LBF-orienterer nr. 302 12/4-2002

Indbetalinger til landsdispositionsfonden.


Indledning

Indbetalinger til en almen boligorganisations dispositionsfond ved udamortisering af lån optaget som en del af en afdelings oprindelige finansiering skal for en andels vedkommende videreindbetales til Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden).

Landsbyggefonden har i 1999 udarbejdet et regulativ om indberetning fra de enkelte boligorganisationer, jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 265 af 29. april 1999.

Hovedpunkter:

  • Forpligtelsen omfatter alle betalinger efter 1. januar 2000 på udamortiserede lån, uanset hvornår lånene er udamortiserede. Den gælder altså også for lån, som er udamortiseret før år 2000.
  • Pligten til at indbetale til Landsbyggefonden gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune, en amtskommune eller en selvejende institution.
  • Opkrævningen af de nye betalinger til Landsbyggefonden følger terminerne for opkrævning af pligtmæssige bidrag, d.v.s. opkrævning hvert kvartal.
  • Landsbyggefonden kan efter indstilling fra respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden. For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Regler

Lovreglerne fremgår af lovbekendtgørelse nr. 102 af 17. februar 1999 (almenboligloven), § 20, § 80a-80d, § 82 og overgangsbestemmelserne.

I medfør af almenboligloven, § 82, stk. 4, har Landsbyggefondens bestyrelse med ministerens godkendelse fastsat et regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner samt kommunale og amtskommunale ældreboliger. Regulativet er som nævnt tidligere udsendt.

Regulativet omhandler kun de bebyggelser og deres lån vedrørende den oprindelige finansiering, hvor halvdelen af de likvide midler, som fremkommer ved udamortisering, skal videreindbetales til Landsbyggefonden. Der vil om et antal år blive udarbejdet et andet regulativ om indbetalinger fra byggeri med tilsagn efter 1. januar 1999, som finansieres efter de nye regler efter finansieringsreformen (nybyggerifond, 3-delingen af beboerbetalingen efter 35 år o.s.v.).

Registrering og indberetning

Den enkelte almene boligorganisation, selvejende ældreboliginstitution, kommune eller amtskommune, er selv ansvarlig for korrekt selvangivelse af lån, som udamortiseres. Landsbyggefonden vil i løbet af en periode få oplysninger til rådighed, som kan støtte boligorganisationernes, institutionernes og kommunernes indberetning til fonden. Fonden påtager sig dog ikke ansvaret for rigtigheden af en indberetning. Dette ansvar påhviler boligorganisationen, institutionen eller kommunen. Indberetningen attesteres i øvrigt af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revision.

Der skal nu foretages indberetning nr. 4 til fonden. Indberetningskravet gælder vedrørende en bebyggelse, hvis bebyggelsen inden for resten af indeværende eller de næste 5 år forventer udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering. Indberetning nr. 4 skal indsendes senest d. 15. juni 2002 og indeholde oplysninger om allerede udamortiserede lån samt forventede udamortiseringer i resten af 2002 og i årene 2003-2004-2005-2006-2007. Dette indebærer efter fondens skøn, at der ikke ved denne indberetning er grundlag for indberetning af indekslånefinansieret byggeri (offentligt støttetilsagn i perioden 1982-1998). Opmærksomheden kan således koncentreres om nominallånsfinansieret byggeri med offentligt støttetilsagn fra før 1982. Boligorganisationer, kommuner, amtskommuner og selvejende institutioner, som alene har almene boliger med offentlige støttetilsagn efter 1981, kan således normalt nøjes med at meddele fonden, at man ikke p.t. har indbetalingspligtige afdelinger.

Indberetningen skal indeholde oplysning om samtlige lån i en bebyggelse, hvis bare ét lån vedrørende den oprindelige finansiering er udamortiseret eller vil blive udamortiseret inden 2008.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

Fremskaffelse af lånedata m.v.

For de nominallånsfinansierede bebyggelser vil det sædvanligvis være muligt at konstatere udamortiseringstidspunktet på terminsopkrævningerne/årsopgørelserne fra realkreditinstitutterne. Der skal endvidere gives oplysning til fonden om den løbende offentlige støtte i form af rentesikring el. lign. Den aktuelle, regulerede egenbetaling (basisrente) skal benyttes til beregning af den ekstraordinære reduktion af rentesikringen m.v., der foretages ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering. Indbetalingspligten ved udamortisering af et lån omfatter kun nettokapitaludgiften (beboerbetalingen).

Hvis rentesikringsbærende lån ved påbudt konvertering i 2000 eller 2001 er omlagt til rentetilpasningslån, skal beboerbetalingen anføres som låneydelse, jf. lov nr. 1086 af 29. december 1999, almenboligloven § 179.

Låneopdeling:

  • Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld.
  • Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låneregistreret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Finansstyrelsen og realkreditinstitutterne.
  • Driftsstøttelån o. lign. skal ikke indberettes. Det drejer sig om kontiene 415 og 416 i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Hvis disse lån alligevel medtages i indberetningsskemaet, bedes lånene angivet særskilt.


Følgende koder bedes anvendt til angivelse af låneformålet:Oprindelig anskaffelsessum kode: 1
Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. kode: 2
Driftsstøttelån o. lign. kode: 3

Der er i indeværende år ikke krav om ajourføring af restgælden på det enkelte lån.

