LBF-orienterer nr. 358 25/4-2005

Indbetalinger til landsdispositionsfonden.

Indledning

Indbetalinger til en almen boligorganisations dispositionsfond ved udamortisering af lån optaget som en del af en afdelings oprindelige finansiering skal for en andels vedkommende videreindbetales til Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden).

Landsbyggefonden har i 1999 udarbejdet et regulativ om indberetning fra de enkelte boligorganisationer, jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 265 af 29. april 1999.

Hovedpunkter: 

- Forpligtelsen omfatter alle betalinger efter 1. januar 2000 på udamortiserede lån, uanset hvornår lånene er udamortiserede. Den gælder altså også for lån, som er udamortiseret før år 2000.

- Pligten til at indbetale til Landsbyggefonden gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune, en amtskommune eller en selvejende institution.

- Opkrævningen af de nye betalinger til Landsbyggefonden følger terminerne for opkrævning af pligtmæssige bidrag, d.v.s. opkrævning hvert kvartal.

- Landsbyggefonden kan efter indstilling fra respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositions-fonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden. For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Regler

Lovreglerne fremgår af almenboligloven, § 20, § 80a-80d, § 82 og overgangsbestemmelserne.

I medfør af almenboligloven, § 82, stk. 4, har Landsbyggefondens bestyrelse med ministerens godkendelse fastsat et regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner samt kommunale og amtskommunale ældreboliger. Regulativet er som nævnt tidligere udsendt.

Regulativet omhandler kun de bebyggelser og deres lån vedrørende den oprindelige finansiering, hvor halvdelen af de likvide midler, som fremkommer ved udamortisering, skal videreindbetales til Landsbyggefonden. Der vil om et antal år blive udarbejdet et andet regulativ om indbetalinger fra byggeri med tilsagn efter d. 31. december 1998, som finansieres efter de nye regler efter finansieringsreformen (nybyggerifond, 3-delingen af beboerbetalingen efter 35 år o.s.v.).

Registrering og indberetning

Den enkelte almene boligorganisation, selvejende institution, kommune eller amtskommune, er selv ansvarlig for korrekt selvangivelse af lån, som udamortiseres. Landsbyggefonden vil i løbet af en periode få oplysninger til rådighed, som kan støtte boligorganisationernes, institutionernes og kommunernes indberetning til fonden. Fonden påtager sig dog ikke ansvaret for rigtigheden af en indberetning. Dette ansvar påhviler boligorganisationen, institutionen eller kommunen. Indberetningen attesteres i øvrigt af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revision.

Der skal nu foretages indberetning nr. 7 til fonden. Indberetningskravet gælder vedrørende en bebyggelse, hvis bebyggelsen inden for resten af indeværende eller de næste 5 år forventer udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering. Indberetning nr. 7 skal indsendes senest d. 15. juni 2005 og indeholde oplysninger om allerede udamortiserede lån samt forventede udamortiseringer i resten af 2005 og i årene 2006-2007-2008-2009-2010.

Indberetningen skal indeholde oplysning om samtlige lån i en bebyggelse, hvis
bare ét lån vedrørende den oprindelige finansiering er udamortiseret eller vil blive udamortiseret inden 2011.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

Fremskaffelse af lånedata m.v.

For de nominallånsfinansierede bebyggelser vil det sædvanligvis være muligt at konstatere udamortiseringstidspunktet på terminsopkrævningerne/årsopgørelserne fra realkreditinstitutterne.

Hvis rentesikringsbærende lån ved påbudt konvertering er omlagt til rentetilpasningslån, skal beboerbetalingen anføres som låneydelse, jf. lov nr. 1086 af 29. december 1999, almenboligloven § 179.

Låneopdeling:

- Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapi-tallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld.

- Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskade-renovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låneregistreret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Finansstyrelsen og realkreditinstitutterne.

- Driftsstøttelån o. lign. skal ikke indberettes. Det drejer sig om kontiene 415 og 416 i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Hvis disse lån alligevel medtages i indberetningsskemaet, bedes lånene angivet særskilt.


Følgende koder bedes anvendt til angivelse af låneformålet:

Oprindelig anskaffelsessum kode: 1
Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. kode: 2
Driftsstøttelån o. lign. kode: 3

Der er i indeværende år ikke krav om ajourføring af restgælden på det enkelte lån.

Indbetalingspligt

Indbetalingspligten omfatter alene lån optaget til finansiering af anskaffelses-summen, afdelingskontoplanen konto 301 og konto 302 (almene boligorgani-sationer). Den oprindelige anskaffelsessum skal kun tillægges yderligere beløb ved til- og påbygninger samt andre arbejder, der kan finansieres som nybyggeri. Anlægssummen for nybyggeriet tillægges anskaffelsessummen og lån optaget til finansiering heraf indgår henholdsvis på konto 301 og konto 408, afdelingskonto-planen (almene boligorganisationer). De nye lån vil således ved udamortisering være omfattet af indbetalingspligten. Der henvises til bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., § 41.

Der indbetales ikke til Landsbyggefonden vedrørende selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger samt sideaktivitetsafdelinger. Lån vedrørende erhvervsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til Landsbyggefonden.

Indberetning på edb-medium

Indberetning foretages ved elektronisk medium i form af disketter, cd-rom eller e-post. Den e-postadresse som skal anvendes er: LBF-laan@lbf.dk. Hvis man anvender denne løsning, skal filnavnene indeholde boligorganisationens og afdelingens LBF-ident.-nummre.

Enkelte leverandører af boligadministrative løsninger har udviklet deres eget system til indberetning af udamortiserede lån. Såfremt boligorganisationen ikke anvender LUIS-systemet, skal man sikre sig, at formkravene for indberetning er overholdt.

Indberetningsdiskette m.v.

Fonden har søgt at “fortrykke” de allerede registrerede oplysninger om udamortiserede lån m.v., således at det kun er eventuelle korrektioner og nye udamortiseringer, der i praksis skal registreres af boligorganisationen.

Landsbyggefonden har fra Økonomistyrelsen modtaget oplysninger om hvilke lån der er omfattet af ydelsessikring til skyggeomprioriterede lån og rente-sikring. Disse oplysninger er påført de konkrete lån. Har boligorganisationen rettelser til disse data må det oplyses i et følgebrev.

Vedlagt følger disketter til de enkelte almene boligorganisationer, hvor samtlige
indberettede/registrerede lånedata returneres til indlæsning i LUIS-systemet (eller andet
indberetningssystem). Efter aftale kan lånedata være fremsendt via E-post.

Boligorganisationens og revisionens påtegning foretages på papirudskrift. Siden(r) med påtegning (sidste og evt. næstsidste side) og disketter/cd-rom indsendes til Landsbyggefonden senest d. 15. juni 2005.

Indbetaling m.m.

Landsbyggefonden indlæser de meddelte låneoplysninger m.v. i et elektronisk låneregister. Stikprøvevis vil et antal indberetninger blive gennemgået og modtagne støtteoplysninger vil blive brugt til at opklare eventuelle misforståelser m.m.

Inden d. 15. december 2005 vil Landsbyggefonden udsende en udskrift af de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Halvdelen af de likvide midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering, skal derefter videreindbetales til Landsbyggefonden. Dette sker i 4 rater svarende til opkrævningstidspunkterne for de pligtmæssige bidrag, d.v.s. at der indbetales inden d. 3. i den anden måned efter et kvartals udgang.

Fritagelse o. lign.

Efter lovændringens ikrafttræden og ændring af driftsbekendtgørelse pr. 1. januar 1999 kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen alene meddele fritagelse for den del af dispositionsfondsindbetalingerne, som ikke skal videreindbetales til landsdispositionsfonden. Beliggenhedskommunen kan dog uden Landsbyggefondens medvirken fritage vedrørende selvstændige institutionsafdelinger.

Der er fritagelse for afvikling af “den 5. terminsydelse”, som er opstået i et antal afdelinger, hvor der er gennemført påbudt konvertering af realkreditlån.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.

Særlige forhold

Almene boligorganisationer med boligafdelinger støttet efter 1994-omprioriteringsloven skal være opmærksom på de særlige bestemmelser, der er gældende for disse bebyggelser.

Ved hel eller delvis afståelse af boligafdelinger tilhørende almene boligorganisationer skal afdelingens kreditorer primært inddækkes af provenuet. Overskydende beløb overføres til boligorganisationen efter gældende bestemmelser. Ved afståelsen reduceres normalt fremtidige indbetalinger til Landsbyggefonden. Fonden vil derfor beregne en kapitaliseret nutidsværdi af disse indbetalinger i ejendommens restleve-tid og anmelde et krav i nettoprovenuet efter afståelsen.

Yderligere vejledning

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for konsulent Helle Juul, direkte tlf. 3376 2123 eller fondens regnskabskonsulenter m.fl. Henvendelser om edb-tekniske forhold ved indberetningen kan foretages til Flemming Munch Mortensen, direkte tlf. 3376 2120. Praktiske forespørgsler kan rettes til Linda Stidsen, direkte tlf. 3376 2107, og til Vibeke Nielsen, direkte tlf. 3376 2105.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.