LBF-orienterer nr. 373 3/1-2006

"Trækningsrettens" andel af de pligtmæssige bidrag - ophævelse af tillægsregulativ


Landsbyggefondens bestyrelse har anmodet Socialministeriet om godkendelse af en ophævelse af fondens tillægsregulativ af 20. marts 1997. I tillægsregulativet blev det varslet, at det på grund af stigende udgifter til ydelsesstøtte i renoveringsstøtteordningen senere med virkning fra 1. januar 2003 kunne besluttes at nedsætte den nuværende andel til ”trækningsretten” fra 60 procent af de pligtmæssige bidrag til 50 procent.

Ministeriet har tidligere meddelt, at man alene kunne tiltræde en udskydelse af varslet først fra 1. januar 2003 til 1. januar 2004, senere til 1. januar 2005 og endelig til 1. januar 2006.

Socialministeriet har ved brev af 21. december 2005 meddelt, at ophævelsen kan godkendes. Kopi af ministeriets brev vedlægges.

Tillægsregulativet er derfor bortfaldet, og der vil fortsat blive overført 60 % af de pligtmæssige bidrag til
”trækningsretten”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen