LBF-orienterer nr. 310 30/10-2002

Fortsat støtte til beboerrådgiverordninger.


I boligpakkeforliget af 15. oktober 2002 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti er det tilkendegivet, at der vil blive skabt mulighed for, at Landsbyggefonden fortsat kan yde tilskud til beboerrådgivere i almene afdelinger med økonomiske eller andre problemer.

Da et lovforslag først ventes vedtaget i Folketinget i november/december 2002, skal følgende oplyses om det forventede indhold af en ny støtteordning:

  1. Landsbyggefonden yder fra 2003 50% tilskud af fastsatte tilskudsrammer, som pr. beboerrådgiver forhøjes med 40.000 kr./år til henholdsvis 360.000-380.000-400.000 kr./år efter geografisk placering. De respektive boligorganisationer og beliggenhedskommuner skal udrede resten efter en lokalt aftalt fordelingsmodel. Statens tilskud til støtteordningen er ophørt.
  2. De beboerrådgiverordninger, som p.t. får udbetalt støtte fra Landsbyggefonden, vil få en umiddelbar ret til fortsat støtte i 2003, hvis den lokale aftale mellem boligorganisationen og kommunen om dækning af restbeløbet er dokumenteret over for Landsbyggefonden senest 17. februar 2003.
  3. Ansøgning om tilskud til beboerrådgiverordninger – nye som eksisterende – i årene 2004-2008 skal indsendes til Landsbyggefonden i nærmere fastlagt form senest d. 1. april 2003.
  4. Tilskuddet ydes til boligorganisationen, hvor ansættelse finder sted. De tilskudsberettigede udgifter er beboerrådgiverens løn, øvrige driftsudgifter (sociale bidrag, kontorhold, lokaleleje, kurser, erfa-møder jf. nedenfor) samt beboerrettede aktiviteter.
  5. Der forventes centralt afsat midler til processtøtte, evaluering og formidling. Det vil være en forudsætning for støtte, at beboerrådgiverne indgår i samarbejdet om disse aktiviteter og at beboerrådgiverarbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at det er muligt for beboerrådgiverne at deltage i erfa- og evalueringsaktiviteter.

Der tages forbehold for lovvedtagelsen samt den endelige behandling af de nye regler i fondens bestyrelse og økonomi- og erhvervsministerens godkendelse heraf.Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDENGert Nielsen Birger R. Kristensen