LBF-orienterer nr. 368 12/9-2005

Forhøjelse af pligtmæssige bidrag


I henhold til § 80, stk. 2, i almenboligloven skal bidrag (G-indskud) til boligorganisationens byggefond til indskud i Landsbyggefonden reguleres én gang årligt, første gang den 1. januar 2006 på basis af den konstaterede udvikling i byggeomkostningsindekset for boligen i alt for 2. kvartal.

Reguleringsindekset for boligbyggeri er blevet nedlagt og afløst af byggeomkostningsindeks for boliger. Efter aftale med Socialministeriet er det blevet besluttet, at reguleringen af G-indskuddene fra og med 2005 vil ske med udgangspunkt i ”byggeomkostningsindekset for boliger i alt” for 2. kvartal.

Da byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvt. 2004 er opgjort til 102,4 og for 2. kvt. 2005 er beregnet til 104,9 skal de pligtmæssige bidrag, som for 2005 er opkrævet med henholdsvis 47,30 kr. og 21,15 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal, opkræves med henholdsvis 48,45 kr. og 21,65 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal med virkning fra 1. januar 2006. De første indbetalinger af de forhøjede bidrag skal ske inden udgangen af april 2006.

Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens § 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Bidrag (A-indskud) i henhold til § 79 i almenboligloven ("vurderingsforhøjelser"), der blev fastsat i 1967, ændres ikke, men opkræves fortsat med hidtidige beløb.

Fonden sender vedlagt en beregning af de pligtmæssige bidrag for år 2006 til de boligorganisationer, der har bidragspligtige afdelinger. Denne beregning er ikke at opfatte som en faktura. Der vil som tidligere blive udsendt en faktura i april måned 2006 i forbindelse med opkrævningen for 1. kvartal 2006.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen