LBF-orienterer nr. 288 9/4-2001

Indbetalinger til landsdispositionsfonden.


Indledning

Indbetalinger til en boligorganisations dispositionsfond ved udamortisering af lån optaget som en del af en afdelings oprindelige finansiering skal for en andels vedkommende videreindbetales til Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden).

Landsbyggefonden har i 1999 udarbejdet et regulativ om indberetning fra de enkelte boligorganisationer, jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 265 af 29. april 1999.

Forpligtelsen omfatter alle betalinger på udamortiserede lån efter 1. januar 2000, uanset hvornår lånene er udamortiserede. Den gælder altså også for lån, som er udamortiseret før år 2000.

Opkrævningen af de nye betalinger til Landsbyggefonden følger terminerne for opkrævning af pligtmæssige bidrag, d.v.s. opkrævning hvert kvartal.

Pligten til at indbetale til Landsbyggefonden gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune, en amtskommune eller en selvejende institution.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden. For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Regler

Lovreglerne fremgår af lovbekendtgørelse nr. 102 af 17. februar 1999 (almen-boligloven), § 20, § 80a-80d, § 82 og overgangsbestemmelserne.

I medfør af almenboligloven, § 82, stk. 4, har Landsbyggefondens bestyrelse med by- og boligministerens godkendelse fastsat et regulativ om indbetalinger til landsdis-positionsfonden fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner samt kommunale og amtskommunale ældreboliger. Regulativet er tidligere udsendt.

Regulativet omhandler kun de bebyggelser og deres lån vedrørende den oprindelige finansiering, hvor halvdelen af de likvide midler, som fremkommer ved udamortisering, skal videreindbetales til Landsbyggefonden. Der vil om et antal år blive udarbejdet et andet regulativ om indbetalinger fra det byggeri, der bliver finansieret efter de nye regler efter finansieringsreformen (nybyggerifond, 3-delingen af beboerbetalingen efter 35 år o.s.v.).

Registrering og indberetning

Den enkelte almene boligorganisation, selvejende ældreboliginstitution, kommune eller amtskommune, er selv ansvarlig for korrekt selvangivelse af lån, som udamortiseres. Landsbyggefonden vil i løbet af en periode få oplysninger til rådighed, som kan støtte boligorganisationernes, institutionernes og kommunernes indberetning til fonden. Fonden påtager sig dog ikke ansvaret for rigtigheden af en indberetning. Dette ansvar påhviler boligorganisationen, institutionen eller kommunen. Indberetningen attesteres i øvrigt af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revision.

Der skal nu foretages indberetning nr. 3 til fonden. Indberetningskravet gælder vedrørende en bebyggelse, hvis bebyggelsen inden for resten af indeværende eller de næste 5 år forventer udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering. Indberetning nr. 3 skal indsendes senest d. 15. juni 2001 og indeholde oplysninger om allerede udamortiserede lån samt forventede udamortiseringer i resten af 2001 og i årene 2002-2003-2004-2005-2006. Dette indebærer efter fondens skøn, at der ikke ved den første indberetning er grundlag for indberetning af indekslånefinansieret byggeri (offentligt støttetilsagn i perioden 1982-1998). Opmærksomheden kan således koncentreres om nominallånsfinansieret byggeri med offentligt støttetilsagn fra før 1982. Boligorganisationer, kommuner, amtskommuner og selvejende institutioner, som alene har almene boliger med offentlige støttetilsagn efter 1981, kan således normalt nøjes med at meddele fonden, at man ikke p.t. har indbetalingspligtige afdelinger.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

For de nominallånsfinansierede bebyggelser vil det sædvanligvis være muligt at konstatere udamortiseringstidspunktet på terminsopkrævningerne/årsopgørelserne fra realkreditinstitutterne. Der skal endvidere gives oplysning til fonden om den løbende offentlige støtte i form af rentesikring el. lign. Den aktuelle, regulerede egenbetaling (basisrente) og seneste rentesikringsaftrapning skal benyttes til beregning af den ekstraordinære reduktion af rentesikringen m.v., der foretages ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering. Indbetalingspligten omfatter kun nettokapitaludgiften (beboerbetalingen) ved udamortiseringen af et lån.

