LBF-orienterer nr. 340 6/9-2004

Forhøjelse af pligtmæssige bidrag


I henhold til § 80, stk. 2, i almenboligloven skal bidrag (G-indskud) til boligorganisationens byggefond til indskud i Landsbyggefonden reguleres én gang årligt, første gang den 1. januar 1997 på basis af den konstaterede udvikling i reguleringsindekset for boligbyggeri for juli måned.

Reguleringsindekset for boligbyggeri er blevet nedlagt og afløst af byggeomkostningsindeks for boliger. Efter aftale med Socialministeriet er det blevet besluttet, at reguleringen af G-indskuddene fra og med 2005 vil ske med udgangspunkt i ”byggeomkostningsindekset for boliger i alt” for 2. kvartal.

De nødvendige tilpasninger af almenboligloven forventes gennemført inden udgangen af 2004.

Da byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvt. 2003 er opgjort til 101,2 og for 2. kvt. 2004 er beregnet til 102,4 skal de pligtmæssige bidrag, som for 2004 er opkrævet med henholdsvis 46,75 kr. og 20,90 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal, opkræves med henholdsvis 47,30 kr. og 21,15 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal med virkning fra 1. januar 2005. De første indbetalinger af de forhøjede bidrag skal ske inden udgangen af april 2005.

Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens § 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Bidrag (A-indskud) i henhold til § 79 i almenboligloven ("vurderingsforhøjelser"), der blev fastsat i 1967, ændres ikke, men opkræves fortsat med hidtidige beløb.

Fonden sender i løbet af få dage en beregning af de pligtmæssige bidrag for år 2005 til de boligorganisationer, der har bidragspligtige afdelinger. Denne beregning er ikke at opfatte som en faktura. Der vil som tidligere blive udsendt en faktura i april måned 2005 i forbindelse med opkrævningen for 1. kvartal 2005.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen