LBF-orienterer nr. 353 28/2-2005

Indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 2005


Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. marts 2005 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Indberetning kan alene ske elektro-nisk. På siden til indberetning af ledige lejligheder startes med menupunktet: ”Bruger login”, hvor brugernavnet er boligorganisationens nummer, f.eks. bs0002 (altid bs efterfulgt af 4 cifre) efterfulgt af boligorganisationens password. For andelsselskaber og forretningsførerorganisationer er der mulighed for at indbe-rette alle de boligorganisationer, som forretningsføreren administrerer, f.eks. ad8001 (altid ad efterfulgt af ”administrationens” nummer) efterfulgt af admini-strationens password.

Der findes i øvrigt en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.

Af indberetningsbilledet på nettet ses det, at indberetningen af ledige lejligheder sker afdelingsvis og det bemærkes, at de anførte afdelingsnumre er på 3 cifre, idet der ikke bliver taget hensyn til byggeafsnit. For afdelinger, som har modtaget særlig driftsstøtte (landsdispositionsfonden) eller støtte efter omprioriteringsloven, vil der i forbindelse med de almindelige månedlige indberetninger - som denne - ikke være en særlig driftsstøttesektion. Disse oplysninger vil kun blive afkrævet en gang i kvartalet ligesom informationerne om udlejningssituationen.

Rubrikken ”Besvarer” skal udfyldes med navn, direkte telefon, træffetid og e-mail adresse på den person, der kan kontaktes i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Bemærk, at afdelinger, der ikke har ledige lejeligheder, også skal indberettes. Det sker ved at klikke i den grå bar: ”Marker alle ikke indberettede” og herefter klikke på den grå bar yderst til højre: ” Indberet markerede med 0 ledige” Det er ikke nødvendigt, at underrette kommunen om indberetningen, idet oplysningerne kan findes på Landsbyggefondens hjemmeside under ”Boligregistrering” > ”Ledige lejligheder” > ”Statistik” > ”Ledige lejligheder”.

- 2 -


Svar fra alle

Selv om mange boligorganisationer aldrig har haft ledige lejlig­heder skal alle indberette, for at resultatet af statistikken kan anses for fuldt pålideligt. Som det fremgår af ovennævnte vejledning er det uhyre simpelt, at indberette når der ingen ledige boliger er.

Fondens anmodning om disse oplysninger sker også under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangen­de skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets af­de­lingers økono­mi­ske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvalt­nings­mæssi­ge regler.

Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest fredag den 7. marts 2005. Det er nødvendigt at fristen overholdes, for at statistikken kan gøres færdig inden næste indberetning pr. 1. april 2005.

Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.

Antal ledige lejligheder pr. 1. februar 2005.

Opgørelsen over antallet af ledige lejligheder pr. 1. februar 2005 hos almene boligor­ganisatio­ner vil blive udsendt i begyndelsen af marts 2005.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.