LBF-orienterer nr. 370 28/10-2005

Indberetning af ledige boliger pr. 1. november 2005

Bilag ledige lejligheder oktober 2005

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

1. Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. november 2005 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Indberetning kan alene ske elektronisk. På siden til indberetning af ledige lejligheder startes med menupunktet: ”Bruger login”, hvor brugernavnet er boligorganisationens nummer, f.eks. bs0002 (altid bs efterfulgt af 4 cifre) efterfulgt af boligorganisationens password. For andelsselskaber og forretningsførerorganisationer er der mulighed for at indberette alle de boligorganisationer, som forretningsføreren administrerer, f.eks. ad8001 (altid ad efterfulgt af ”administrationens” nummer) efterfulgt af administrationens password.

Der findes i øvrigt en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Af indberetningsbilledet på nettet ses det, at indberetningen af ledige lejligheder sker afdelingsvis og det bemærkes, at de anførte afdelingsnumre er på 3 cifre, idet der ikke bliver taget hensyn til byggeafsnit. For afdelinger, som har modtaget særlig driftsstøtte(landsdispositionsfonden) eller støtte efter omprioriteringsloven, er der en særlig driftsstøttesektion. Disse oplysninger bliver kun afkrævet en gang i kvartalet ligesom informationerne om udlejningssituationen og skal derfor indberettes ved denne undersøgelse

Rubrikken ”Besvarer” skaludfyldes med navn, direkte telefon, træffetid og e-mail adresse på den person, der kan kontaktes i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Bemærk, at afdelinger, der ikke har ledige lejligheder,også skal indberettes. Det sker ved at klikke i den grå bar: ”Marker alle ikke indberettede” og herefter klikke på den grå bar yderst til højre: ” Indberet markerede med 0 ledige” Det er ikke nødvendigt, at underrette kommunen om indberetningen, idet oplysningerne kan findes på Landsbyggefondens hjemmeside under ”Boligregistrering” > ”Ledige lejligheder” > ”Statistik” > ”Ledige lejligheder”.2. Udlejningssituationen

Med overgang til månedlig indberetning af ledige lejligheder er det, som før nævnt, blevet besluttet, at oplysninger om udlejningssituationen kun skal indberettes kvartalsvis. For de 150 boligorganisationer, hvor det er relevant, skal der derfor ved denne undersøgelseogså indberettes om udlejningssituationen.

Svar fra alle

Selv om mange boligorganisationer aldrig har haft ledige lejligheder skal alleindberette, for at resultatet af statistikken kan anses for fuldt pålideligt. Som det fremgår af ovennævnte vejledning er det uhyre simpelt, at indberette når der ingen ledige boliger er.

Fondens anmodning om disse oplysninger sker også under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 4. november 2005. Det er nødvendigt at fristen overholdes, for at statistikken kan gøres færdig inden næste indberetning pr. 1. december 2005.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107 eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054 .

Antal ledige lejligheder pr. 1. oktober 2005.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. oktober 2005 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.763. Det er 90 flere end ved undersøgelsen pr. 1. september 2005.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder pr. 1. oktober 2005 er vedlagt som bilag. På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dkkan såvel orienteringsskrivelsen som bilaget findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.