LBF-orienterer nr. 297 21/12-2001

Temaundersøgelse vedrørende henlæggelsessystemet.


Temaundersøgelsen vedrørende henlæggelsessystemet er nu afsluttet. Vedlagt følger rapport om undersøgelsens resultater. Endvidere vedlægges en tjekliste til brug ved udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Yderligere eksemplarer af rapport og/eller tjekliste kan rekvireres på fondens kontor (Birthe Jøhncke, direkte tlf.
3376 2103).

Rapporten har været drøftet på møder med de deltagende boligorganisationer og kommuner samt den nedsatte følgegruppe. Følgegruppens kommentar indgår i rapporten.

Det fremgår af følgegruppens bemærkninger til undersøgelsen, at der er forskellige opfattelser i boligorganisationer og kommuner f.eks. vedrørende fortolkningen af begrebet forbedring contra kravene til vedligeholdelse, hovedistandsættelse og fornyelse.

Det er derfor aftalt med Økonomi- og Erhvervsministeriet, at der igangsættes udarbejdelse af yderligere vejledningsmateriale om de overordnede begrebers anvendelse i forhold til arbejder vedrørende klimaskærmen og andre større bygningsdele.

Vedligeholdelsesplanlægning 10 år frem præciseres som hovedregel. Det beskrives tydeligere, at begyndelsesbeholdningen skal indgå i beregningen af de fremtidige henlæggelser (nedbringelse af for store henlæggelser). Det søges endvidere præciseret, hvilke bygningsdele, der minimum skal indgå i vedligeholdelsesplan-lægningen.

Bygningsdelsopdelingen står foran ændring. Der søges sikret koordinering mellem opdeling i regnskaber vedrørende drift og regnskaber vedrørende anlæg (total-økonomiske principper). Vejledningstekst vedrørende pulje-henlæggelser og opdelte henlæggelser sammenskrives.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Eva Karlsson