LBF-orienterer nr. 318 20/2-2003

Undersøgelse pr. 1. februar 2003 vedrørende ledige lejligheder og udlejningssituationen.

Bilag: ledige lejligheder og udlejningssituation pr. 1. nov. 2002

Kvartalsvis opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. november 2002 hos almene boligorganisationer er opgjort til 362. Det er 10 flere end ved undersøgelsen pr. 1. august 2002.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder og besvarelserne vedrørende udlejningssituationen pr. 1. november 2002 er vedlagt som bilag.

Til brug for næste kvartårlige undersøgelse fremsendes hermed til brug for alle boligorganisationer et spørgeskema vedrørende ledige lejligheder pr. 1. februar 2003.

Skemaet fremsendes i 3 eksemplarer, hvoraf ét returneres til Landsbyggefonden og ét sendes til boligorganisationens hjemstedskommune. Den sidste kopi er til boligorganisationen selv. Boligorganisationen må selv tage kopi af skemaet til eventuelle andre kommuner, hvor der er afdelinger af boligorganisationen.

Rubrikken "Besvarers navn" bedes udfyldt med navnet på den person, der kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål.

2. Udlejningssituationen

Spørgeskemaet vedrørende udlejningssituationen udsendes alene til 150 af de godkendte almene boligorganisationer udvalgt blandt de større boligorganisationer i bykommunerne. Kun disse besvarelser anvendes i undersøgelsen. Skemaet findes på bagsiden af skemaet vedrørende ledige lejligheder.

Svar fra alle

Fonden er bekendt med, at mange boligorganisationer aldrig har haft ledige lejligheder. Fonden må alligevel bede om, at alle besvarer spørgeskemaerne. Det er nødvendigt, for at resultatet af statistikken kan anses for fuldt pålideligt.

Fondens anmodning om disse oplysninger sker også under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Til de boligorganisationer, der har en eller flere afdelinger, som har modtaget særlig driftsstøtte (landsdispositionsfonden) eller støtte efter omprioriteringsloven, er der vedlagt et antal skemaer, som vedrører udlejningssituationen i de enkelte afdelinger. Dette skema bedes ligeledes returneret til fonden.

Spørgeskemaet(rne) bedes returneret senest den 7. marts 2003.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.