LBF-orienterer nr. 278 10/7-2000

Støtte til visse almene boligafdelinger (ny omprioriteringsrunde m.v.)


1. Sammenfatning og resumé

Ved lov nr. 404 af 31. maj 2000 er almenboligloven ændret.

Lovændringen indgår i regeringens samlede handlingsplan for bedre integration
og er en del af en samlet vifte over redskaber i by- og boligpolitikken, som kan anvendes til løsning af by- og boligsociale problemer, bl.a. med henblik på at forbedre forholdene i socialt belastede områder og undgå sociale ghettoer. Som led i bestræbelserne på at skabe en mere afbalanceret beboersammensætning i almene boligområder er der etableret mulighed for at yde en særlig støtte til disse områder, således at pris og kvalitet bringes i bedre overensstemmelse med henblik på at øge områdernes konkurrenceevne og dermed mulighed for at kunne tiltrække bredere grupper af beboere.

Der er åbnet mulighed for en samlet lettelse på 220 mill. kr. årligt, dels ved at kunne forlænge løbetiden på eksisterende lån for derved at mindske kapitaludgifterne, dels ved at Landsbyggefonden kan yde særlig driftsstøtte. Den samlede støtte kan anvendes til lejenedsættelse, fysisk renovering og andre særlige foranstaltninger.

Der er ved lovændringen endvidere vedtaget en ændring af udlejningsreglerne, der giver et nyt instrument til at løse boligsociale problemer og sikre en mere afbalanceret beboersammensætning i det almene byggeri. En kommune og en boligorganisation kan aftale udlejning efter særlige kriterier. Ved en kombination af nye regler om fleksibel udlejning og de eksisterende regler om kommunal anvisningsret er der mulighed for en mere helhedsorienteret udlejningspolitik i de almene boligområder.

I denne LBF-orienterer gennemgås:
- Indholdet af lovgivningen vedrørende støtte til afdelinger
- Ansøgningsfrist og sagsbehandling.
- Kravene til ansøgningssystematikken m.m.

Husk, at ansøgninger skal være sendt til Landsbyggefonden inden den 1. november 2000.

2. Indholdet af lovgivningen vedrørende støtte til afdelinger

Loven indebærer i hovedtræk, at der kan gives støtte til afdelinger, hvor der på baggrund af en samlet vurdering af afdelingens forhold er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj
husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer. Der vil blive lagt vægt på følgende forhold:

- beboersammensætningen, herunder bebyggelsens sociale problemer.
- andel ledige lejligheder.
- fraflytningsfrekvensen.
- huslejeniveauet.
- opsamlet driftsunderskud.
- henlæggelsesbeløb til planlagt og periodisk vedligeholdelse.
- renoveringsbehov.
- lejlighedssammensætningen.
- bebyggelsens størrelse.
- forekomst af hærværk, vold og anden kriminalitet.

Støtten gives i form af:

Omprioritering inden for samlet årlig ydelsesreduktion på 80 mill. kr. – af indestående nominallån med rentesikrings- eller ydelsessikringstilskud til nye 30 årige rentetilpasningslån med løbende statslig ydelsesstøtte. Beboerbetalingen nedsættes med forskellen mellem ydelsen på det indfriede lån og ydelsen på det lån, der optages.

Supplerende støtte i form af løbende huslejebidrag betalt af Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden) med ca. 48 % og staten med ca. 52 % i perioden 2001-2003. Fra 2004 betaler fonden udgiften 100 %. Huslejebidragene aftrappes efter særlig ordning.

De årlige støttebeløb kan for perioden 2001-2004 opgøres således:

Årlig lettelse/mill. kr.

2001

2002

2003

2004

Totalt

Omprioritering

80

80

80

80

320

Huslejebidrag LBF

40

60

100

140

340

Huslejebidrag Staten

100

80

40

0

220

I alt

220

220

220

220

880


Lettelserne fortsætter udover 2004, men aftrappes efter de herom gældende regler.

Herudover kan de gældende driftsstøttebestemmelser udnyttes, idet det antages, at der vil være behov for yderligere supplerende støtte. Det vil bl.a. kunne ske ved fortsat anvendelse af den såkaldte 5-delings ordning med hensyn til kapitaltilførsel som følge af driftstab o.lign. Fordelingen af disse engangskapitalindskud er p.t.: Realkreditinstitutterne 1/5, dog max. 30 mill. kr. pr. år, Kommunerne 1/5, Boligorganisationerne 1/5 og Landsdispositionsfonden 2/5. Aftalen med realkreditinstitutterne om deres medvirken skal dog fornys i 2001.Udbetalingsprocedurer m.m. forventes opbygget efter sædvanlige retningslinier.

By- og Boligministeriet vil i løbet af efteråret udsende en bekendtgørelse i medfør af loven. Landsbyggefondens bestyrelse har d. 14. juni 2000 med ministeriets godkendelse fastsat vedlagte regulativ for særlig støtte til visse almene boligafdelinger.

Der henvises i øvrigt bl.a. til orientering af 20. juni 2000 fra By- og Boligministeriet til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd.

3. Sagsbehandling.

Ansøgning om tilladelse til omprioritering m.m. indeholdende en foreløbig helhedsplan for afdelingen skal med kommunalbestyrelsens tilslutning være tilsendt Landsbyggefonden inden 1. november 2000.

Det vil dog være tilstrækkeligt, at ansøgningen er indsendt af kommunen til Landsbyggefonden inden fristens udløb med forbehold af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, såfremt det tidsmæssigt ikke vil være muligt at få ansøgningen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Det er en frivillig sag om en afdeling vil søge støtte, hvorfor ansøgermassen først kan opgøres efter ansøgningsfristens udløb.

Efter sagsbehandling i Landsbyggefonden vil der blive truffet beslutning om den foreløbige udmelding af støtterammen m.v.

På baggrund af den foreløbige udmelding udarbejder boligorganisationen i samarbejde med beliggenhedskommunen et forslag til en endelig helhedsplan. Helhedsplanen danner udgangspunkt for fondens endelige stillingtagen i den konkrete sag.

By- og Boligministeriet træffer beslutning om eventuel omprioritering og meddeler - i givet fald - tilladelse til omprioritering m.v.

Hvis Landsbyggefonden på grundlag af en afdelings ansøgning ved den foreløbige udmelding vurderer, at der er behov for en projektstyringsorganisation i det videre forløb grundet omfang og kompleksitet i afdelingernes problemer, er der adgang til at kræve en sådan organisation etableret.

Den foreløbige udmelding om støtte konkretiseres i løbet af den konkrete sagsbehandling til en endelig liste over afdelinger, som kan opnå støtte. I de sidste omgange af sagsbehandlingen klarlægges det, hvilke af de ansøgende afdelinger, som den givne ramme ikke tillader omprioriteret m.v.

Ansøgninger, som ikke imødekommes med omprioritering/løbende huslejebidrag/anden særlig driftsstøtte, viderebehandles i Landsdispositionsfonden som "almindelige" driftsstøttesager, inden endelig stillingtagen meddeles.

4. Ansøgningssystematik

Til brug for vurderingen af en ansøgende afdelings problemer skal der foreligge oplysninger om en række konkrete forhold.

Der er denne gang - i lighed med proceduren ved sidste omprioriteringsrunde i 1994 - opstillet formkrav til ansøgningerne, bl.a. krav om oplysninger i en forud fastlagt form (systematik).

Vedlagt følger denne ansøgningssystematik med tilhørende vejledning.

Medio juli 2000 forventes ansøgningssystematikken at foreligge i en Microsoft Excel 5.0-95 disketteudgave. Denne udgave kan rekvireres hos Landsbyggefonden, tlf. 33 76 20 00 (Margit Cymborski).

Ansøgninger skal følge den fastlagte systematik. Såfremt der ikke er plads nok i de
angivne tekstbokse, kan man enten udvide boksene ved at fjerne arkbeskyttelsen, eller indskrive den supplerende tekst i fanen “Bilag” (husk at slå arkbeskyttelsen til igen. Uden kodeord).

Såfremt man ikke har Excel til rådighed, må man overføre skemaet til andet regneark, eller udfylde den vedlagte papirversion. Såfremt ansøgningen udfærdiges på edb-medie, bedes diskette fremsendt til fonden til viderebearbejdning, idet dog en papirudskrift af ansøgningen skal bilægges i underskreven stand.

Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov herfor.

Spørgsmål kan rettes til konsulenterne Lizzie Jørgensen, Ove Arvidsen og Anker Jensen, tlf. 33 76 20 00.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Støtte til visse almene boligafdelinger (ny omprioriteringsrunde m.v.)


