LBF-orienterer nr. 308 19/8-2002

Forhøjelse af pligtmæssige bidrag.


I henhold til § 80, stk. 2, i almenboligloven skal bidrag (G-indskud) til boligorganisationens byggefond til indskud i Landsbyggefonden reguleres én gang årligt, første gang den 1. januar 1997 på basis af den konstaterede udvikling i reguleringsindekset for boligbyggeri for juli måned.

Det er reguleringsindekset for boligbyggeri pr. 1. juli 1995 - opgjort til 138 - som danner udgangspunkt for reguleringen. De dertil svarende bidrag for 1996 var 37,35 kr. og 16,70 kr. årligt pr. m² bruttoetageareal.

Da reguleringsindekset for boligbyggeri pr. 1. juli 2002 er beregnet til 168,5, skal de pligtmæssige bidrag, som for 2002 er opkrævet med henholdsvis 44,60 kr. og 19,95 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal, opkræves med henholdsvis 45,60 kr. og 20,40 kr. årligt pr. m² bruttoetageareal med virkning fra 1. januar 2003. De første indbetalinger af de forhøjede bidrag skal ske inden udgangen af april 2003.

Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens § 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Bidrag (A-indskud) i henhold til § 79 i almenboligloven ("vurderingsforhøjelser"), der blev fastsat i 1967, ændres ikke, men opkræves fortsat med hidtidige beløb.

Fonden sender vedlagt eller i løbet af få dage en beregning af de pligtmæssige bidrag for år 2003 til de boligorganisationer, der har bidragspligtige afdelinger. Denne beregning er ikke at opfatte som en faktura. Der vil som tidligere blive udsendt en faktura i april måned 2003 i forbindelse med opkrævningen for 1. kvartal 2003.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen