbyggefonden fra 1. januar 2000.

Byggeskadefinansieringsordningen er som nævnt i denne omgang næsten udelukkende ændret som følge af 20-års-fristens bortfald og finansieringsreformen. Der vil formentlig senere blive behov for en nærmere debat om ordningens fremtidige indhold i betragtning af den mere permanente karakter, som ordningen har fået nu.

Boligafdelinger med støttetilsagn fra fonden meddelt i perioden 1. januar 1994-31. december 1998 har adgang til overgangsordning i henhold til lov nr. 1001 af 23. december 1998, § 2, stk. 3. I det omfang byggeskadeudbedringen m.v. ikke allerede er belånt med IS35-indekslån, kan boligorganisationen gennem kommunalbestyrelsen ansøge Landsbyggefonden om supplerende tilsagn vedrørende overgang til 30-årige nominallån ved restfinansieringen. Da anvendelse af overgangsordningen isoleret set entydigt er til beboernes (afdelingens) fordel, stilles der krav om en redegørelse ved byggeregnskabets fremsendelse, hvis overgangsordningen ikke benyttes.

By- og boligministeren har efter drøftelse med fonden ved meddelelse i Statstidende d. 12. januar 1999 fastsat, at lån, der anvendes til finansiering af byggeskadeudbedring med støttetilsagn fra Landsbyggefonden efter overgangsordningen eller efter 1. januar 1999, ydes af realkreditinstitutter som et nominallån med en løbetid på 30 år. Lånet afdrages som et annuitetslån med kvartårlige terminer med en konstant ydelsesbetaling over hele lånets løbetid. Lånet ydes som kontantlån. Lånet skal være baseret på konvertible obligationer. Som fundinginstrument for lånet anvendes en 30-årig obligation i den åbne serie, der har den laveste effektive rente.

Lånetypen gælder for lån, der optages efter den 12. januar 1999 og indtil andet fastsættes i Statstidende.

Ved overgang til nominallån foretages en tilføjelse til garantierklæringen fra beliggenhedskommunen til realkreditinstituttet(rne). Landsbyggefondens regarantiforpligtelse er fortsat 50% af kommunens eventuelle tab, dog begrænset af indestående i den fælles moderniseringsfond med tillæg af mulige overførsler til moderniseringsfonden, jf. almenboligloven § 91, stk. 6, § 87, § 89 og § 95, stk. 2.
Den nye bestemmelse kan også gøres gældende i indeksbelånte sager, men der vil ikke blive tilføjet tekst i disse garantierklæringer, som tidligere er behandlet i de respektive kommunalbestyrelser ud fra den hidtidige affattelse.

Yderligere eksemplarer af regulativ og vejledning kan i begrænset omfang rekvireres fra fondens kontor (Birthe Jøhncke). Regulativ og vejledning vil også snarest muligt blive gjort tilgængelige på fondens hjemmeside på internettet, “www.lbf.dk”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ændring af regulativ og vejledning vedrørende støtte til byggeskadeudbedring m.v.


Landsbyggefondens bestyrelse har med by- og boligministerens godkendelse vedtaget ændringer af regulativ og vejledning om fondens støtte til udbedring af ekstraordinære byggeskader, øget vedligeholdelse m.v. samt til ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet i alment byggeri. Regulativ og vejledning af 4. januar 1999 vedlægges.

Ændringerne sker primært på baggrund af finansieringsreformen samt By- og Boligministeriets opfordring til Landsbyggefonden om at afskaffe 20-års-fristen, d.v.s. tidsfristen for ansøgning om støtte fra en boligafdelings oprindelige skæringsdato. Fremskaffelse af de økonomiske midler til merudgifterne ved en fortsættelse af ordningen udover 20-års-fristerne og omlægningen til finansiering med nominallån m.m. har Folketinget skabt mulighed for ved gennemførelse af de nye indbetalinger til Landsbyggefonden fra 1. januar 2000.

Byggeskadefinansieringsordningen er som nævnt i denne omgang næsten udelukkende ændret som følge af 20-års-fristens bortfald og finansieringsreformen. Der vil formentlig senere blive behov for en nærmere debat om ordningens fremtidige indhold i betragtning af den mere permanente karakter, som ordningen har fået nu.

Boligafdelinger med støttetilsagn fra fonden meddelt i perioden 1. januar 1994-31. december 1998 har adgang til overgangsordning i henhold til lov nr. 1001 af 23. december 1998, § 2, stk. 3. I det omfang byggeskadeudbedringen m.v. ikke allerede er belånt med IS35-indekslån, kan boligorganisationen gennem kommunalbestyrelsen ansøge Landsbyggefonden om supplerende tilsagn vedrørende overgang til 30-årige nominallån ved restfinansieringen. Da anvendelse af overgangsordningen isoleret set entydigt er til beboernes (afdelingens) fordel, stilles der krav om en redegørelse ved byggeregnskabets fremsendelse, hvis overgangsordningen ikke benyttes.

By- og boligministeren har efter drøftelse med fonden ved meddelelse i Statstidende d. 12. januar 1999 fastsat, at lån, der anvendes til finansiering af byggeskadeudbedring med støttetilsagn fra Landsbyggefonden efter overgangsordningen eller efter 1. januar 1999, ydes af realkreditinstitutter som et nominallån med en løbetid på 30 år. Lånet afdrages som et annuitetslån med kvartårlige terminer med en konstant ydelsesbetaling over hele lånets løbetid. Lånet ydes som kontantlån. Lånet skal være baseret på konvertible obligationer. Som fundinginstrument for lånet anvendes en 30-årig obligation i den åbne serie, der har den laveste effektive rente.

Lånetypen gælder for lån, der optages efter den 12. januar 1999 og indtil andet fastsættes i Statstidende.

Ved overgang til nominallån foretages en tilføjelse til garantierklæringen fra beliggenhedskommunen til realkreditinstituttet(rne). Landsbyggefondens regarantiforpligtelse er fortsat 50% af kommunens eventuelle tab, dog begrænset af indestående i den fælles moderniseringsfond med tillæg af mulige overførsler til moderniseringsfonden, jf. almenboligloven § 91, stk. 6, § 87, § 89 og § 95, stk. 2.
Den nye bestemmelse kan også gøres gældende i indeksbelånte sager, men der vil ikke blive tilføjet tekst i disse garantierklæringer, som tidligere er behandlet i de respektive kommunalbestyrelser ud fra den hidtidige affattelse.

Yderligere eksemplarer af regulativ og vejledning kan i begrænset omfang rekvireres fra fondens kontor (Birthe Jøhncke). Regulativ og vejledning vil også snarest muligt blive gjort tilgængelige på fondens hjemmeside på internettet, “www.lbf.dk”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Skæringsdato

Tidspunkt for et byggeris overgang fra anlæg til drift.