LBF-orienterer nr. 341 28/9-2004

Ledige boliger pr. 1. oktober 2004

Bilag til ledige lejligheder

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. oktober 2004 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Administration” > ”Stamdata” > ”Ledige boliger”. Som tidligere kan indberetning alene ske elektronisk. På siden til indberetning af ledige lejligheder startes med menupunktet: ”Bruger login”, hvor brugernavnet er boligorganisationens nummer, f.eks. bs0002 (altid bs efterfulgt af 4 cifre) efterfulgt af boligorganisationens adgangskode. For andelsselskaber og forretningsførerorganisationer er der mulighed for at indberette alle de boligorganisationer, som forretningsføreren administrerer, f.eks. ad 8001 (altid ad efterfulgt af ”administrationens” nummer) efterfulgt af administrationens adgangskode.

Der findes i øvrigt en kort beskrivelse af fremgangsmåden ved indberetning via internettet på fondens hjemmeside under ”Administration” > ”Stamdata” > ”Orientering om indberetning af ledige boliger”.

Af indberetningsbilledet på nettet ses det, at indberetningen af ledige lejligheder sker afdelingsvis og det bemærkes, at de anførte afdelingsnumre er på 3 cifre, idet der ikke bliver taget hensyn til byggeafsnit. For afdelinger, som har modtaget særlig driftsstøtte (landsdispositionsfonden) eller støtte efter omprioriteringsloven, vil der i forbindelse med de almindelige månedlige indberetninger - som denne - ikkevære en særlig driftsstøttesektion. Disse oplysninger vil kun blive afkrævet en gang i kvartalet ligesom informationerne om udlejningssituationen.

Rubrikken ”Besvarer” bedes udfyldt med navn, direkte telefon, træffetid og e-mail adresse på den person, der kan kontaktes i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Det er ikke nødvendigt, at underrette kommunen om indberetningen, idet oplysningerne kan findes på Landsbyggefondens hjemmeside under ”Administration” > ”Stamdata” > ”Ledige boliger” > ”Statistik” > ”Ledige lejligheder”.

Svar fra alle

Selv om mange boligorganisationer aldrig har haft ledige lejligheder skal alle indberette, for at resultatet af statistikken kan anses for fuldt pålideligt. Som det fremgår af ovennævnte vejledning er det uhyre simpelt, at indberette når der ingen ledige boliger er.

Fondens anmodning om disse oplysninger sker også under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest den 7. oktober 2004. Det er nødvendigt at fristen overholdes, for at statistikken kan være færdig inden næste indberetning pr. 1. november 2004.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Keld Adsbøl tlf. 3376 2054 .

Antal ledige lejligheder pr. 1. september 2004.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. september 2004 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.451. Det er 13 færre end ved undersøgelsen pr. 1. august 2004.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder og besvarelserne vedrørende udlejningssituationen pr. 1. september 2004 er vedlagt som bilag. På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dkkan såvel orienteringsskrivelsen som bilaget findes under: ”Dokumenter”> ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Administration” > ”Stamdata” > ”Ledige boliger” > ”Statistik”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.