LBF-orienterer nr. 265 29/4-1999

Nye indbetalinger til Landsdispositionsfonden.


Indledning

Folketinget har som bekendt vedtaget en ændring af almenboligloven, således at indbetalinger til boligorganisationens dispositionsfond ved udamortisering af lån vedrørende en afdelings oprindelige finansiering for en andels vedkommende skal videreindbetales til Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden).

De nye regler om indbetalingerne vedrørende udamortiserede lån betyder, at Landsbyggefonden har udarbejdet et regulativ om indberetning fra de enkelte boligorganisationer. Det skal registreres, hvornår hvilke lån udløber, og hvilken forpligtelse det medfører for boligorganisationerne til at indbetale til fonden.

Forpligtelsen omfatter alle betalinger på udamortiserede lån efter 1. januar 2000, uanset hvornår lånene er udamortiserede. Den gælder altså også for lån, som er udamortiseret før år 2000.

Opkrævningen af de nye betalinger til Landsbyggefonden vil følge terminerne for opkrævning af pligtmæssige bidrag d.v.s. opkrævning hvert kvartal.

Pligten til at indbetale til Landsbyggefonden gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune, en amtskommune eller en selvejende institution. Til gengæld er de også blevet omfattet af Landsbyggefondens dækning i forhold til eventuelle opståede problemer.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden. For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Regler

De nye lovregler fremgår af lovbekendtgørelse nr. 102 af 17. februar 1999 (almenboligloven), § 20, § 80a-80d, § 82 og overgangsbestemmelserne.

I medfør af almenboligloven, § 82, stk. 4, har Landsbyggefondens bestyrelse med by- og boligministerens godkendelse fastsat et regulativ om indbetalinger til Landsdispositionsfonden fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner samt kommunale og amtskommunale ældreboliger. Regulativet vedlægges.

Regulativet omhandler kun de bebyggelser og deres lån vedrørende den oprindelige finansiering, hvor halvdelen af de likvide midler som fremkommer ved udamortisering, skal videreindbetales til Landsbyggefonden. Der vil om et antal år blive udarbejdet et andet regulativ om indbetalinger fra det byggeri, der bliver finansieret efter de nye regler efter finansieringsreformen (nybyggerifond, 3-delingen af beboerbetalingen efter 35 år o.s.v.).

Registrering og indberetning

Den enkelte almene boligorganisation, selvejende ældreboliginstitution, kommune eller amtskommune, er selv ansvarlig for korrekt selvangivelse af lån, som udamortiseres. Landsbyggefonden vil i løbet af en periode få oplysninger til rådighed, som kan støtte boligorganisationernes, institutionernes og kommunernes indberetning til fonden. Fonden påtager sig dog ikke ansvaret for rigtigheden af en indberetning. Dette ansvar påhviler boligorganisationen, institutionen eller kommunen. Indberetningen attesteres i øvrigt af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revision.

Der skal foretages indberetning til fonden for en bebyggelse, hvis bebyggelsen inden for resten af indeværende eller de næste 5 år forventer udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering. Første indberetning skal indsendes senest d. 15. juni 1999 og indeholde oplysninger om allerede udamortiserede lån samt forventede udamortiseringer i resten af 1999 og i årene 2000-2001-2002-2003-2004. Dette indebærer efter fondens skøn, at der ikke ved den første indberetning er grundlag for indberetning af indekslånefinansieret byggeri (offentligt støttetilsagn i perioden 1982-1998). Opmærksomheden kan således koncentreres om nominallånsfinansieret byggeri med offentligt støttetilsagn fra før 1982. Boligorganisationer, kommuner, amtskommuner og selvejende institutioner, som alene har almene boliger med offentlige støttetilsagn efter 1981, kan således normalt nøjes med at meddele fonden, at man ikke p.t. har indbetalingspligtige afdelinger.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

For de nominallånsfinansierede bebyggelser vil det sædvanligvis være muligt at konstatere udamortiseringstidspunktet på terminsopkrævningerne/årsopgørelserne fra realkreditinstitutterne. Der skal endvidere gives oplysning til fonden om den løbende offentlige støtte i form af rentesikring el. lign. Den aktuelle, regulerede egenbetaling (basisrente) og seneste rentesikringsaftrapning skal benyttes til beregning af den ekstraordinære reduktion af rentesikringen m.v., der foretages ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering. Indbetalingspligten omfatter kun nettokapitaludgiften (beboerbetalingen) ved udamortiseringen af et lån.

Den første indberetning skal indeholde oplysning om samtlige lån i en bebyggelse, hvis bare ét lån vedrørende den oprindelige finansiering er udamortiseret eller vil blive udamortiseret inden 2005.

Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld.

Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låneregistreret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Finansstyrelsen og realkreditinstitutterne.

Driftsstøttelån o. lign. skal ikke indberettes. Det drejer sig om kontiene 415 og 416 i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Hvis disse lån alligevel medtages i indberetningsskemaet, bedes lånene angivet særskilt.

Følgende koder bedes anvendt til angivelse af låneformålet:

Oprindelig anskaffelsessum kode: 1
Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. kode: 2
Driftsstøttelån o. lign. kode: 3

Indbetalingspligten omfatter alene lån optaget til finansiering af anskaffelsessummen, afdelingskontoplanen konto 301 og konto 302 (almene boligorganisationer). Den oprindelige anskaffelsessum skal kun tillægges yderligere beløb ved til- og påbygninger samt andre arbejder, der kan finansieres som nybyggeri. Anlægssummen for nybyggeriet tillægges anskaffelsessummen og lån optaget til finansiering heraf indgår henholdsvis på konto 301 og konto 408, afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). De nye lån vil således ved udamortisering være omfattet af indbetalingspligten. Der henvises til By- og Boligministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., § 41.

I indberetningsskemaet skal der bl.a. gives oplysning om boligorganisationens SE-nr. (virksomhedsnr.). SE-ident-numret er “nøgle” til oplysninger fra Finansstyrelsen og realkreditinstitutter. Det er derfor også vigtigt, at denne oplysning afgives korrekt. Opmærksomheden henledes på, at SE-ident-numret ikke er det samme f.eks. for en datterorganisation og en forretningsførerorganisation. Omvendt skal SE-ident-numret være det samme for en boligorganisation og alle dens afdelinger.

Indberetning på edb-medium

Indberetning foretages ved elektronisk medium i form af diskette og ved anvendelse af BLIS-systemet, som kendes af et stort antal almene boligorganisationer fra regnskabsindberetning på edb.

Disketter vil i løbet af de kommende dage blive udsendt til de enkelte almene boligorganisationer. Udsendelse undlades i første omgang i forhold til kommuner, amtskommuner og selvejende institutioner, da der ikke her foreløbigt påregnes udamortisering af lån. Disketter kan dog rekvireres hos fonden, hvis man alligevel har behov for indberetning.

Der vil til hver boligorganisation blive udsendt 3 systemdisketter (BLIS-systemet), 1 opstartsdiskette indeholdende indberetningsskemaer og en brugervejledning. Systemet er baseret på Windows 95. Der kan dog rekvireres en DOS-version.

Boligorganisationens og revisionens påtegning foretages på papirudskrift. Udskriften og disketter indsendes til Landsbyggefonden senest d. 15. juni 1999.

Med disketterne følger til brug for indberetningen en udskrift af Landsbyggefondens registreringer vedrørende afdelinger tilhørende de respektive almene boligorganisationer (organisations- og afdelings-ident-numre m.v.).

Det bemærkes, at fonden - efter en passende indkøringsperiode - vil åbne for indberetning via internet. Nærmere orientering herom vil blive givet i forbindelse med en af de kommende års indberetninger.

Indbetaling

Landsbyggefonden indlæser de meddelte låneoplysninger m.v. i et elektronisk låneregister. Stikprøvevis vil et antal indberetninger blive gennemgået og modtagne støtteoplysninger vil blive brugt til at opklare eventuelle misforståelser m.m.

Fonden vil ved udsendelse af indberetningen i april 2000 og senere søge at “fortrykke” de allerede registrerede oplysninger om udamortiserede lån m.v., således at det kun er eventuelle korrektioner og nye udamortiseringer, der i praksis skal registreres af boligorganisationen.

Inden d. 15. december hvert år udsender Landsbyggefonden en udskrift af de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Halvdelen af de likvide midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering, skal derefter videreindbetales til Landsbyggefonden. Dette sker i 4 rater svarende til opkrævningstidspunkterne for de pligtmæssige bidrag, d.v.s. at der indbetales inden d. 3. i den anden måned efter et kvartals udgang. Den første indbetaling finder sted inden 3. maj 2000, derefter inden 3. august 2000, 3. november 2000 og 3. februar 2001, inden næste års indbetalinger påbegyndes. Betalingerne kan som hidtil tilmeldes PBS, giro o.s.v. Tidligere PBS-tilmeldinger m.v. videreføres automatisk.

Med hensyn til fritagelse for indbetalingspligten er det muligt for Landsbyggefonden at videreføre en fritagelse for hele indbetalingen til dispositionsfonden, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt denne fritagelse før d. 20. oktober 1998. Sådanne fritagelser er f.eks. meddelt i alle landsdispositionsfondssager i perioden 1989-1998.

Efter lovændringens ikrafttræden og ændring af driftsbekendtgørelse pr. 1. januar 1999 kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen alene meddele fritagelse for den del af dispositionsfondsindbetalingerne, som ikke skal videreindbetales til Landsdispositionsfonden. Beliggenhedskommunen kan dog uden Landsbyggefondens medvirken fritage vedrørende selvstændige institutionsafdelinger. Der indbetales ikke til Landsbyggefonden vedrørende selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger samt sideaktivitetsafdelinger. Lån vedrørende erhvervsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til Landsbyggefonden.

Der er fritagelse for afvikling af “den 5. terminsydelse”, som er opstået i et antal afdelinger, hvor der er gennemført påbudt konvertering af realkreditlån.

Det er især vigtigt, at boligorganisationerne ved indberetningen gør fritagelse gældende, hvor fritagelsen har betydning for indbetalingerne til Landsbyggefonden. Fondens mulighed for f.eks. at godkende fortsat fritagelse er afhængig af, at den hidtidige fritagelse anføres og dokumenteres ved indberetningen.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.

Særlige forhold

Almene boligorganisationer med boligafdelinger støttet efter 1994-omprioriteringsloven skal være opmærksom på de særlige bestemmelser, der er gældende for disse bebyggelser.

Ved hel eller delvis afståelse af boligafdelinger tilhørende almene boligorganisationer skal afdelingens kreditorer primært inddækkes af provenuet. Overskydende beløb overføres til boligorganisationen efter gældende bestemmelser. Ved afståelsen reduceres normalt fremtidige indbetalinger til Landsbyggefonden. Fonden vil derfor beregne en kapitaliseret nutidsværdi af disse indbetalinger i ejendommens restlevetid og anmelde et krav i nettoprovenuet efter afståelsen.

Yderligere vejledning

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter m.fl. Henvendelser om edb tekniske forhold ved indberetningen kan foretages til Flemming Munch Mortensen, direkte tlf. 3376 2120. Praktiske forespørgsler kan rettes til Linda Stidsen, direkte tlf. 3376 2107, og til Vibeke Nielsen, direkte tlf. 3376 2105.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Nye indbetalinger til Landsdispositionsfonden.


Indledning

Folketinget har som bekendt vedtaget en ændring af almenboligloven, således at indbetalinger til boligorganisationens dispositionsfond ved udamortisering af lån vedrørende en afdelings oprindelige finansiering for en andels vedkommende skal videreindbetales til Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden).

De nye regler om indbetalingerne vedrørende udamortiserede lån betyder, at Landsbyggefonden har udarbejdet et regulativ om indberetning fra de enkelte boligorganisationer. Det skal registreres, hvornår hvilke lån udløber, og hvilken forpligtelse det medfører for boligorganisationerne til at indbetale til fonden.

Forpligtelsen omfatter alle betalinger på udamortiserede lån efter 1. januar 2000, uanset hvornår lånene er udamortiserede. Den gælder altså også for lån, som er udamortiseret før år 2000.

Opkrævningen af de nye betalinger til Landsbyggefonden vil følge terminerne for opkrævning af pligtmæssige bidrag d.v.s. opkrævning hvert kvartal.

Pligten til at indbetale til Landsbyggefonden gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune, en amtskommune eller en selvejende institution. Til gengæld er de også blevet omfattet af Landsbyggefondens dækning i forhold til eventuelle opståede problemer.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden. For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Regler

De nye lovregler fremgår af lovbekendtgørelse nr. 102 af 17. februar 1999 (almenboligloven), § 20, § 80a-80d, § 82 og overgangsbestemmelserne.

I medfør af almenboligloven, § 82, stk. 4, har Landsbyggefondens bestyrelse med by- og boligministerens godkendelse fastsat et regulativ om indbetalinger til Landsdispositionsfonden fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner samt kommunale og amtskommunale ældreboliger. Regulativet vedlægges.

Regulativet omhandler kun de bebyggelser og deres lån vedrørende den oprindelige finansiering, hvor halvdelen af de likvide midler som fremkommer ved udamortisering, skal videreindbetales til Landsbyggefonden. Der vil om et antal år blive udarbejdet et andet regulativ om indbetalinger fra det byggeri, der bliver finansieret efter de nye regler efter finansieringsreformen (nybyggerifond, 3-delingen af beboerbetalingen efter 35 år o.s.v.).

Registrering og indberetning

Den enkelte almene boligorganisation, selvejende ældreboliginstitution, kommune eller amtskommune, er selv ansvarlig for korrekt selvangivelse af lån, som udamortiseres. Landsbyggefonden vil i løbet af en periode få oplysninger til rådighed, som kan støtte boligorganisationernes, institutionernes og kommunernes indberetning til fonden. Fonden påtager sig dog ikke ansvaret for rigtigheden af en indberetning. Dette ansvar påhviler boligorganisationen, institutionen eller kommunen. Indberetningen attesteres i øvrigt af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revision.

Der skal foretages indberetning til fonden for en bebyggelse, hvis bebyggelsen inden for resten af indeværende eller de næste 5 år forventer udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering. Første indberetning skal indsendes senest d. 15. juni 1999 og indeholde oplysninger om allerede udamortiserede lån samt forventede udamortiseringer i resten af 1999 og i årene 2000-2001-2002-2003-2004. Dette indebærer efter fondens skøn, at der ikke ved den første indberetning er grundlag for indberetning af indekslånefinansieret byggeri (offentligt støttetilsagn i perioden 1982-1998). Opmærksomheden kan således koncentreres om nominallånsfinansieret byggeri med offentligt støttetilsagn fra før 1982. Boligorganisationer, kommuner, amtskommuner og selvejende institutioner, som alene har almene boliger med offentlige støttetilsagn efter 1981, kan således normalt nøjes med at meddele fonden, at man ikke p.t. har indbetalingspligtige afdelinger.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

For de nominallånsfinansierede bebyggelser vil det sædvanligvis være muligt at konstatere udamortiseringstidspunktet på terminsopkrævningerne/årsopgørelserne fra realkreditinstitutterne. Der skal endvidere gives oplysning til fonden om den løbende offentlige støtte i form af rentesikring el. lign. Den aktuelle, regulerede egenbetaling (basisrente) og seneste rentesikringsaftrapning skal benyttes til beregning af den ekstraordinære reduktion af rentesikringen m.v., der foretages ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering. Indbetalingspligten omfatter kun nettokapitaludgiften (beboerbetalingen) ved udamortiseringen af et lån.

Den første indberetning skal indeholde oplysning om samtlige lån i en bebyggelse, hvis bare ét lån vedrørende den oprindelige finansiering er udamortiseret eller vil blive udamortiseret inden 2005.

Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld.

Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låneregistreret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Finansstyrelsen og realkreditinstitutterne.

Driftsstøttelån o. lign. skal ikke indberettes. Det drejer sig om kontiene 415 og 416 i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Hvis disse lån alligevel medtages i indberetningsskemaet, bedes lånene angivet særskilt.

Følgende koder bedes anvendt til angivelse af låneformålet:

Oprindelig anskaffelsessum kode: 1
Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. kode: 2
Driftsstøttelån o. lign. kode: 3

Indbetalingspligten omfatter alene lån optaget til finansiering af anskaffelsessummen, afdelingskontoplanen konto 301 og konto 302 (almene boligorganisationer). Den oprindelige anskaffelsessum skal kun tillægges yderligere beløb ved til- og påbygninger samt andre arbejder, der kan finansieres som nybyggeri. Anlægssummen for nybyggeriet tillægges anskaffelsessummen og lån optaget til finansiering heraf indgår henholdsvis på konto 301 og konto 408, afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). De nye lån vil således ved udamortisering være omfattet af indbetalingspligten. Der henvises til By- og Boligministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., § 41.

I indberetningsskemaet skal der bl.a. gives oplysning om boligorganisationens SE-nr. (virksomhedsnr.). SE-ident-numret er “nøgle” til oplysninger fra Finansstyrelsen og realkreditinstitutter. Det er derfor også vigtigt, at denne oplysning afgives korrekt. Opmærksomheden henledes på, at SE-ident-numret ikke er det samme f.eks. for en datterorganisation og en forretningsførerorganisation. Omvendt skal SE-ident-numret være det samme for en boligorganisation og alle dens afdelinger.

Indberetning på edb-medium

Indberetning foretages ved elektronisk medium i form af diskette og ved anvendelse af BLIS-systemet, som kendes af et stort antal almene boligorganisationer fra regnskabsindberetning på edb.

Disketter vil i løbet af de kommende dage blive udsendt til de enkelte almene boligorganisationer. Udsendelse undlades i første omgang i forhold til kommuner, amtskommuner og selvejende institutioner, da der ikke her foreløbigt påregnes udamortisering af lån. Disketter kan dog rekvireres hos fonden, hvis man alligevel har behov for indberetning.

Der vil til hver boligorganisation blive udsendt 3 systemdisketter (BLIS-systemet), 1 opstartsdiskette indeholdende indberetningsskemaer og en brugervejledning. Systemet er baseret på Windows 95. Der kan dog rekvireres en DOS-version.

Boligorganisationens og revisionens påtegning foretages på papirudskrift. Udskriften og disketter indsendes til Landsbyggefonden senest d. 15. juni 1999.

Med disketterne følger til brug for indberetningen en udskrift af Landsbyggefondens registreringer vedrørende afdelinger tilhørende de respektive almene boligorganisationer (organisations- og afdelings-ident-numre m.v.).

Det bemærkes, at fonden - efter en passende indkøringsperiode - vil åbne for indberetning via internet. Nærmere orientering herom vil blive givet i forbindelse med en af de kommende års indberetninger.

Indbetaling

Landsbyggefonden indlæser de meddelte låneoplysninger m.v. i et elektronisk låneregister. Stikprøvevis vil et antal indberetninger blive gennemgået og modtagne støtteoplysninger vil blive brugt til at opklare eventuelle misforståelser m.m.

Fonden vil ved udsendelse af indberetningen i april 2000 og senere søge at “fortrykke” de allerede registrerede oplysninger om udamortiserede lån m.v., således at det kun er eventuelle korrektioner og nye udamortiseringer, der i praksis skal registreres af boligorganisationen.

Inden d. 15. december hvert år udsender Landsbyggefonden en udskrift af de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Halvdelen af de likvide midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering, skal derefter videreindbetales til Landsbyggefonden. Dette sker i 4 rater svarende til opkrævningstidspunkterne for de pligtmæssige bidrag, d.v.s. at der indbetales inden d. 3. i den anden måned efter et kvartals udgang. Den første indbetaling finder sted inden 3. maj 2000, derefter inden 3. august 2000, 3. november 2000 og 3. februar 2001, inden næste års indbetalinger påbegyndes. Betalingerne kan som hidtil tilmeldes PBS, giro o.s.v. Tidligere PBS-tilmeldinger m.v. videreføres automatisk.

Med hensyn til fritagelse for indbetalingspligten er det muligt for Landsbyggefonden at videreføre en fritagelse for hele indbetalingen til dispositionsfonden, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt denne fritagelse før d. 20. oktober 1998. Sådanne fritagelser er f.eks. meddelt i alle landsdispositionsfondssager i perioden 1989-1998.

Efter lovændringens ikrafttræden og ændring af driftsbekendtgørelse pr. 1. januar 1999 kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen alene meddele fritagelse for den del af dispositionsfondsindbetalingerne, som ikke skal videreindbetales til Landsdispositionsfonden. Beliggenhedskommunen kan dog uden Landsbyggefondens medvirken fritage vedrørende selvstændige institutionsafdelinger. Der indbetales ikke til Landsbyggefonden vedrørende selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger samt sideaktivitetsafdelinger. Lån vedrørende erhvervsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til Landsbyggefonden.

Der er fritagelse for afvikling af “den 5. terminsydelse”, som er opstået i et antal afdelinger, hvor der er gennemført påbudt konvertering af realkreditlån.

Det er især vigtigt, at boligorganisationerne ved indberetningen gør fritagelse gældende, hvor fritagelsen har betydning for indbetalingerne til Landsbyggefonden. Fondens mulighed for f.eks. at godkende fortsat fritagelse er afhængig af, at den hidtidige fritagelse anføres og dokumenteres ved indberetningen.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.

Særlige forhold

Almene boligorganisationer med boligafdelinger støttet efter 1994-omprioriteringsloven skal være opmærksom på de særlige bestemmelser, der er gældende for disse bebyggelser.

Ved hel eller delvis afståelse af boligafdelinger tilhørende almene boligorganisationer skal afdelingens kreditorer primært inddækkes af provenuet. Overskydende beløb overføres til boligorganisationen efter gældende bestemmelser. Ved afståelsen reduceres normalt fremtidige indbetalinger til Landsbyggefonden. Fonden vil derfor beregne en kapitaliseret nutidsværdi af disse indbetalinger i ejendommens restlevetid og anmelde et krav i nettoprovenuet efter afståelsen.

Yderligere vejledning

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter m.fl. Henvendelser om edb tekniske forhold ved indberetningen kan foretages til Flemming Munch Mortensen, direkte tlf. 3376 2120. Praktiske forespørgsler kan rettes til Linda Stidsen, direkte tlf. 3376 2107, og til Vibeke Nielsen, direkte tlf. 3376 2105.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.