LBF-orienterer nr. 287 5/4-2001

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger.


Vedlagt fremsender Landsbyggefonden 1 eksemplar af rapport om fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger. Rapporten er trykt i 2 bind, analysen og bilag om datagrundlag.

Den aktuelle debat om de almene boligers konkurrenceevne på boligmarkedet har været baggrunden for gennemførelsen af en analyse om det langsigtede behov for fysisk opretning og forbedring af almene boliger.

Det anses for afgørende at fastholde og øge de almene boligers attraktionsværdi. Derfor er der i undersøgelsen lagt vægt på at pege på en vifte af mulige forbedringer, som i forskellige kombinationer (scenarier) kan opfylde sådanne mål. Det gælder bl.a. bygningsmæssige investeringer i klimaskærmen, moderniseringer af køkken og bad, elevatorbetjening, tilpasninger af boligstørrelser (sammenlægninger mv.), forbedringer af indeklima og miljøforbedringer af udearealer mv.

På baggrund af erfaringstal fra gennemførte renoveringer af ældre boligtyper (byfornyelse) og gennemførte investeringer vedrørende byggeskader mv. (Statens og Landsbyggefondens støtteordninger) og på baggrund af et omfattende data-materiale er der foretaget beregninger baseret på BBR-registret. For overskuelighedens skyld og fordi der er forskelle på bygningstyper i forskellige årgange er der sket en opdeling af bygningsmassen i tidsmæssigt sammenhængende grupper. For hver gruppe er der foretaget beregning over typiske investeringer, som kendetegner gruppen, i 3 scenarier: I ”minimumscenariet” fastholdes boligernes kvalitet, men uden afgørende forbedringer af konkurrenceevne. I ”mellemscenariet” sker der en række afgørende kvalitetsforbedringer som styrker de almene boligers attraktionsværdi. I det ”store scenarie” får de almene boliger et mere markant kvalitetsløft.

Investeringerne i de 3 scenarier over de næste 20 år ligger for det mellemste scenarie ganske tæt på de faktiske investeringer i dag i den almene sektor og som afledte virkninger vedrørende byfornyelse mv. I det store scenarie udgør de beregnede merinvesteringer ca. 30 % i gennemsnit.

Landsbyggefonden fremlægger hermed resultaterne af analysen som baggrundsmateriale til debatten om at udvikle den almene sektors konkurrenceevne.

Yderligere eksemplarer kan i begrænset omfang rekvireres hos fonden, Birthe Jøhncke, tlf. direkte 33 76 21 03.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger.


Vedlagt fremsender Landsbyggefonden 1 eksemplar af rapport om fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger. Rapporten er trykt i 2 bind, analysen og bilag om datagrundlag.

Den aktuelle debat om de almene boligers konkurrenceevne på boligmarkedet har været baggrunden for gennemførelsen af en analyse om det langsigtede behov for fysisk opretning og forbedring af almene boliger.

Det anses for afgørende at fastholde og øge de almene boligers attraktionsværdi. Derfor er der i undersøgelsen lagt vægt på at pege på en vifte af mulige forbedringer, som i forskellige kombinationer (scenarier) kan opfylde sådanne mål. Det gælder bl.a. bygningsmæssige investeringer i klimaskærmen, moderniseringer af køkken og bad, elevatorbetjening, tilpasninger af boligstørrelser (sammenlægninger mv.), forbedringer af indeklima og miljøforbedringer af udearealer mv.

På baggrund af erfaringstal fra gennemførte renoveringer af ældre boligtyper (byfornyelse) og gennemførte investeringer vedrørende byggeskader mv. (Statens og Landsbyggefondens støtteordninger) og på baggrund af et omfattende data-materiale er der foretaget beregninger baseret på BBR-registret. For overskuelighedens skyld og fordi der er forskelle på bygningstyper i forskellige årgange er der sket en opdeling af bygningsmassen i tidsmæssigt sammenhængende grupper. For hver gruppe er der foretaget beregning over typiske investeringer, som kendetegner gruppen, i 3 scenarier: I ”minimumscenariet” fastholdes boligernes kvalitet, men uden afgørende forbedringer af konkurrenceevne. I ”mellemscenariet” sker der en række afgørende kvalitetsforbedringer som styrker de almene boligers attraktionsværdi. I det ”store scenarie” får de almene boliger et mere markant kvalitetsløft.

Investeringerne i de 3 scenarier over de næste 20 år ligger for det mellemste scenarie ganske tæt på de faktiske investeringer i dag i den almene sektor og som afledte virkninger vedrørende byfornyelse mv. I det store scenarie udgør de beregnede merinvesteringer ca. 30 % i gennemsnit.

Landsbyggefonden fremlægger hermed resultaterne af analysen som baggrundsmateriale til debatten om at udvikle den almene sektors konkurrenceevne.

Yderligere eksemplarer kan i begrænset omfang rekvireres hos fonden, Birthe Jøhncke, tlf. direkte 33 76 21 03.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.