1. Sammenfatning og resumé

Ved lov nr. 404 af 31. maj 2000 er almenboligloven ændret.

Lovændringen indgår i regeringens samlede handlingsplan for bedre integration
og er en del af en samlet vifte over redskaber i by- og boligpolitikken, som kan anvendes til løsning af by- og boligsociale problemer, bl.a. med henblik på at forbedre forholdene i socialt belastede områder og undgå sociale ghettoer. Som led i bestræbelserne på at skabe en mere afbalanceret beboersammensætning i almene boligområder er der etableret mulighed for at yde en særlig støtte til disse områder, således at pris og kvalitet bringes i bedre overensstemmelse med henblik på at øge områdernes konkurrenceevne og dermed mulighed for at kunne tiltrække bredere grupper af beboere.

Der er åbnet mulighed for en samlet lettelse på 220 mill. kr. årligt, dels ved at kunne forlænge løbetiden på eksisterende lån for derved at mindske kapitaludgifterne, dels ved at Landsbyggefonden kan yde særlig driftsstøtte. Den samlede støtte kan anvendes til lejenedsættelse, fysisk renovering og andre særlige foranstaltninger.

Der er ved lovændringen endvidere vedtaget en ændring af udlejningsreglerne, der giver et nyt instrument til at løse boligsociale problemer og sikre en mere afbalanceret beboersammensætning i det almene byggeri. En kommune og en boligorganisation kan aftale udlejning efter særlige kriterier. Ved en kombination af nye regler om fleksibel udlejning og de eksisterende regler om kommunal anvisningsret er der mulighed for en mere helhedsorienteret udlejningspolitik i de almene boligområder.

I denne LBF-orienterer gennemgås:
- Indholdet af lovgivningen vedrørende støtte til afdelinger
- Ansøgningsfrist og sagsbehandling.
- Kravene til ansøgningssystematikken m.m.

Husk, at ansøgninger skal være sendt til Landsbyggefonden inden den 1. november 2000.

2. Indholdet af lovgivningen vedrørende støtte til afdelinger

Loven indebærer i hovedtræk, at der kan gives støtte til afdelinger, hvor der på baggrund af en samlet vurdering af afdelingens forhold er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj
husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer. Der vil blive lagt vægt på følgende forhold:

- beboersammensætningen, herunder bebyggelsens sociale problemer.
- andel ledige lejligheder.
- fraflytningsfrekvensen.
- huslejeniveauet.
- opsamlet driftsunderskud.
- henlæggelsesbeløb til planlagt og periodisk vedligeholdelse.
- renoveringsbehov.
- lejlighedssammensætningen.
- bebyggelsens størrelse.
- forekomst af hærværk, vold og anden kriminalitet.

Støtten gives i form af:

Omprioritering inden for samlet årlig ydelsesreduktion på 80 mill. kr. – af indestående nominallån med rentesikrings- eller ydelsessikringstilskud til nye 30 årige rentetilpasningslån med løbende statslig ydelsesstøtte. Beboerbetalingen nedsættes med forskellen mellem ydelsen på det indfriede lån og ydelsen på det lån, der optages.

Supplerende støtte i form af løbende huslejebidrag betalt af Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden) med ca. 48 % og staten med ca. 52 % i perioden 2001-2003. Fra 2004 betaler fonden udgiften 100 %. Huslejebidragene aftrappes efter særlig ordning.

De årlige støttebeløb kan for perioden 2001-2004 opgøres således:

Årlig lettelse/mill. kr.

2001

2002

2003

2004

Totalt

Omprioritering

80

80

80

80

320

Huslejebidrag LBF

40

60

100

140

340

Huslejebidrag Staten

100

80

40

0

220

I alt

220

220

220

220

880


Lettelserne fortsætter udover 2004, men aftrappes efter de herom gældende regler.

Herudover kan de gældende driftsstøttebestemmelser udnyttes, idet det antages, at der vil være behov for yderligere supplerende støtte. Det vil bl.a. kunne ske ved fortsat anvendelse af den såkaldte 5-delings ordning med hensyn til kapitaltilførsel som følge af driftstab o.lign. Fordelingen af disse engangskapitalindskud er p.t.: Realkreditinstitutterne 1/5, dog max. 30 mill. kr. pr. år, Kommunerne 1/5, Boligorganisationerne 1/5 og Landsdispositionsfonden 2/5. Aftalen med realkreditinstitutterne om deres medvirken skal dog fornys i 2001.Udbetalingsprocedurer m.m. forventes opbygget efter sædvanlige retningslinier.

By- og Boligministeriet vil i løbet af efteråret udsende en bekendtgørelse i medfør af loven. Landsbyggefondens bestyrelse har d. 14. juni 2000 med ministeriets godkendelse fastsat vedlagte regulativ for særlig støtte til visse almene boligafdelinger.

Der henvises i øvrigt bl.a. til orientering af 20. juni 2000 fra By- og Boligministeriet til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd.

3. Sagsbehandling.

Ansøgning om tilladelse til omprioritering m.m. indeholdende en foreløbig helhedsplan for afdelingen skal med kommunalbestyrelsens tilslutning være tilsendt Landsbyggefonden inden 1. november 2000.

Det vil dog være tilstrækkeligt, at ansøgningen er indsendt af kommunen til Landsbyggefonden inden fristens udløb med forbehold af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, såfremt det tidsmæssigt ikke vil være muligt at få ansøgningen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Det er en frivillig sag om en afdeling vil søge støtte, hvorfor ansøgermassen først kan opgøres efter ansøgningsfristens udløb.

Efter sagsbehandling i Landsbyggefonden vil der blive truffet beslutning om den foreløbige udmelding af støtterammen m.v.

På baggrund af den foreløbige udmelding udarbejder boligorganisationen i samarbejde med beliggenhedskommunen et forslag til en endelig helhedsplan. Helhedsplanen danner udgangspunkt for fondens endelige stillingtagen i den konkrete sag.

By- og Boligministeriet træffer beslutning om eventuel omprioritering og meddeler - i givet fald - tilladelse til omprioritering m.v.

Hvis Landsbyggefonden på grundlag af en afdelings ansøgning ved den foreløbige udmelding vurderer, at der er behov for en projektstyringsorganisation i det videre forløb grundet omfang og kompleksitet i afdelingernes problemer, er der adgang til at kræve en sådan organisation etableret.

Den foreløbige udmelding om støtte konkretiseres i løbet af den konkrete sagsbehandling til en endelig liste over afdelinger, som kan opnå støtte. I de sidste omgange af sagsbehandlingen klarlægges det, hvilke af de ansøgende afdelinger, som den givne ramme ikke tillader omprioriteret m.v.

Ansøgninger, som ikke imødekommes med omprioritering/løbende huslejebidrag/anden særlig driftsstøtte, viderebehandles i Landsdispositionsfonden som "almindelige" driftsstøttesager, inden endelig stillingtagen meddeles.

4. Ansøgningssystematik

Til brug for vurderingen af en ansøgende afdelings problemer skal der foreligge oplysninger om en række konkrete forhold.

Der er denne gang - i lighed med proceduren ved sidste omprioriteringsrunde i 1994 - opstillet formkrav til ansøgningerne, bl.a. krav om oplysninger i en forud fastlagt form (systematik).

Vedlagt følger denne ansøgningssystematik med tilhørende vejledning.

Medio juli 2000 forventes ansøgningssystematikken at foreligge i en Microsoft Excel 5.0-95 disketteudgave. Denne udgave kan rekvireres hos Landsbyggefonden, tlf. 33 76 20 00 (Margit Cymborski).

Ansøgninger skal følge den fastlagte systematik. Såfremt der ikke er plads nok i de
angivne tekstbokse, kan man enten udvide boksene ved at fjerne arkbeskyttelsen, eller indskrive den supplerende tekst i fanen “Bilag” (husk at slå arkbeskyttelsen til igen. Uden kodeord).

Såfremt man ikke har Excel til rådighed, må man overføre skemaet til andet regneark, eller udfylde den vedlagte papirversion. Såfremt ansøgningen udfærdiges på edb-medie, bedes diskette fremsendt til fonden til viderebearbejdning, idet dog en papirudskrift af ansøgningen skal bilægges i underskreven stand.

Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov herfor.

Spørgsmål kan rettes til konsulenterne Lizzie Jørgensen, Ove Arvidsen og Anker Jensen, tlf. 33 76 20 00.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.