LBF-orienterer nr. 306 22/5-2002

Tilskud til beboerrådgiverordninger, almenboligloven § 92, 2.


Folketinget har d. 16. maj 2002 vedtaget økonomi- og erhvervsministerens lovforslag L 120 om bl. a. afskaffelse af statslig refusion vedrørende udgifter til beboerrådgivere. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i lovtidende. Kopi af lovændringen vedlægges.

Landsbyggefonden skal derfor i henhold til almenboligloven § 92, stk. 2, og fondens regler af 11. december 1997 om støtte til beboerrådgiver(e) m. m. § 2 meddele standsning af fondens tilskud til beboerrådgivninger ved udgangen af december 2002. Med lovændringen er den statslige støtterefusion bortfaldet og fondens lovhjemmel udover 2002 ophævet.

Landsbyggefonden skal opfordre til, at beboerrådgiverne ikke afskediges, men fastholdes ved at kommuner og boligorganisationer drøfter og afklarer den fremtidige finansiering af disse beboerrådgiver-stillinger efter afvikling af fondens nuværende tilskudsordning. Der er mulighed for fortsat ansættelse af beboerrådgiverne ved lokal finansiering, d.v.s. fra kommunerne og boligorganisationerne selv.

Der arbejdes på at få gennemført en ny lovændring om et nyt tilskud fra Landsbyggefonden på ca. 40 % fra 2003 og frem i forbindelse med ”aktiveringen af de nye indbetalinger til Landsbyggefonden”. Der henvises til regeringens tilkendegivelse i lovforslagets bemærkninger, hvori det anføres at regeringen vil igangsætte drøftelser med Landsbyggefonden om en eventuel forlængelse af ordningen ud over 2002, bl.a. med henblik på at inddrage andre interessenter i finansieringen af ordningen. Regeringens hensigt med drøftelserne vil ifølge det oplyste primært være at afklare, hvorvidt, og i givet fald hvorledes, der skal skabes lovhjemmel for Landsbyggefonden til fortsat at give tilskud til beboerrådgivere efter udgangen af 2002. Spørgsmålet om inddragelse af andre interessenter i finansiering af ordningen vil derudover indgå i drøftelserne.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen