LBF-orienterer nr. 324 14/8-2003

Undersøgelse pr. 1. august 2003 vedrørende ledige boliger og udlejningssituationen.
Elektronisk indberetning.

Bilag om ledige lejligheder og udlejningssituationen pr. 1. maj 2003
Kvartalsvis opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. maj 2003 hos almene boligorganisationer er opgjort til 645. Det er 181 flere end ved undersøgelsen pr. 1. februar 2003.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder og besvarelserne vedrørende udlejningssituationen pr. 1. maj 2003 er vedlagt som bilag.

Til brug for næste kvartårlige undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. august 2003 er der mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under Administration”>”Stamdata”>”Statistik ledige boliger”. På siden til indberetning af ledige lejligheder startes med menupunktet: ”Bruger login”, hvor brugernavnet er boligorganisationens nummer, f.eks. 0002 (altid 4 cifre).

Boligorganisationens adgangskode fremgår af det vedlagte spørgeskema, der skal bruges i fald internettet ikke benyttes til indberetning. På fondens hjemmeside findes i øvrigt en kort beskrivelse af fremgangs- måden ved indberetning ved hjælp af internettet på adressen under "Administration”>”Stamdata”> ”Orientering om indberetning ledige boliger”. Som det ses af indberetningsbilledet på nettet, sker indberetningen af ledige lejligheder afdelingsvis, og det bemærkes, at de anførte afdelingsnumrene er på 3 cifre, idet der ikke bliver taget hensyn til byggeafsnit. Boligorganisationen kan ændre sine oplysninger via nettet indtil svarfristens udløb, hvorefter informationerne låses og evt. ændringer herefter må derfor meddeles telefonisk eller på anden vis.

For de organisationer, der ønsker at angive ledigheden som hidtil, fremsendes som nævnt et spørgeskema, som har fået et lidt andet udseende end tidligere. Indberetningen sker også her afdelingsvis med angivelse af hvor mange lejligheder, der har været ledige i hvor lang tid. Er der ingen ledige lejligheder angives blot 0 i feltet: ”Ledige lejligheder i alt”.

Det er ikke nødvendigt, at sende kopi til kommunen af indberetningen, idet oplysningerne for fremtiden vil kunne findes på Landsbyggefondens hjemmeside under ”Administration”>”Stamdata”>”Statistik ledige boliger”.

Rubrikken "Besvarers navn" bedes udfyldt med navnet på den person, der kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål.

2. Udlejningssituationen

Oplysningerne om udlejningssituationen kan ligeledes indberettes over internettet for de 150 organisationer, hvor det er relevant, men vedlægges dog også på sædvanlig vis. Skemaet findes på bagsiden af skemaer vedrørende ledige lejligheder.

Svar fra alle

Fonden er bekendt med, at mange boligorganisationer aldrig har haft ledige lejligheder. Fonden må alligevel bede om, at alle besvarer spørgeskemaerne. Det er nødvendigt, for at resultatet af statistikken kan anses for fuldt pålideligt.

Fondens anmodning om disse oplysninger sker også under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Til de boligorganisationer, der har en eller flere afdelinger, som har modtaget særlig driftsstøtte (landsdispositionsfonden) eller støtte efter omprioriteringsloven, er der vedlagt et antal skemaer, som vedrører udlejningssituationen i de enkelte afdelinger. Dette skema bedes ligeledes returneret til fonden.

Spørgeskemaet(rne) bedes returneret senest den 31. august 2003.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.