LBF-orienterer nr. 290 15/5-2001

Undersøgelse pr. 1. maj 2001 vedrørende ledige lejligheder og udlejningssituationen


Bilag: Ledige lejligheder og udlejningssituationen pr. 1. februar 2001

Kvartalsvis opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. februar 2001 hos almene boligorganisationer er opgjort til 209. Det er 32 færre end ved undersøgelsen pr. 1. november 2000.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder og besvarelserne vedrørende udlejningssituationen pr. 1. februar 2001 er vedlagt som bilag.

Til brug for næste kvartårlige undersøgelse fremsendes hermed til brug for alle boligorganisationer et spørgeskema vedrørende ledige lejligheder pr. 1. maj 2001.

Skemaet fremsendes i 3 eksemplarer, hvoraf ét returneres til Landsbyggefonden og ét sendes til boligorganisationens hjemstedskommune. Den sidste kopi er til boligorganisationen selv. Boligorganisationen må selv tage kopi af skemaet til eventuelle andre kommuner, hvor der er afdelinger af boligorganisationen.

Rubrikken "Besvarers navn" bedes udfyldt med navnet på den person, der kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål.

2. Udlejningssituationen

Spørgeskemaet vedrørende udlejningssituationen udsendes alene til 150 af de godkendte almene boligorganisationer udvalgt blandt de større boligorganisationer i bykommunerne. Kun disse besvarelser anvendes i undersøgelsen. Skemaet findes på bagsiden af skemaet vedrørende ledige lejligheder.

Svar fra alle

Fonden er bekendt med, at mange boligorganisationer aldrig har haft ledige lejligheder. Fonden må alligevel bede om, at alle besvarer spørgeskemaerne. Det er nødvendigt, for at resultatet af statistikken kan anses for fuldt pålideligt.

Fondens anmodning om disse oplysninger sker også under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Til de boligorganisationer, der har en eller flere afdelinger, som har modtaget særlig driftsstøtte (Landsdispositionsfonden) eller støtte efter omprioriteringsloven, er der vedlagt et antal skemaer, som vedrører udlejningssituationen i de enkelte afdelinger. Dette skema bedes ligeledes returneret til fonden.

Spørgeskemaet(rne) bedes returneret senest den 31. maj 2001.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.