Indbetalingspligt

Indbetalingspligten omfatter alene lån optaget til finansiering af anskaffelsessummen, afdelingskontoplanen konto 301 og konto 302 (almene boligorganisationer). Den oprindelige anskaffelsessum skal kun tillægges yderligere beløb ved til- og påbygninger samt andre arbejder, der kan finansieres som nybyggeri. Anlægssummen for nybyggeriet tillægges anskaffelsessummen og lån optaget til finansiering heraf indgår henholdsvis på konto 301 og konto 408, afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). De nye lån vil således ved udamortisering være omfattet af indbetalingspligten. Der henvises til By- og Boligministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., § 41.

Der indbetales ikke til Landsbyggefonden vedrørende selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger samt sideaktivitetsafdelinger. Lån vedrørende erhvervsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til Landsbyggefonden.

Virksomheds-ident.-nr.

I indberetningsskemaet skal der bl.a. gives oplysning om boligorganisationens SE/CVR-nr. (virksomhedsnr.). SE/CVR-ident-numret er “nøgle” til oplysninger fra Finansstyrelsen og realkreditinstitutter. Det er derfor også vigtigt, at denne oplysning afgives korrekt. Opmærksomheden henledes på, at SE/CVR-ident-numret ikke er det samme f.eks. for en datterorganisation og en forretningsførerorganisation. Omvendt skal SE/CVR-ident-numret være det samme for en boligorganisation og alle dens afdelinger. Der henvises til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 301 af 1. marts 2002.

Indberetning på edb-medium

Indberetning foretages ved elektronisk medium i form af disketter, cd-rom eller e-post. Den e-postadresse som skal anvendes er: LBF-laan@lbf.dk. Hvis man anvender denne løsning, skal filnavnene indeholde boligorganisationens og afdelingens LBF-ident.-nummre.

Til afløsning af det eksisterende BLIS system har fonden fået udviklet et nyt system, som er mere tidssvarende, og som skal lette den fremtidige indberetning. Diskette med dette program kaldet LUIS (Landsbyggefonden. Udamortiserede lån. IndberetningsSystem) vedlægges, sammen med vejledning. BLIS-systemet kan dog fortsat benyttes, hvis man ønsker dette. Der er ingen ændring i forhold til de tidligere udsendte kontoplaner for låneindberetning.

Enkelte leverandører af boligadministrative løsninger har udviklet deres eget system til indberetning af udamortiserede lån. Såfremt boligorganisationen ikke anvender BLIS/LUIS-systemet, skal man sikre sig, at formkravene for indberetning er overholdt.

I umiddelbar tilknytning til denne udsendelse er der fra fonden udsendt indbydelse til kurser i anvendelse af LUIS-systemet m.v. Denne indbydelse retter sig mod de medarbejdere, som forestår den praktiske indberetning af lånene.

Indberetningsdiskette m.v.

Fonden har søgt at “fortrykke” de allerede registrerede oplysninger om udamortiserede lån m.v., således at det kun er eventuelle korrektioner og nye udamortiseringer, der i praksis skal registreres af boligorganisationen.

Vedlagt følger disketter til de enkelte almene boligorganisationer, hvor samtlige indberettede/registrerede lånedata returneres til indlæsning i LUIS/BLIS-systemet (eller andet indberetningssystem).

Vedrørende indlæsning af disketten henvises til BLIS-vejledningens dias 87-91 og LUIS-vejledningens dias 4-5.

Boligorganisationens og revisionens påtegning foretages på papirudskrift. Siden(r) med påtegning (sidste og evt. næstsidste side) og disketter/cd-rom indsendes til Landsbyggefonden senest d. 15. juni 2002.

Indbetaling m.m.

Landsbyggefonden indlæser de meddelte låneoplysninger m.v. i et elektronisk låneregister. Stikprøvevis vil et antal indberetninger blive gennemgået og modtagne støtteoplysninger vil blive brugt til at opklare eventuelle misforståelser m.m.

Inden d. 15. december 2002 vil Landsbyggefonden udsende en udskrift af de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Halvdelen af de likvide midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering, skal derefter videreindbetales til Landsbyggefonden. Dette sker i 4 rater svarende til opkrævningstidspunkterne for de pligtmæssige bidrag, d.v.s. at der indbetales inden d. 3. i den anden måned efter et kvartals udgang.

Fritagelse o. lign.

Efter lovændringens ikrafttræden og ændring af driftsbekendtgørelse pr. 1. januar 1999 kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen alene meddele fritagelse for den del af dispositionsfondsindbetalingerne, som ikke skal videreindbetales til landsdispositionsfonden. Beliggenhedskommunen kan dog uden Landsbyggefondens medvirken fritage vedrørende selvstændige institutionsafdelinger.

Der er fritagelse for afvikling af “den 5. terminsydelse”, som er opstået i et antal afdelinger, hvor der er gennemført påbudt konvertering af realkreditlån.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.

Særlige forhold

Almene boligorganisationer med boligafdelinger støttet efter 1994-omprioriteringsloven skal være opmærksom på de særlige bestemmelser, der er gældende for disse bebyggelser.

Ved hel eller delvis afståelse af boligafdelinger tilhørende almene boligorganisationer skal afdelingens kreditorer primært inddækkes af provenuet. Overskydende beløb overføres til boligorganisationen efter gældende bestemmelser. Ved afståelsen reduceres normalt fremtidige indbetalinger til Landsbyggefonden. Fonden vil derfor beregne en kapitaliseret nutidsværdi af disse indbetalinger i ejendommens restlevetid og anmelde et krav i nettoprovenuet efter afståelsen.

Yderligere vejledning

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter m.fl. Henvendelser om edb-tekniske forhold ved indberetningen kan foretages til Flemming Munch Mortensen, direkte tlf. 3376 2120. Praktiske forespørgsler kan rettes til Linda Stidsen, direkte tlf. 3376 2107, og til Vibeke Nielsen, direkte tlf. 3376 2105.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.