LBF-orienterer nr. 338 27/7-2004

Undersøgelse af ledige boliger pr. 1. august 2004


Opgørelse af antal ledige boliger pr. 1. august 2004

1. Ledige lejligheder

Opgørelsen over antal ledige lejligheder pr. 1. maj 2004 hos almene boligor-ganisatio-ner blev udsendt med LBF orienterer nr. 337 af 22. juni 2004.

Til brug for næste kvartårlige undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. august 2004 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Administration”>”Stamdata”>”Ledige boliger”. Som tidligere nævnt kan indberetning alene ske elektronisk. På siden til indberetning af ledige lejligheder startes med menupunktet: ”Bruger login”, hvor brugernavnet er boligorganisationens nummer, f.eks. bs0002 (altid bs efterfulgt af 4 cifre) efterfulgt af boligorganisationens adgangskode.

I lighed med tidligere er det muligt at logge ud uden at lukke browseren og dermed kan der indberettes for flere organisationer. For andelsselskaber og forretningsførerorganisationer er der mulighed for at indberette alle de boligorganisationer, som forretningsføreren administrerer, f.eks. ad8001 (altid ad efterfulgt af ”administrationens” nummer) efterfulgt af administrationens adgangskode.

På fondens hjemmeside findes i øvrigt en kort beskrivelse af fremgangsmåden ved indberetning ved hjælp af internettet på adressen under ”Administration” > ”Stamdata” > ”Orientering om indberetning om ledige boliger”. Som det ses af indberetningsbilledet på nettet, sker indberetningen af ledige lejligheder afdelingsvis, og det bemærkes, at de anførte afdelingsnumre er på 3 cifre, idet der ikke bliver taget hensyn til byggeafsnit. For afdelinger, som har modta-get særlig drifts-støt-te (landsdispositionsfonden) eller støtte efter om-priori-terings-loven, indeholder ”ledige lejligheder”- skemaet tillige en driftsstøttesektion. Boligorganisationen kan ændre sine oplysninger via nettet indtil svarfristens udløb, hvorefter informationerne låses og evt. ændringer herefter må derfor meddeles telefonisk eller på anden vis.

Skemaet "Besvarer" bedes udfyldt med navn, direkte telefon, træffetid og e-mail adresse på den person, der kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål.

Det er ikke nødvendigt, at underrette kommunen om indberetningen, idet oplysningerne kan findes på Landsbyggefondens hjemmeside under ”Administration” > ”Stamdata” > ”Ledige boliger” >”Statistik” > ”Ledige lejligheder”.2. Udlejningssituationen

Oplysningerne om udlejningssituationen skal ligeledes indberettes over internettet for de 150 organisationer, hvor det er relevant.

Svar fra alle

Selv om mange boligorganisationer aldrig har haft ledige lejlig-heder skal alle indberette, for at resultatet af statistikken kan anses for fuldt pålideligt.

Fondens krav om disse oplysninger sker også under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen-de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets af-de-lingers økono-mi-ske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvalt-nings-mæssi-ge regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest den 6. august 2004. Det er nødvendigt at fristen overholdes, for at statistikken kan være færdig inden næste indberetning pr. 1.septem-ber 2004, jf. tidligere meddelelse om månedlig indberetning.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning ved hjælp af internettet, kan inden 1. august rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107 og herefter til Michael Jørgensen tlf. 3376 2057.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Undersøgelse af ledige boliger pr. 1. august 2004


Opgørelse af antal ledige boliger pr. 1. august 2004

1. Ledige lejligheder

Opgørelsen over antal ledige lejligheder pr. 1. maj 2004 hos almene boligor-ganisatio-ner blev udsendt med LBF orienterer nr. 337 af 22. juni 2004.

Til brug for næste kvartårlige undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. august 2004 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Administration”>”Stamdata”>”Ledige boliger”. Som tidligere nævnt kan indberetning alene ske elektronisk. På siden til indberetning af ledige lejligheder startes med menupunktet: ”Bruger login”, hvor brugernavnet er boligorganisationens nummer, f.eks. bs0002 (altid bs efterfulgt af 4 cifre) efterfulgt af boligorganisationens adgangskode.

I lighed med tidligere er det muligt at logge ud uden at lukke browseren og dermed kan der indberettes for flere organisationer. For andelsselskaber og forretningsførerorganisationer er der mulighed for at indberette alle de boligorganisationer, som forretningsføreren administrerer, f.eks. ad8001 (altid ad efterfulgt af ”administrationens” nummer) efterfulgt af administrationens adgangskode.

På fondens hjemmeside findes i øvrigt en kort beskrivelse af fremgangsmåden ved indberetning ved hjælp af internettet på adressen under ”Administration” > ”Stamdata” > ”Orientering om indberetning om ledige boliger”. Som det ses af indberetningsbilledet på nettet, sker indberetningen af ledige lejligheder afdelingsvis, og det bemærkes, at de anførte afdelingsnumre er på 3 cifre, idet der ikke bliver taget hensyn til byggeafsnit. For afdelinger, som har modta-get særlig drifts-støt-te (landsdispositionsfonden) eller støtte efter om-priori-terings-loven, indeholder ”ledige lejligheder”- skemaet tillige en driftsstøttesektion. Boligorganisationen kan ændre sine oplysninger via nettet indtil svarfristens udløb, hvorefter informationerne låses og evt. ændringer herefter må derfor meddeles telefonisk eller på anden vis.

Skemaet "Besvarer" bedes udfyldt med navn, direkte telefon, træffetid og e-mail adresse på den person, der kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål.

Det er ikke nødvendigt, at underrette kommunen om indberetningen, idet oplysningerne kan findes på Landsbyggefondens hjemmeside under ”Administration” > ”Stamdata” > ”Ledige boliger” >”Statistik” > ”Ledige lejligheder”.2. Udlejningssituationen

Oplysningerne om udlejningssituationen skal ligeledes indberettes over internettet for de 150 organisationer, hvor det er relevant.

Svar fra alle

Selv om mange boligorganisationer aldrig har haft ledige lejlig-heder skal alle indberette, for at resultatet af statistikken kan anses for fuldt pålideligt.

Fondens krav om disse oplysninger sker også under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen-de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets af-de-lingers økono-mi-ske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvalt-nings-mæssi-ge regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest den 6. august 2004. Det er nødvendigt at fristen overholdes, for at statistikken kan være færdig inden næste indberetning pr. 1.septem-ber 2004, jf. tidligere meddelelse om månedlig indberetning.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning ved hjælp af internettet, kan inden 1. august rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107 og herefter til Michael Jørgensen tlf. 3376 2057.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.