LBF-orienterer nr. 346 22/12-2004

"Trækningsrettens" andel af de pligtmæssige bidrag samt indeksregulering af bidrag.Landsbyggefondens bestyrelse har atter i år bedt ministeriet om godkendelse af en ophævelse af fondens tillægsregulativ af 20. marts 1997.
I tillægsregulativet blev det varslet, at det på grund af stigende udgifter til ydelsesstøtte i renoveringsstøtteordningen senere med virkning fra 1. januar 2003 kunne besluttes at nedsætte den nuværende andel til ”trækningsretten” fra 60 procent af de pligtmæssige bidrag til 50 procent.

Ministeriet meddelte i 2002, at man alene kunne tiltræde en udskydelse af varslet foreløbigt fra 1. januar 2003 til 1. januar 2004, sidste år forlænget til 1. januar 2005.

Socialministeriet har ved brev af 13. december 2004 meddelt, at ophævelsen fortsat ikke kan godkendes. Varslet udskydes yderligere fra 1. januar 2005 til 1. januar 2006. Endelig stillingtagen til tillægsregulativets ophævelse forventes at kunne ske pr. 1. januar 2006. Kopi af Ministeriets brev vedlægges.

Folketinget har d. 16. december 2004 vedtaget G-indskudssatserne for 2005 og fremtidig anvendelse af ”byggeomkostningsindeks for boliger i alt”, jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 340 af 6. september 2004. Arealbidraget (G-indskud) opkræves herefter som varslet med henholdsvis 47,30 kr. for byggeri ibrugtaget før 1. januar 1965 og 21,15 kr. for byggeri ibrugtaget 1. januar 1965 - 1. januar 1970 samt delvis fritagne, jf. almenboligloven § 80, stk. 2.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen