LBF-orienterer nr. 285 30/1-2001

Information om at undgå skimmelsvampevækst i boliger


Efter aftale med By og Boligministeriet har Landsbyggefonden betalt udgifterne til trykning af en pjece til beboerne i alment byggeri om at undgå skimmelsvampe vækst i boliger. Pjecen, som er udarbejdet af By og Byg – Statens Byggeforsknings institut, skal ses som et initiativ blandt flere i det statslige program om skimmelsvampe i bygninger. Et eksemplar af pjecen vedlægges til orientering.

For medlemmer af Boligselskabernes Landsforening vil distribution ske som indstik i næste nummer af ”Beboerbladet”, som de pågældende almene boligorganisationer omdeler til alle beboere i deres boligafdelinger. Udgifter i forbindelse med indstikket dækkes af BL.

For andre almene boligorganisationer, kommuner og selvejende almene ældrebolig institutioner med alment byggeri kan pjecen i fornødent omfang rekvireres på fondens kontor (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103). Udgifter til omdeling m.v. dækkes af bygningsejerne selv.

Landsbyggefonden råder herudover over et mindre restoplag, der kan rekvireres til særlige formål så langt som oplaget rækker.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen f/Anker Jensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.