LBF-orienterer nr. 344 30/11-2004

Indberetning af ledige boliger pr. 1. december 2004

Bilag til ledige lejligheder

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. december 2004 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Administration” > ”Stamdata” > ”Ledige boliger”. Som tidligere kan indberetning alene ske elektronisk. På siden til indberetning af ledige lejligheder startes med menupunktet: ”Bruger login”, hvor brugernavnet er boligorganisationens nummer, f.eks. bs0002 (altid bs efterfulgt af 4 cifre) efterfulgt af boligorganisationens password. For andelsselskaber og forretningsførerorganisationer er der mulighed for at indberette alle de boligorganisationer, som forretningsføreren administrerer, f.eks. ad 8001 (altid ad efterfulgt af ”administrationens” nummer) efterfulgt af administrationens adgangskode.

Der findes i øvrigt en kort brugervejledning der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via internettet på fondens hjemmeside under ”Administration” >”Stamdata”> ”Ledige boliger”.

Af indberetningsbilledet på nettet ses det, at indberetningen af ledige lejligheder sker afdelingsvis og det bemærkes, at de anførte afdelingsnumre er på 3 cifre, idet der ikke bliver taget hensyn til byggeafsnit. For afdelinger, som har modtaget særlig driftsstøtte (landsdispositionsfonden) eller støtte efter omprioriteringsloven, vil der i forbindelse med de almindelige månedlige indberetninger - som denne - ikkevære en særlig driftsstøttesektion. Disse oplysninger vil kun blive afkrævet en gang i kvartalet ligesom informationerne om udlejningssituationen.

Rubrikken ”Besvarer” skal udfyldes med navn, direkte telefon, træffetid og e-mail adresse på den person, der kan kontaktes i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Bemærk, at afdelinger, der ikke har ledige lejeligheder,også skal indberettes. Det sker ved at klikke i den grå bar: ”Marker alle ikke indberettede” og herefter klikke på den grå bar yderst til højre: ” Indberet markerede med 0 ledige” Det er ikke nødvendigt, at underrette kommunen om indberetningen, idet oplysningerne kan findes på Landsbyggefondens hjemmeside under ”Administration” > ”Stamdata” > ”Ledige boliger” > ”Statistik” > ”Ledige lejligheder”.

Svar fra alle

Selv om mange boligorganisationer aldrig har haft ledige lejlig-heder skal alle indberette, for at resultatet af statistikken kan anses for fuldt pålideligt. Som det fremgår af ovennævnte vejledning er det uhyre simpelt, at indberette når der ingen ledige boliger er.

Fondens anmodning om disse oplysninger sker også under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen-de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets af-de-lingers økono-mi-ske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvalt-nings-mæssi-ge regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest den 7. december 2004. Det er nødvendigt at fristen overholdes, for at statistikken kan gøres færdig inden næste indberetning pr. 1. januar 2005.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Keld Adsbøl tlf. 3376 2054 .

Antal ledige lejligheder pr. 1. november 2004.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. november 2004 hos almene boligor-ganisatio-ner er opgjort til 1.475. Det er 24 flere end ved undersøgelsen pr. 1. oktober 2004.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder og besvarelserne vedrørende udlejningssituationen pr. 1. november 2004 er vedlagt som bilag. På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan såvel orienteringsskrivelsen som bilaget findes under: ”Dokumenter”> ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Administration” > ”Stamdata” > ”Ledige boliger” > ”Statistik”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.