Hvis rentesikringsbærende lån ved påbudt konvertering i 2000 eller 2001 er omlagt til rentetilpasningslån, skal beboerbetalingen anføres som låneydelse, jf. lov nr. 1086 af 29. december 1999, almenboligloven § 179.

Indberetningen skal indeholde oplysning om samtlige lån i en bebyggelse, hvis bare ét lån vedrørende den oprindelige finansiering er udamortiseret eller vil blive udamorti-seret inden 2006.

Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorgani-sationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld.

Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låneregistreret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Finansstyrelsen og realkreditinsti-tutterne.

Driftsstøttelån o. lign. skal ikke indberettes. Det drejer sig om kontiene 415 og 416 i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Hvis disse lån alligevel medtages i indberetningsskemaet, bedes lånene angivet særskilt.

Følgende koder bedes anvendt til angivelse af låneformålet:

Oprindelig anskaffelsessum kode: 1
Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. kode: 2
Driftsstøttelån o. lign. kode: 3

Der er i indeværende år ikke krav om ajourføring af restgælden på det enkelte lån.

Indbetalingspligten omfatter alene lån optaget til finansiering af anskaffelsessummen, afdelingskontoplanen konto 301 og konto 302 (almene boligorganisationer). Den oprindelige anskaffelsessum skal kun tillægges yderligere beløb ved til- og påbygninger samt andre arbejder, der kan finansieres som nybyggeri. Anlægssummen for nybyggeriet tillægges anskaffelsessummen og lån optaget til finansiering heraf indgår henholdsvis på konto 301 og konto 408, afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). De nye lån vil således ved udamortisering være omfattet af indbetalingspligten. Der henvises til By- og Boligministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., § 41.

I indberetningsskemaet skal der bl.a. gives oplysning om boligorganisationens SE/CVR-nr. (virksomhedsnr.). SE/CVR-ident-numret er “nøgle” til oplysninger fra Finansstyrelsen og realkreditinstitutter. Det er derfor også vigtigt, at denne oplysning afgives korrekt. Opmærksomheden henledes på, at SE/CVR-ident-numret ikke er det samme f.eks. for en datterorganisation og en forretningsførerorganisation. Omvendt skal SE/CVR-ident-numret være det samme for en boligorganisation og alle dens afdelinger.

Indberetning på edb-medium

Indberetning foretages ved elektronisk medium i form af diskette og ved anvend-else af BLIS-systemet, som kendes af et stort antal almene boligorganisationer fra regnskabsindberetning på edb. Dette system blev fremsendt til samtlige boligorganisationer i maj 1999 med opdatering i maj 2000. Udsendelsen blev i første omgang undladt i forhold til kommuner, amtskommuner og selvejende institutioner, da der ikke her foreløbigt påregnes udamortisering af lån. Disketter kan dog rekvireres hos fonden, hvis man alligevel har behov for indberetning.

Enkelte leverandører af boligadministrative løsninger har udviklet deres eget system til indberetning af udamortiserede lån. Såfremt boligorganisationen ikke anvender BLIS-systemet, skal man sikre sig, at formkravene for indberetning er overholdt. Endvidere vil fonden gerne have oplyst, hvilket system boligorganisa-tionen anvender, så fremtidige opdateringer af BLIS-systemet ikke fremsendes unødigt.

Fonden har søgt at “fortrykke” de allerede registrerede oplysninger om udamortiserede lån m.v., således at det kun er eventuelle korrektioner og nye udamortiseringer, der i praksis skal registreres af boligorganisationen.

Vedlagt følger disketter til de enkelte almene boligorganisationer, hvor samtlige indberettede/registrerede lånedata returneres til indlæsning i BLIS-systemet (eller andet indberetningssystem).

Vedrørende indlæsning af disketten henvises til den fremsendte vejledning dias 87-91.

Da der ikke er ændringer i indberetningerne i forhold til sidste år, fremsendes der ikke diskette med grundskemaer.
Ved udsendelse af nye grundskemaer sidste år viste der sig desværre fejl i LAN2, LAN3 og LAN4. Mange boligorganisationer opdagede dette og rekvirerede nye grundskemaer.
De korrekte rettede grundskemaer har følgende betegnelse:

LAN1. Indberetning af lån, max. 10 lån, rettet 2000.05.01
LAN2. Indberetning af lån, max. 50 lån, rettet 2000.05.17
LAN3. Indberetning af lån, max. 100 lån, rettet 2000.05.17
LAN4. Indberetning af lån, max. 150 lån, rettet 2000.05.17

Såfremt man skal anvende et grundskema som ikke har den rette datering, kan dette rekvireres hos Landsbyggefonden, Linda Stidsen, direkte tlf. 3376 2107 eller til Vibeke Nielsen, direkte tlf. 3376 2105. Angiv venligst hvilken type skema der skal bruges.

Boligorganisationens og revisionens påtegning foretages på papirudskrift. Siden(r) med påtegning (sidste og evt. næstsidste side) og disketter indsendes til Landsbyggefonden senest d. 15. juni 2001.

Indberetning kan nu også foretages via e-post. Hvis man benytter denne løsning skal filerne navngives med boligorganisationens og afdelingens LBF-nummer. F.eks. 0017-00100.
Den e-postadresse som skal anvendes er: LBF-laan@lbf.dk

Indberetning foretages ved elektronisk medium i form af diskette og ved anvendelse af BLIS-systemet, som kendes af et stort antal almene boligorganisationer fra regnskabsindberetning på edb.Indbetaling

Landsbyggefonden indlæser de meddelte låneoplysninger m.v. i et elektronisk låneregister. Stikprøvevis vil et antal indberetninger blive gennemgået og modtagne støtteoplysninger vil blive brugt til at opklare eventuelle misforståelser m.m.

Inden d. 15. december 2001 vil Landsbyggefonden udsende en udskrift af de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Halvdelen af de likvide midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering, skal derefter videreindbetales til Landsbyggefonden. Dette sker i 4 rater svarende til opkrævningstidspunkterne for de pligtmæssige bidrag, d.v.s. at der indbetales inden d. 3. i den anden måned efter et kvartals udgang. Efter lovændringens ikrafttræden og ændring af driftsbekendtgørelse pr. 1. januar 1999 kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen alene meddele fritagelse for den del af dispositionsfondsindbetalingerne, som ikke skal videreindbetales til Landsdispositionsfonden. Beliggenhedskommunen kan dog uden Landsbyggefondens medvirken fritage vedrørende selvstændige institutionsafdelinger. Der indbetales ikke til Landsbyggefonden vedrørende selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger samt sideaktivitetsafdelinger. Lån vedrørende erhvervsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til Landsbyggefonden.

Der er fritagelse for afvikling af “den 5. terminsydelse”, som er opstået i et antal afdelinger, hvor der er gennemført påbudt konvertering af realkreditlån.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.

Særlige forhold

Almene boligorganisationer med boligafdelinger støttet efter 1994-omprioriteringsloven skal være opmærksom på de særlige bestemmelser, der er gældende for disse bebyggelser.

Ved hel eller delvis afståelse af boligafdelinger tilhørende almene boligorganisationer skal afdelingens kreditorer primært inddækkes af provenuet. Overskydende beløb overføres til boligorganisationen efter gældende bestemmelser. Ved afståelsen reduceres normalt fremtidige indbetalinger til Landsbyggefonden. Fonden vil derfor beregne en kapitaliseret nutidsværdi af disse indbetalinger i ejendommens restlevetid og anmelde et krav i nettoprovenuet efter afståelsen.

Yderligere vejledning

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter m.fl. Henvendelser om edb tekniske forhold ved indberetningen kan foretages til Flemming Munch Mortensen, direkte tlf. 3376 2120. Praktiske forespørgsler kan rettes til Linda Stidsen, direkte tlf. 3376 2107, og til Vibeke Nielsen, direkte tlf. 3376 2105.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.